برچسب: کارمزد

فایل — -فایل پژوهش-رساله -613)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-3-1-6-2-2. بیمههای حوادث اشخاص 362-3-1-6-2-2-1. اقسام بیمه حوادث 362-3-1-6-2-2-2. تعهدات بیمهگر و موارد استثنا 372-3-1-6-2-3. بیمههای بهداشت و درمان 372-3-1-6-2-3-1. معرفی بیمه درمانی 372-3-1-6-2-3-2. اقسام…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -428)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-12-3-1 رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………473-12-4 آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ………………………………………………………………………………473-12-4-1 واریانس ناهمسانی………………………………………………………………………………………………………………………………473-12-4-2 آزمون دوربین _ واتسون……………………………………………………………………………………………………………………..483-13…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -427)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

5-11-1. نسبت بازده سرمایه گذاری( ROI) 12 6-11-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود حاصل از عملیات 1312-1. ساختارفصول آتی13فصل دوم: ادبیات ،…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -420)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

واژگان کلیدی: آموزش مؤدیان مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده، استان ایلامفصل اولکلیات تحقیقفصل اول کلیات تحقیق248027471183500مقدمه مالیات به عنوان یک ابزار مهم مالی، دولت را…Read More

To Top