برچسب: منطق فازی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -727)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-6. کاربردهای دادهکاوی………………………………………………………………………142-3. دادهکاوی در پزشکی……………………………………………………………………………….142-4. بیماری تنفسی………………………………………………………………………………………….162-4-1. عفونت دستگاه تنفسی فوقانی…………………………………………………………….172-4-2. پنومونی…………………………………………………………………………………………172-4-3. بیماری مزمن انسدادی ریه…………………………………………………………………182-5. الگوریتمهای ردهبندی………………………………………………………………………………182-5-1. درخت تصمیم………………………………………………………………………………..192-5-1-1. CHAID…………………………………………………………………………….202-5-1-2. ID3……………………………………………………………………………………202-5-1-3. C5.0…………………………………………………………………………………..212-5-2. ماشین…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -619)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7. نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………………………..61-7-1. موضوع و دادههای استفاده شده در تحقیق……………………………………………..61-7-2. براساس مطالعه ادبیات و نحوه ارائه مطالب……………………………………………..61-8.. محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………..61-9. ساختار پایاننامه…………………………………………………………………………………………7فصل2: ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………..82-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………92-2….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -511)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست شکلهاعنوان صفحهشکل 3- SEQ شکل_3- \* ARABIC 1. دستهبندی کلی مسایل برنامهریزی تسهیلات17شکل 3- SEQ شکل_3- \* ARABIC 2. دستهبندی نوین مسایل مکانیابی .20شکل…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -512)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

۲-۴-۴-۳. مدل جمعی وزن‌دار44۳-۴-۴-۳. اولویت بندی در مدل جمعی45 ۵-۴-۳. مدل چن و تسایی48۱-۵-۴-۳. مدل چن و تسایی برای آرمانهایی با اهمیت متفاوت49۲-۵-۴-۳. اولویت‌بندی در…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -420)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

سال‌هاست که نظریه‌پردازان و عموم علاقه‌مندان به توسعه اقتصادی کشور بحث مالیات را مورد توجه قرار داده‌اند و همیشه مسئولین اقتصادی و اقتصاددانان تاکید داشته‌اند…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -415)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-5-2- سؤالات فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………61-6- فرضیه های تحقیق81-6-1- فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 81-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 81-7- قلمرو تحقیق91-8- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -360)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بخش اول: مبانی نظری تحقیق132-2- عوامل مؤثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری142-2-1- عوامل بیرونی142-2-1-1- عوامل اقتصادی152-2-1-2- عوامل سیاسی و نظامی152-2-1-3- عوامل فرهنگی و رفتاری152-2-2- عوامل…Read More

To Top