برچسب: مروجین

فایل — -فایل پژوهش-رساله -568)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

18 1-9-2- یونجه و اهمیت آن درتغذیه دام 19 2-9-2- عوامل موثر بر ارزش غذایی یونجه21 3-9-2- ارقام مختلف یونجه21 4-9-2- انواع یونجه زراعی داخلی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -347)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

32 2-1-11-2- توصیه های اندازه ذرات 32 3-1-11-2-تاثیر اندازه ذرات در تغذیه نشخوارکنندگان 35 2-11-2- عامل موثر فیزیکی و فیبر موثر فیزیکی 38 3-11-2- جرم…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -348)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل سوم: روش تحقیق 3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 293-2- محدوده جغرافیایی تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 3- 3- نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 29313-4- جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 323-5- روش نمونهگیری…Read More

To Top