برچسب: نسبت سنت با مدرنیته ایرانی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -452)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

طی چند قرن اخیر، به ویژه زمانی که کارگردان به عنوان مهمترین عامل تولید تئاتر رسما اعلام موجودیت کرد، کارگردانهای مؤلفی که به نظریه پردازی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -446)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

استاد راهنما:فرهاد مهندس پور تاریخ دفاع: 1380 در این پژوهش تنها به ویژگیهای شخصیت پرداخته شده و تمایزات و شباهتها مورد بررسی قرارگرفته است. شخصیت‏‎…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -270)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

کاربرد قدرت نرم در گفتمان اسلامی…………………………………………………………………………31 جمعبندی………………………………………………………………………………………………………………………32فصل 3. مدیریت قدرت نرم در انزوای سیاسی امام علی(علیهالسلام)………………………………………………34 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………35قدرت نرم در اهداف حکومت اسلامی………………………………………………………………………36هزینهفایده در ارزشهای سیاسی………………………………………………………………………………39ارزشهای…Read More

To Top