برچسب: کیفیت حاکمیت و حکمرانی

فایل — -فایل پژوهش-رساله -444)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-4) مخارج سرمایهای و تصمیمات مربوط به آن602-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایهای622-2-4-2) انواع سرمایهگذاری632-2-4-3) بیش (کم) سرمایهگذاری652-3) پیشینه تحقیق672-3-1) پیشینه داخلی تحقیق672-3-2) پیشینه خارجی تحقیق702-4) خلاصه…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -421)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-5- چهارچوب نظری تحقیق71-6- مدل مفهومی تحقیق 81-7- فرضیه ها 101-8- اهداف تحقیق111-9- اهمیت تحقیق111-10- حدود مطالعاتی121-11-تعاریف واژه ها واصطلاحات…………………………………………………………………………………..121-12- ساختارکلی پژوهش-رساله ……………………………………………………………………………………………13فصل دوم: مروری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -422)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران232-2-3-1- انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره232-2-3-2- انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت…Read More

To Top