برچسب: کانال های توزیع

فایل — -فایل پژوهش-رساله -523)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول 3-1 روش نمونه گیری به صورت غربالگری77جدول 3-2: اندازه گیری متغیر های تحقیق90جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای مدل101جدول4-2: نتایج آزمون مانایی متغیرها107جدول 4-3: نتایج…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -289)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-7-6- شبکه های ارتباطی………………………………………………………………………………… 13فهرست مطالب عنوان صفحهفصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق 2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 152-2- فرموله کردن یک مدل میانه عمومی خدمات…Read More

To Top