برچسب: EVA

فایل — -فایل پژوهش-رساله -643)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

Keywords: Supplier selection, Quota allocation, Stochastic demand, Price-dependent demand.مقدمه : در دهه گذشته، مدیران به اهمیت نقش زنجیره تأمین SCM در ارزشآفرینی شرکتها پیبردهاند. اسمیچی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -602)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول3-12:مقادیرxij بدست آمده از SA درمثال 248 چکیدهمدلسازی مسالهی تخصیص سهم به تامینکننده با هزینهی سفارش وابستهمهری علیپوریکی از موضوعات جالب توجه در مدیریت زنجیره…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -605)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بررسی تطبیقی الگوریتمهای ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازیبه وسیلهی:حسن فتاحی نافچیدر دنیای رقابتی…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -593)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3ـ دو مقاله از کی‌یران که هر دو به جریان اخلاق‌گرایی میانه‌رو اشاره دارند و بیشتر در جهت نقد آن و تبیین دیدگاه نااخلاق‌گرایی میانه‌رو…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -571)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

با توجه به تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است که کرم ساقهخوار برنج در شمال ایران درطول سال 2 تا 3 نسل ایجاد میکندواززمان نشاکاری…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -575)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1-1آلودگی هوا ناشی از مواد نفتی 61-2انواع بنزین،آنالیز و خواص آنها 61-2-1اهمیت ویژگی های بنزین خودرو 7 1-2-1-1درجه ضد کوبش 71-2-1-2عدد اکتان 71-2-1-3فراریت 8 1-2-1-4فشار…Read More

To Top