برچسب: کرم ابریشم

فایل — -فایل پژوهش-رساله -571)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بحث، نتیجهگیری و پیشنهادها:……………………………………………………………………………………………………….60 5-1- مرورکلی برتحقیق615-1-1- مقدمه615-1-2- اهداف وسؤالات615-1-3- محدوده تحقیق625-1-4- محدودیت تحقیق625-1-6- متغیرهای تحقیق625-1-7- فرضیه های تحقیق625-2- نتیجه گیری635-2-1- یافته های توصیفی635-1-2- یافته…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -350)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-2 – بیان مسالهبرنج پس ازگندم بهعنوان دومین محصول استراتژیک کشور و جهان، از اهمیت ویژهای در امر تغذیه جامعه برخوردار است. بر اساس آمارنامه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -273)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

الف: موضوع و طرح مسأله: این تحقیق به خطاهای واژگانی-معنایی گویشوران مازندرانی دوزبانه در فارسی گفتاری می- پردازد. خطاهای زبانی دلایل گوناگونی دارد، همچون خطاهای…Read More

To Top