مجله آموزش پرستاریپژوهشی

مقاله

پژوهشی

مقاله

DOI: 10.20286/jne-050231395 دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر
تاريخ دريافت مقاله: 1394/10/16تاريخ پذيرش مقاله: 1394/10/26

واژگان کلیدی:
ي افتهه ا: بي ن رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه و متغيره ای پيش رفت تحصيل ی و رضاي ت از دوره همبس تگیمعن یداری وج ود داش ت )100/0 = P(. اي ن رابط ه بي ن رضاي ت از دوره و پيش رفت تحصيل ی ني ز دي دهش ده اس ت )100/0 = P(. ي افتهه ا همچني ن نش ان داد ک ه ب ا ب الا رفت ن ت رم تحصيل ی، همبس تگی بي ن مؤلفهه ای مذک ور افزاي ش يافت ه اس ت.
نتیجه گیــری: ب ر اس اس نتاي ج اي ن پژوه ش، رش د مطالع ه عم ل فکوران ه میتوان د ب رای مواجه ه ب ادش واری های نظ ری آم وزش پرس تاری و آمادگ ی در راس تای مواجه ه ب ا پيچي دگیه ای محي ط بالين یدر پرســتاران مؤثــر باشــد. بنابرايــن دســت انــدرکاران و برنامهريــزان آموزشــی حــوزه آمــوزش پرســتاریمی بايس ت ب ا اتخ اذ راهبرده ای آموزش ی، س عی در ارتق ای اي ن مهارته ا در دانش جويان خ ود و ارتق ایس امت در جامع ه داش ته باش ند تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاریايران محفوظ است.
توصيف ی و اس تنباطی )ضراي ب همبس تگی، تحلي ل واريان س، و آزم ون t مس تقل( اس تفاده گردي د.

1270002239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پيشرفت تحصيلیدانشجويان پرستاریمحيط بالينیسامت
رابطه رویکرد مطالعه عمل فکورانه با رضایت از دوره آموزشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 1392-93محمد رضا نیلی 1، حمید عبدی 2،*
اســتاديار، گــروه علــوم تربيتــی، برنامــه ريــزی درســی، دانشــکده علــوم تربيتــی و روانشناســی ،دانشــگاه اصفهــان، اصفهــان، ايــران
دانشــجوی دکتــری، گــروه علــوم تربيتــی، برنامهريــزی درســی، دانشــکده علــوم تربيتــی و روانشناســی، دانشــگاه اصفهــان، اصفهــان، ايــران
257418215

* نويس نده مس ئول: حمي د عب دی، گ روه عل وم تربيت ی، برنامهري زی درس ی، دانش کده عل وم تربيت ی و روانشناس ی، دانش گاه اصفه ان، اصفه ان، اي ران. ايمي ل: [email protected]
چکیده
مقدم ه: ن وع رويک رد مطالع ه و يادگي ری دانش جويان، در مي زان رضاي ت از دوره و پيش رفت تحصيل ی نق ش دارد. پژوه ش حاض ر ب ا ه دف تعيي ن رابط ه رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه ب ا رضاي ت از دوره آموزش ی و پيش رفت تحصيل ی انج ام گرفت ه اس ت.
روش کار: ايــن پژوهــش از نــوع توصيفــی- همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش، کليــه دانشــجويان پرســتاری ترم ســوم، پنجــم و هفتــم دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، و نمونــه پژوهــش شــامل نمونــه در دس ترس در اي ن مقط ع زمان ی) 187 نف ر( ب ود. ب رای جم عآوری دادهه ا از پرسش نامه اس تاندارد رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه متش کل از 25 س ؤال، و ي ک گوي ه کل ی ب ه منظ ور س نجش رضاي ت کل ی از دوره، و از مع دل دانش جويان ب رای پيش رفت تحصيل ی اس تفاده ش ده اس ت. ب رای تجزي ه و تحلي ل دادهه ا، از آم ار
مقدمه
يکــی از پيامدهايــی کــه بــه دنبــال يادگيــری اتفــاق مــی افتــد نتاي ج آن اس ت. همچني ن تعيي ن کيفي ت نتاي ج يادگي ری در اث ر کيفيــت فعالي تهــای يادگيــری بدســت میآيــد) 1(. رويکردهــای مطالع ه يک ی از عوامـل مؤثـر يادگي ری و پيش رفت تحصيل ی در مي ان دانش جويان هس تند) 2(. رويک رد مطالع ه ب ه ن وع برخ ورد يادگيرنــدگان بــا مطالــب گفتــه می شــود. رويکردهــای مطالعــه و يادگي ری، فعالي تهاي ی ذهن یای هس تند ک ه فراگي ران در هن گام مطالع ه ب ه کار میبرن د ت ا بتوانن د ب ه ط ور موثرت ری در درياف ت ،ســازمان دهــی ،يــا بــه خاطــر آوردن اطاعــات از آنهــا اســتفاده نماين د) 3(. رويکرده ای مطالع ه و يآدگي ری میتوانن د ب ر مي زان رضاي ت کل ی از دوره آموزش ی تأثي ر داش ته باش ند) 4( ک ه اي ن رضايــت کلــی از دوره آموزشــی میتوانــد در وضعيــت تحصيلــی دانشــجويان نقــش ايفــا نمايــد) 7-4(. در ايــن راســتا، رويکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه) Practice Deliberative(، میتوانــد از رويکردهــای اساســی مطالعــه و يادگيــری جهــت تربيــت و آمــاده نمــودن دانشــجويان در رشــته های مختلــف، و ارتقــای پيشــرفت تحصيل ی آنه ا ب ه ش مار رود) 8( رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه ،س بکی از مطالع ه فع ال اس ت ک ه معط وف ب ه دس تيآبی ب ه درک عميــق بــه جــای حفــظ طوطــی وار میگــردد، بــه بيــآن ديگــر رويک ردی ب ه مطالع ه اس ت ک ه منج ر ب ه عم ل فکوران ه در انج ام فعالي ت میگ ردد) 9(. عم ل فکوران ه، ب ه عملي ات ي ا فعاليتهاي ی اط اق میگ ردد ک ه ب ر اس اس تفک ر و تأم ل در جه ت ني ل ب ه حداکث ر پيش رفت انج ام میگيرن د) 10(. رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه، از رويکرده ای اساس ی مطالع ه و يآدگي ری جه ت تربي ت و آم اده نم ودن دانش جويان ب رای محي طه ای بالين ی ب ه ش مار مــی رود) 8(. ايــن امــر بويــژه در رشــتههای پرســتاری بــه دليــل درگي ر ب ودن در کاره ای بالين ی در زم ان تحصي ل و بع د از آن و ني ز ب دان جه ت ک ه عملک رد آنه ا ب ا حي ات انس ان ها س رو کار دارد، از اهمي ت دوچندان ی برخ وردار اس ت .Ericsson و هم کاران ،بهــره گيــری از عمــل فکورانــه را در دانشــجويان پرســتاری و در راس تای ايف ای فعالي ت حرف ه ای آنه ا بس يار مؤث ر میدانن د) 11(.
Moulaert و هم کاران در پژوه ش خ ود دريافتن د ک ه جنبهه ای عمــل فکورانــه نظيــر برنامــه ريــزی، ســبک مطالعــه و انگيــزش همبســتگی مثبتــی را بــا پيشــرفت تحصيلــی نشــان دادهانــد .همچني ن دانش جويان ب ا پيش رفت تحصيل ی بالات ر از خصوصي آت عمــل فکورانــه بالاتــری نســبت بــه دانشــجويان بــا پيشــرفت تحصيلــی پاييــن برخوردارنــد) 9(. تحقيقــات همچنيــن نشــان دادهانــد کــه بيــن رويکــرد مطالعــه و رضايــت از تحصيــل رابطــه قــوی و مثبــت وجــود دارد) 7, 21(.
ب ا احتس اب اهمي ت و نقش ی ک ه پيش رفت تحصيل ی می توان د ب ه عن وان ي ک نش انگر در مي زان اثربخش ی دوره ايف ا نماي د، از اين رو نظامه ای آموزش ی ب ه دنب ال شناس ايی عوام ل مؤث ر ب ر پيش رفت تحصيلــی فراگيــران در جهــت رشــد و تعالــی اهــداف خــود و راه کارهاي ی ب رای رس يدن ب ه آنه ا هس تند) 13(. از جمل ه عوام ل مؤث ر در پيش رفت تحصيل ی، ب ر اس اس پژوهشه ای پيش ين، ب ه نظــر میرســد ک ه رويکردهــای مطالعــه) 2, 18-14( و رضايــت از تحصي ل) 5, 6, 91, 20( باش ند. عليرغ م تحقيق ات انج ام گرفت ه در زمينــه ارتبــاط رويکردهــای مطالعــه و رضايــت از تحصيــل و پيشــرفت تحصيلــی، بــا ايــن اوصــاف، در ارتبــاط بــا اثربخشــی رويکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه بــه عنــوان يکــی از رويکردهــای مؤثــر در آمــاده نمــودن دانشــجويان پرســتاری بــرای محي طهــای بالين ی) 8(، و تأثي ر آن در پيش رفت تحصيل ی و رضاي ت از تحصيل ،ب ا فق دان تحقيق ات در اي ن زمين ه در اي ران روب رو ب وده و نق ش ويــژه رويکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه، عليرغــم اهميــت اساســی آن ب رای يادگي ری و حرف ه آم وزی دانش جويان پرس تاری، م ورد توج ه واق ع نش ده اس ت. ب ا توج ه ب ه اي ن اهمي ت، در پژوه ش حاض ر، بررس ی رابط ه رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه ب ا رضاي ت از تحصيــل و پيشــرفت تحصيلــی در بيــن دانشــجويان پرســتاری س الهای دوم ت ا چه ارم م ورد بررس ی ق رار گرفت ه اس ت.
روش کار
1270002239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

1270002239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

پژوهــش حاضــر، توصيفــی همبســتگی می باشــد کــه در نيمس ال دوم تحصيل ی 1392 -93 در دانش گاه عل وم پزش کی اصفه ان اج را گردي ده اس ت. جامع ه آم اری اي ن پژوه ش ،ش امل کلي ه دانش جويان پرس تاری ني م س ال دوم س الهای تحصيلــی 1389-90 تــا 1391-92 بودنــد کــه جمعيتــی 187 نفــری را تشــکيل میدهنــد. در ايــن مطالعــه از شــيوه نمون ه گي ری در دس ترس اس تفاده گردي ده اس ت. ب ر اي ن اس اس تع داد 123 نف ر ب ه ص ورت داوطل ب و در دس ترس در پژوه ش ش رکت نمودن د. در راس تای تبيي ن کفاي ت حج م نمونــه میتــوان بــه نرمــال بــودن توزيــع اشــاره کــرد کــه نش ان از مع رف ب ودن نمون ه می باش د. همچني ن ب ا توج ه ب ه ت وان آم اری ب الای 8/0 و س طح معن اداری نزدي ک ب ه صفــر) 100/0 = P( در آزمــون تحليــل واريانــس منــدرج در جــدول 3، میتــوان فــرض کــرد کــه حجــم نمونــه کافــی می باش د) 21(. تمام ی 123 نف ر حاض ر در نمون ه پژوه ش ،پرسشــنامه های تحقيــق را بــه صــورت کامــل پاســخ دادنــد .معي ار ورود ب ه پژوه ش، ش امل کلي ه دانش جويان ورودی ني م س ال دوم تحصيل ی 1391-92 به عنوان دانش جويان ترم س وم در زم ان انج ام پژوه ش و ب ا ش رکت 43 نف ر در پژوه ش ،دانشــجويان ورودی نيــم ســال دوم تحصيلــی 1390-91 بــه عن وان دانش جويان ت رم پنج م در زم ان انج ام پژوه ش و ب ا حض ور 41 نف ر در پژوه ش، و دانش جويان ورودی ني م س ال دوم تحصيل ی 1389 -90 ب ه عن وان دانش جويان ت رم هف ت در زم ان انج ام پژوه ش و ب ا ش رکت 39 نف ری در تحقي ق ب وده اس ت. دانش جويان س ال اول )نيمس ال دوم 39-2931( ب ه اي ن دلي ل انتخ اب نش دهاند ک ه ممک ن اس ت ب ه دلي ل جديدال ورود ب ودن هن وز دوره آموزش ی را ب ه خوب ی تجرب ه نک رده و درک درس تی از آن نداش ته و نتوانن د ب ه خوب ی آن را ارزيابــی نماينــد. قابــل ذکــر اســت از آنجــا کــه دانشــجويان ورودی نيمســال اول، دانشــجويان تــرم دوم، چهــارم، ششــم و هشــتم را در زمــان انجــام پژوهــش تشــکيل میدادنــد و بــه دليــل عــدم تجربــه کافــی از دوره توســط دانشــجويان ت رم دوم و اتم ام تحصي ل از س وی بيش تر دانش جويان ت رم هش تم و ع دم دسترس ی ب ه آنه ا، ترجي ح داده ش د ک ه از دانش جويان ورودی نيمس ال دوم ک ه ب ه عن وان دانش جويان ت رم س وم، پنج م و هفت م بودن د اس تفاده ش ود. نح وه جم ع اوری دادهه ا، بدي ن ص ورت ب ود ک ه ابت دا ب ا مراجع ه ب ه کارشناســان آموزشــی دانشــکده، از برنامههــای کاســی دانشــجويان در هــر يــک از ســالهای دوم، ســوم، و چهــارم اگاهــی حاصــل شــده بــود و بــه مدرســان ايــن کا سهــا در خصــوص هــدف مطالعــه اطــاع داده شــده بــود. درايــن راس تا، ب ا هماهنگ ی ب ا اس تاد ه ر کاس و کس ب رضاي ت از دانش جويان، در 10 دقيق ه ابتداي ی ي ا پايان ی کاس، اق دام ب ه توزي ع پرسش نامه تحقي ق در بي ن دانش جويان گردي د .در رابطــه بــا دانشــجويان تــرم هفــت، نيــز کــه کاســهای نظــری بــرای آنهــا تشــکيل نمیگــردد بــا اطــاع قبلــی از برنام ه حض ور آنه ا در بيمارس تان، در بالي ن و حي ن انج ام کارآم وزی اق دام ب ه جم ع اوری دادهه ا گردي ده اس ت.
بــرای گــردآوری اطاعــات مربــوط بــه رويکــرد مطالعــه عم ل فکوران ه، از پرسش نامه مطالع ه عم ل فکوران ه اس تفاده گرديــده کــه توســط Duvivier و همــکاران) 8( بــر اســاس تعديــل پرسشــنامه عمــل فکورانــه Moulaert و همــکارن 9)( طراحــی شــده اســت. ايــن پرسشــنامه دارای 25 ســؤال اســت کــه جنبههــای عمــل فکورانــه يعنــی چهــار مؤلفــه برنام ه ري زی) 7 س ؤال(، حج م/ تخصي ص) 4 س ؤال(، تک رار /بازنگ ری) 4 س ؤال(، س بک مطالع ه/ خودانديش ی) 10 س ؤال( را تح ت پوش ش ق رار میده د. ب ه ه ر س ؤال، ب ر اس اس يک طي ف ليک رت پن ج درج های از ب ه هي چ وج ه ت ا هميش ه نمــره داده شــده اســت. دامنــه نمــره کلــی ايــن پرسشــنامه بيــن 25 تــا 125 نمــره می باشــد. ايــن پرسشــنامه توســط محقق ان ب ه فارس ی ترجم ه ش ده و ترجم ه آن م ورد تأيي د متخصصــان علــوم تربيتــی و زبــان و ادبيــات انگليســی قــرار گرف ت. در مرحل ه بع د، اي ن اب زار توس ط يک ی از متخصص ان زب ان و ادبي ات انگليس ی، ترجم ه معک وس گردي ده و ب رای ســازندگان آن) 8( ارســال گرديــد و روايــی محتوايــی آن از س وی آنه ا م ورد تأيي د ق رار گرف ت. پاياي ی اي ن پرسش نامه ،توس ط طراح ان آن از طري ق ضري ب آلف ای کرونب اخ ب رای ه ر ي ک از مؤلفهه ای برنام ه ري زی 76/0، حجم/تخصي ص 57/0، تکــرار/ اصــاح 67/0، ســبک مطالعــه/ خودانديشــی
73/0 تعيي ن ش ده اس ت) 8(. در پژوه ش حاض ر، ابت دا 04 نس خه از اي ن پرسش نامه ب ه منظ ور بررس ی رواي ی و درک دانش جويان از گوي ه ه ا ب ه عل ت برگرداندن اب زار از انگليس ی بــه فارســی، بــه صــورت تصادفــی در جامعــه آمــاری توزيــع گردي د و ب ا تجزي ه و تحلي ل انج ام گرفت ه ب ر روی پاس خهای پرسشــنامه، برخــی از واژههــا ويرايــش گرديدنــد. پايايــی مقدمات ی از طري ق ضري ب آلف ای کرونب اخ در اي ن مرحل ه ب رای کل اب زار 71/0 مش خص گش ت. در اج رای اصل ی، اي ن نس خه های مقدمات ی کن ار گذاش ته ش د و پرسش نامه نهاي ی بي ن نمون ه تحقي ق توزي ع گردي د. ضري ب آلف ای کرونب اخ ب رای کل اب زار 96/0 و ب رای ه ر ي ک از مقياس های برنام ه ري زی 88/0، حج م/ تخصي ص 78/0، تک رار/ بازنگ ری 48/0، و س بک مطالع ه/ خودانديش ی 91/0 مش خص گش ته اس ت.
در پژوهــش حاضــر، رضايــت کلــی از دوره آموزشــی نيــز توســط يــک گويــه کلــی هماننــد تحقيقــات پيشــين) 22-26( م ورد س نجش ق رار گرفت ه اس ت. اي ن گوي ه ب ر اس اس طي ف ليک رت پن ج درج ه ای «کام اً مخالف م، مخالف م، ت ا حــدودی، موافقــم، کامــاً موافقــم» بــه همــراه يــک گزينــه ديگ ر ب ا عن وان «نظ ری ن دارم» پاس خ داده ش ده ب ود ک ه در تجزي ه و تحلي ل دادهه ا ب ه تناس ب 1 )کام اً مخالف م( ت ا 5 )کام اً موافق م( نم ره ب ه ه ر گوي ه اختص اص داده ش د و گزينــه «نظــری نــدارم» فاقــد نمــره بــود. بــرای ســنجش پيش رفت تحصيل ی ني ز از مع دل دانش جويان اس تفاده ش ده اســت. بــرای تجزيــه و تحليــل دادههــا، از آمــار توصيفــی و اس تنباطی )ضراي ب همبس تگی ب ه منظ ور بررس ی ارتب اط بي ن متغيره ا؛ آزم ون تحلي ل واريان س ب ه منظ ور بررس ی تف اوت ميانگي ن بي ن س الهای ورودی در متغيره ای پيش رفت تحصيل ی، مطالع ه عم ل فکوران ه، و رضاي ت از دوره؛ و آزم ون t مســتقل بــه منظــور بررســی تفــاوت بيــن جنســيت در متغيرهــای مذکــور( اســتفاده گرديــد. تمامــی آزمونهــای اســتنباطی در ســطح 95 درصــد انجــام گرفتهانــد. جهــت انج ام عملي ات آم اری، از ن رم اف زار SPSS 16 اس تفاده ش ده اس ت.
یافته ها
ميانگيــن ســنی دانشــجويان شــرکت کننــده در پژوهــش ،5/21 س ال ب ا انح راف معي ار 20/1 ب وده اس ت. ب ر اس اس تجزي ه و تحلي له ای انج ام ش ده، ميآنگي ن و انح راف معي ار آزمودنیهــا در کل ميانگيــن نمــره متغيــر مطالعــه عمــل فکورانـه) 81/71 ± 74/89( ب ود. همچني ن ميانگي ن و انحراف معي ار نم ره کل آزمودنیه ا در مؤلف ه رضاي ت از دوره) 69/0 ± 27/3( ب ود ک ه ب ا احتس اب ميانگي ن فرض ی 3 )ب ر اس اس طيــف ليکــرت پنــج درجــه ای( می تــوان بيــآن نمــود کــه از نظ ر رضاي ت از دوره، دانش جويان در کل، ت ا ح دودی از دوره رضاي ت داش تهاند. ميانگي ن و انح راف معي ار متغي ر مع دل
)27/1 ± 70/15( بـوده اس ت.
نتايــج آزمــون همبســتگی نشــان داد کــه بيــن متغيرهــای مــورد بررســی، رابطــه معنــی داری وجــود دارد) 100/0 = P( )جــدول 1(. نتايــج همبســتگی بيــن متغيــر پيشــرفت تحصيلــی بــا مؤلفههــای مطالعــه عمــل فکورانــه و رضايــت از دوره، بــا توجــه بــه ســال ورودی نشــان داد کــه بالاتريــن مي زان همبس تگی بي ن پيش رفت تحصيل ی ب ا اي ن مؤلفهه ا در دانش جويان س ال چه ارم و پايي نتري ن آن در دانش جويان ســال دوم ديــده می شــود )جــدول 2(.
جهــت بررســی اختــاف ميانگيــن نمــره کلــی پرسشــنامه مطالع ه عم ل فکوران ه، رضاي ت از دوره، و پيش رفت تحصيل ی در بيــن دانشــجويان پرســتاری ســه دوره، از آزمــون آناليــز واريان س اس تفاده ش ده اس ت. پي ش ف رض تس اوی وارايان س هــا توســط آزمــون لويــن) Levene’s Test( مــورد بررســی
جدول 1: ضرايب همبستگی بين متغيرهای عمل فکورانه و رضايت از دوره آموزشی و پيشرفت تحصيلی
پیشرفت تحصیلي رضايت از دوره سبک مطالعه
خودانديشي بازنگري حجم/
تخصیص برنامه ريزي مطالعه فکورانه متغیرها
– مطالعه عمل فکورانه
– **0/97 برنامه ريزی
– **0/94 **0/96 حجم/تخصیص
– **0/96 **0/90 **0/95 بازنگری
– **0/84 **0/84 **0/87 **0/94 سبک مطالعه/خودانديشی
– **0/78 **0/82 **0/85 **0/91 **0/88 رضايت از دوره
– **0/74 **0/64 **0/72 **0/75 **0/77 **0/75 پیشرفت تحصیلی
** معناداری همبستگی بين متغيرها در سطح 10/0 > Pاست.
جدول 2: آزمون همبستگی متغير پيشرفت تحصيلی و متغيرهای رويکرد مطالعه عمل فکورانه، و رضايت کلی از دورره آموزشی بر حسب سال تحصيلی
شاخص آماري1391-921390-911389-90
prprpr
مطالعه عمل فکورانه0/3980/0080/7440/0010/7700/001
رضايت کلی از دوره0/3210/0360/7320/0010/7420/001
جدول 3: آزمون تفاوت معنی داری نمره ميانگين دانشجويان در مؤلفه پيشرفت تحصيلی، مطالعه عمل فکورانه و رضايت کلی از دوره آموزشی بر حسب سالهای تحصيلی
شاخص آماريدرجه آزاديFمعنادارياندازه اثرتوان آزمون
1389-901390-911391-92
پیشرفت تحصیلی63/1 ± 16/1360/1 ± 21/1512/1 ± 26/16208/620/00151/01
مطالعه عمل 80/11 ± 77/7124/4 ± 79/9055/7 ± 108/732204/580/00177/01
فکورانه
رضايت کلی از 67/0 ± 44/204/0 ± 91/365/0 ± 82/4233/970/00162/01
دوره
1270002239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017

ق رار گرفت ه و مش اهده گردي د ک ه فرضي ه صف ر مبن ی ب ر تس اوی واران س ه ا م ورد تأيي د واق ع ش ده و پي ش ف رض تســاوی وارايانــس هــا برقــرار اســت) 05/0< )P. نتايــج آزم ون تحلي ل واريان س) ANOVA( نش ان داد ک ه تف اوت معن ی داری در بي ن دانش جويان پرس تاری از نظ ر پيش رفت تحصيل ی، رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه، و رضاي ت کل ی از دوره ب ا توج ه ب ه س الهای ورودی وج ود دارد) 100/0 = P( )ج دول 3(. آزم ون تعقيب ی ش فه) Scheffe( ني ز نش ان داد ک ه اخت اف معن ی داری در بي ن س الهای ورودی ب ا يکديگ ر از لحــاظ مؤلفههــای مذکــور وجــود داشــته اســت) 100/0 = P( و بيشــترين اختــاف بيــن دانشــجويان ورودی 09-9831 و دانشــجويان ورودی 1391-92 در هــر ســه متغيــر وجــود
داشــته اســت. بــه منظــور مقايســه ميانگيــن مؤلفههــای پيش رفت تحصيل ی، رويک رد مطالع ه عم ل فکوران ه، و رضايت کل ی از دوره در دانش جويان دخت ر و پس ر از آزم ون آم اری t مس تقل اس تفاده گردي د. پي ش ف رض تس اوی واري انسه ا ب ا اس تفاده از آزم ون لوي ن) Levene’s Test( م ورد بررس ی قــرار گرفــت و نشــان داد کــه تفــاوت بيــن واري انسهــای دو گــروه نمونــه در جامعــه صفــر می باشــد. بــر اســاس آزمــون آمــاری t مســتقل، تفــاوت بيــن دانشــجويان دختــر و پســر در مؤلفههــای پيشــرفت تحصيلــی، رويکــرد مطالعــه عمــل فکورانــه، و رضايــت کلــی از دوره معنــادار بــود. در هــر ســه مؤلف ه، دانش جويان دخت ر از ميانگي ن نم رات بالات ری نس بت بــه دانشــجويان پســر برخــوردار بودهانــد )جــدول 4(.
جدول 4: آزمون تفاوت معنی داری نمره ميانگين دانشجويان در مؤلفه پيشرفت تحصيلی، رويکرد مطالعه عمل فکورانه و رضايت کلی از دوره آموزشی بر حسب جنسيت
شاخص آماري متغیر وابستهجنسیتدرجه آزاديt مشاهده شدهمعناداري
مردزن
پیشرفت تحصیلی14/1 ± 49/1408/1 ± 33/1512181/2-600/.
مطالعه عمل فکورانه60/51 ± 18/8242/71 ± 78/9212109/3-0/002
رضايت کلی از دوره88/0 ± 49/269/0 ± 34/312164/2-0/009
1270002239263Downloaded from jne.ir at 10:22 +0330 on Wednesday October 11th 2017قیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید