برچسب: MBA

فایل — -فایل پژوهش-رساله -672)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

بازارگرایی درونی درباره شناخت و ارضاء خواسته ها و نیازهای کارکنان به عنوان یک پیش نیاز برای ارضای نیازها و خواسته های مشتریان است. موفقیت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -673)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

پیتر دراکر صاحبنظر به نام مدیریت، اثربخشی را انجام کار درست تعریف کرده است. تعاریف دیگری همچون اصلاح رویه های کاری، کسب موفقیت، تولید ایده…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -607)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

1.2.2. مبانی نظری عدالت سازمانی………………………………………………………………….13 مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی…………………………………………………………………….13 رویکردهای عدالت سازمانی …………………………………………………………………………….14 عدالت سازمانی نظریه ای انگیزشی…………………………………………………………………….15 مولفه ها و نظریه های عدالت…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -566)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

جدول5-4- تجزیه واریانس اثر کاربرد قارچ مایکوریزا و تنش خشکی برکارایی جذب عناصر غذایی و روابط آبی در گیاه لوبیا سبز50جدول 6-4- مقایسه میانگین اثر…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -520)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

فهرست جداول عنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………صفحهجدول (3-1) تجهیزات مورد استفاده 42جدول(3-2) مواد شیمیایی و محیط کشتهای مورد استفاده43 فهرست نمودارعنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحهنمودار( 4-1) مقایسه میانگین میزان MIC و MBCجنتامایسین…Read More

To Top