برچسب: ناهنجاری

فایل — -فایل پژوهش-رساله -664)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

4-1- مقدمه 1194-2- یافته‌های توصیفی 119 عنوان صفحه4-3- یافته‌های استنباطی 126 4-4- یافته‌های جانبی 135فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1- مقدمه 1535-2- بحث و نتیجه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -625)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

شالودهی سازماندهی کالبدی-اجتماعی در شهرهای قدیم بر نظام محلهبندی و سلسله‌مراتب تقسیمات آن (بازار و مرکز شهر، محله، کوی و…) استوار بوده که هم به…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -626)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………222-1-رسانه چیست………………………………………………………………………………………………………………….242-2-کارکردهای رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………….302-3- رسالترسانه‌هایجمعی………………………………………………………………………………………………….322-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..342-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………462-6-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………482-7-کارکردهای رسانه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -587)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

5- فرضیه تحقیقالف) فرضیه اصلی1.کودکان ناشی از ازدواج های موقت و نوظهور همان حقوق کودکان ناشی از ازدواج دائم را دارا یند. ب) فرضیه فرعی1.حقوق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -589)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

همانا پیامبر گرامی إسلام بعد از استقرار در مدینه برای نشان دادن اهمیت وحدت و الفت میان مسلمانان، برادری میان ایشان جاری ساخت و عقد…Read More

To Top