برچسب: پرستاران

فایل — -فایل پژوهش-رساله -545)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

ضمیمه 1 آدرس شعب ضمیمه 2 پرسشنامهضمیمه Out Putفهرست جداولعنوانصفحه TOC \h \z \t “فهرست جدول;1;فهرست جداول;1” جدول2-1: ترتیب سیستم بیمه سلامت افراد بالغ مطابق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -516)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مراجع …………………………………………………………………………………………………… 75 فهرست جداولجدول SEQ جدول \* ARABIC 1. مشخصات دموگرافیک شرکت کنندگان در مطالعه ……………………………………………………… 50جدول SEQ جدول \* ARABIC 2. مشخصات تن…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -497)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-7- الگوها و مدل‌های توانمندسازی کارکنان19 2-7-1- مدل توانمندسازی رایلی، بنتلی و لین 19 2-7-2- مدل توانمندسازی اسپرتیزر20 2-7-3- مدل توانمندسازی آولیو21 2-7-4- مدل آلفرد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -448)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

پیوستمنابع و مآخذ56پرسشنامه60فهرست جداولعنوان صفحهجدول شماره (4ـ1): ارزش‌های حرفه‌ای کارکنان 40جدول شماره (4ـ2): میانگین نمرات ابعاد ارزش‌های حرفه‌ای 41جدول شماره (4ـ3): تفکیک نمونه برحسب بعد…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -451)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

درجامعه ما با وجود فروکش کردن تب اولیه استفاده از این وسیله ارتباطی، مقبولیتش به حدی رسیده که در برخی مواقع مضرات جدی و اساسی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -307)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

7-1-1-2-2-بیماری قند8-1-1-2-2-چاقی9-1-1-2-2-تنش های روانی(استرس)2-1-2-2-پیامدهای بیماری قلبی1-2-1-2-2-افسردگی2-2-1-2-2-استرس3-2-1-2-2-ترس و اضطراب4-2-1-2-2-خشم3-1-2-2-روش های درمان2-2-2-کیفیت زندگی 1-2-2-2-تعاریف کیفیت زندگی2-2-2-2-ویژگی های کیفیت زندگی3-2-2-2-ابعاد کیفیت زندگی1-3-2-2-2-بعد فیزیکی2-3-2-2-2-بعد اجتماعی 3-3-2-2-2-بعد روانی 4-3-2-2-2-بعد جسمی5-3-2-2-2-بعد…Read More

To Top