برچسب: نگرش دانشجویان بومی نسبت به غیر بومی ها

فایل — -فایل پژوهش-رساله -530)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-3 اهداف پژوهش هدف کلی پژوهشبررسی و تعیین رابطه بین کمال‎گرایی و سبک‎های مقابله‎ای با میزان شادکامی در دانشجویاناهداف جزیی پژوهش1- بررسی و تعیین رابطه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -465)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

متغیر مستقل: آموزش ابراز وجودمتغیر وابسته: سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفتمتغیر کنترل: جنسیت (دختر)، مقطع تحصیلی (متوسطه)، شهر محل سکونت (یزد)متغیر مزاحم احتمالی اثرگذار:…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -392)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

داده‌های شخصی: هرگونه اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی است که از طریق ارجاع به یک شماره…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -319)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2647315-10858500معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهشبا یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر…Read More

To Top