برچسب: مدل برنامه ریزی ژنتیک

فایل user8208

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست مطالبفصل اول : مقدمه2 مقدمه7 روباتهای انساننما10 روبوکاپ، انگیزهها و اهداف13 نرم افزارهای شبیهسازی و مدل روبات13 1-4-1- شبیهسازی14 1-4-2- مدل روبات15 1-4-3- کد…Read More

فایل user8187

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

استخراج DNA …………………………………………………………………………………………………….. 37 چگونگی استخراج DNA ……………………………………………………………………………………….. 38 لیز سلول ……………………………………………………………………………………………………………….. 39 هیدراسیون DNA………………………………………………………………………………………………. 40 تعیین غلظت DNA استخراج شده ……………………………………………………………………………….. 41 روش تعیین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -563)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-9-3-ساخت گلسترول……………………………………………………………………………….142-9-4-کاربردهای اختصاصی کلسترول…………………………………………………………..152-9-5-اهمیت زیست پزشکی کلسترول…………………………………………………………..152-9-6-بیوسنتز کلسترول…………………………………………………………………………………162-10-آرتواسکلروز162-10-1-علل اصلی آترواسکلروز162-10-2-پیشگیری از آترواسکلروز172-11-اهمیت مطالعه فراسنجه‌های خونی طیور172-12-LDL و HDL172-13-اختلال چربی خون182-14-استاتین‌ها192-14-1-منابع استاتین192-14-2-اثرات استاتین بر روی سلامتی202-14-3-ایزوتوپ‌ها202-14-4-جایگاهی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -547)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

یکی از روش‌های بیومکانیک در کاهش و کنترل فرسایش بادی، استفاده از تله‌های رسوب‌گیر می باشد. در این روش کانال‌هایی عمود بر جهت باد احداث…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -534)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

کسانی که در مقیاس(ALN) پرسشنامه بل نمره بالا می گیرند غالباً از فقدان اساسی نوعی احساس اعتماد در روابط خود رنج می‌برند. آنها در ارتباطات…Read More

To Top