برچسب: قیمت معاملاتی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -683)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ز- ساختار پژوهش-رساله و تقسیم موضوع:مطالب این پژوهش-رساله در دو فصل و به ترتیب ذیل تدوین شده است. در فصل نخست مفاهیم و مبانی تعیین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -667)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این تحقیق شامل.الف) رابطه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -674)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

همسو کردن اشتهای ریسک و راهبرد: در گام نخست، مدیریت اشتهای ریسک واحد اقتصادی را موردتوجه قرار می‌دهد، سـپس برای تعیین اهداف همراه با راهبرد…Read More

To Top