برچسب: هسته

فایل user8209

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc422592119 \h 1فصل اول :مقدمه1-1 پیشگفتار PAGEREF _Toc422592121 \h 21-2 توصیف مسئله PAGEREF _Toc422592122 \h 31-3 ساختار…Read More

فایل user8210

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

12 شکل 1-3 لیگاندهای هتروسیکل به هم جوش خورده بنزو1-4-1- زمینه واکنشهای سیکلومتاله شدنکمپلکسهای سیکلومتاله شده از طریق سه دیدگاه در نظر گرفته می شود،…Read More

To Top