برچسب: میزان رضایت از زندگی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -332)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقایسه سبک های والدینی،کیفیت زندگی و ابعاد شخصیت سرشت ومنش در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و افراد بهنجارنگارش:راضیه زارعیسال تحصیلی94-1393هیأت داوران: 1- دکتر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -314)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-6- روش تحلیل داده ها613-7- روش اجرای پژوهش 62فصل چهارم: تحلیل نتایج4-1- مقدمه644-2- آمار توصیفی654-3- آمار استنباطی: فرضیه ها71فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- بحث865-2-…Read More

To Top