برچسب: مطالعه تطبیقی چالش ها

فایل — -فایل پژوهش-رساله -620)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ج) علیّت و اثبات خداوند قانون علیّت، از با ارزش‌ترین قوانین مورد استفاده در فلسفه‌ی الهی است. همین قانون با سایر قوانین منشعب از آن…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -605)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش39-92-1- مقدمه102-2- مبانی نظری122-2-1- نظریه ارزیابی: اساس اقتصادی ارزیابی عملکرد122-2-2- ارزیابی عملکرد و معیار ارزیابی عملکرد142-2-3- مالکیت و تضاد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -584)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ج. پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………………………………………………….26سه 1/ج. تاثیرات دیگر دانشمندان بر پدیدارشناسی فان در لیو……………………………………………………..26 2/ج. جایگاه فان در لیو در پدیدارشناسی دین………………………………………………………………28 3/ج. آرای فان…Read More

To Top