برچسب: ERP

فایل user8209

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فصل اولفصل اول :مقدمه1-1 پیشگفتار سیستم‌های تعبیه‌شده یکی از بخش‌های اصلی زندگی ما هستند و نقش مهمی در آسان نمودن زندگی مدرن ما ایفا می‌کنند….Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -645)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-3-2.صلاحیت قضایی در مورد مالکیت اموال فکری———– 433-3-2-1.اهمیت مالکیت اولیه در مالکیت فکری———– 43 3-3-2-2.صلاحیت قضایی در مورد قرارداد—————453-3-3.صلاحیت قضایی در مورد نقض————————473-3-3-1.اهمیت دعاوی مرتبط…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -622)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان…………………283-2 کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -532)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-4)اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه وکاربردی):1-4-1)اهداف کلی:بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تقاضا در زنجیره تأمین در شرکت‌های صنعتی تولید کننده و توزیع کننده…Read More

To Top