برچسب: مدیریت کارآفرینی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -559)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-3-2- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی442-2-3-3- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی442-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -404)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-26-2- قابلیت مدیران کارآفرین……………………………………………………………………………………………………………………………63 2-26-3- فرهنگ سازمان کارآفرین………………………………………………………………………………………………………………………….64 2-26-4- فضای خلاق………………………………………………………………………………………………………………………………………………65 2-26-5- اختصاص فضای لازم برای ارائه افکار خلاق……………………………………………………………………………………………..65 2-26-6- برقراری یک سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………65 2-26-7-…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -405)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-28- تعهد سازمانی به مفهوم کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….682-29- محیط مناسب برای کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..682-30- مشخصات سازمان های کارآفرین…………………………………………………………………………………………………………………….702-31- مدیریت کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….712-32- ویژگی های رهبری کارآفرین سازمانی……………………………………………………………………………………………………………722-33- کارآفرینی…Read More

To Top