برچسب: کارامدی سیاست پولی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -473)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

مقدمه 89یافتههای پژوهشتحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه اول (اساتید)89تحلیل دادههای جمعیت شناختی گروه دوم (دانشجویان)94تحلیل نتایج پرسشنامه بر اساس آمار استنباطی با استفاده از آزمون…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -367)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از…Read More

To Top