برچسب: مسئله

فایل user8208

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

13 نرم افزارهای شبیهسازی و مدل روبات13 1-4-1- شبیهسازی14 1-4-2- مدل روبات15 1-4-3- کد پایه18 راه رفتن روبات انساننما از بغل19 اهداففصل دوم: مروری بر…Read More

فایل user8209

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………هشت TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc422592119 \h 1فصل اول :مقدمه1-1 پیشگفتار PAGEREF _Toc422592121 \h 21-2 توصیف مسئله PAGEREF _Toc422592122 \h…Read More

To Top