برچسب: P/E

فایل — -فایل پژوهش-رساله -423)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

5-1 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….96-1 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….127-1 متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………121-7-1 متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………………………….122-7-1 متغیر مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………….128-1 فرضیه های تحقیق…Read More

فایل — -فایل پژوهش-رساله -424)

| تیر 19, 1396 | 92 | 0

3-4-14-1 دوره گردش کالا ……………………………………………………………………………………………………………………………….174-4-14-1 دوره گردش مواد ……………………………………………………………………………………………………………………………….175-4-14-1 دوره تسویه بستانکاران ……………………………………………………………………………………………………………………..175-14-1 اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….176-14-1 اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1715-1 ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………18فصل دوم :…Read More

To Top