برچسب: کربن

فایل user8210

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

از نقطه نظر مکانیسمی واکنشهای سیکلو متاله شدن به انواعی که در شکل (1-1) نشان داده شده است، تقسیم می شوند: الف) واکنش افزایشی- اکسایشی…Read More

فایل user8211

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

در شکل1-2 ساختار برخی از این مواد نشان داده شده. علاوره بر این مواد، مواد دیگری از مهندسی مولکولی برای سلول های خورشیدی پیشنهاد شده.برخی…Read More

To Top