مقالات و پایان نامه ها

b (1052)

مقدمه در سالهاي اخير بسياري از سازمانها به اين باور رسيدهاند که يکي از با ارزشترين داراييهايشان، برنامه ريزي استراتژيک سازمان و مدل کسب وکار آنها مي‌باشد. در دنياي پيچيده و پرچالش امروزي همه ما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1053)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A ) گرايش : مديريت ورزشي عنوان : شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1054)

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان‌نامه مقطع کارشناسي ارشد رشته: مهندسي فناوري اطلاعات-گرايش مديريت سيستم هاي اطلاعاتي عنوان/موضوع: ارائه مدلي با استفاده از منطق فازي براي ارزيابي آمادگي سازمان جهت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1034)

رسالهي حاضر، حاصل پژوهش‌هاي نگارنده در دوره‌ي کارشناسي ارشد رشته‌ي منابع طبيعي گرايش جنگلداري است که در مهرماه 1391 در دانشکده‌ي کشاورزي دانشگاه ياسوج به راهنمايي سرکار خانم رقيه ذوالفقاري و مشاوره‌ي جناب آقاي دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1045)

دانشکده آموزش‌هاي الکترونيکي دانشگاه قم عنوان: بررسي فقهي – حقوقي پرداخت ديه غيرمسلمان و بيگانگان از بيت المال پايان نامه کارشناسي ارشد رشته: حقوق جزا و جرم شناسي استاد راهنما: جناب آقاي دکتر محمد خليل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1046)

چکيده ادبيات داستاني در طول تاريخ پر نشيب و فراز خود از منزلگاهها و گذرگاههاي مختلفي عبور کرده است. از کلاسيسيسم و رمانتيسم تا رسيدن به رئاليسم و ناتوراليسم تحولاتي بسيار اساسي و چشم گير Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1036)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پاياننامه کارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي ( M.A ) عنوان: حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين‌المللي استاد راهنما: سرکار خانم دکتر زهره رحماني Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1037)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب دانشکده تحصيلات تکميلي پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “.M.Sc” مهندسي برق-مخابرات عنوان : بهنگامسازي ضرايب وزني آنتن هاي هوشمند با استفاده از تخمين زاويه ورود و جهت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (1038)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشدM.A گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : حمايت از شاکي در فرايند دادرسي کيفري استاد راهنما: دكتر علي حاجي پور استاد مشاور: Read more…

By 92, ago