برچسب: مقایسه تطبیقی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -733)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

و نیز از جناب آقای دکتر جمیل جعفری استاد فرزانه و بزرگوار گروه ادبیات عرب بخاطر کمک‌های بی دریغشان سپاسگذارم.و با تشکر صمیمانه از تمامی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -647)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه پژوهش-رساله کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)عنوان :354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایراناستاد راهنما :دکتر علی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -636)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

عنوان صفحهگفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21 گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -379)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته301ـ3 انواع قراردادهای نفتی321ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن)331ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید331ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی341ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -267)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-11- سازماندهی تحقیق این پژوهش شامل پنج فصل می‌باشد که در فصل اول کلیات تحقیق یعنی سئوال، فرضیه، چارچوب، مفاهیم و روش تحقیق آمده است….Read More

To Top