دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسبداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي تاثير ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود
استاد راهنما :
دكتر مجيد زنجيردار
استاد مشاور:
دكتر حميدرضا قاسمي
نگارش:
سيد موسي محمدي
پاييز 1389
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management- Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
An Investigation Of The Effect of Default Risk on Earning Response Coefficient(ERC)
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
H.R. Ghasemi Ph.D.
By:
Seyed Moosa Mohamadi
Autumn 2010

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد اراک
دانشکده مديريت، گروه حسبداري
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد
گرايش: حسابداري
عنوان:
بررسي تاثير ريسک عدم پرداخت
بر ضريب واکنش سود
نگارش:
سيد موسي محمدي
پاييز 1389
هيأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجيد زنجير دار
استاد مشاور: دکتر حميد رضا قاسمي
استاد داور: دکتر پيمان غفاري
مدير گروه تخصصي: دکتر مجيد زنجيردار
سپاسگزاري:
ازدست و زبان که برآيد
کز عهده شکرش به در آيد
بنام يگانه حسابدارحسابرس که ترازنام? سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي کند و مالياتي اضافه بردارايي او واندوخته هايش نخواهد بست وتلفيقي بدون محافظه کاري ورضايت طرفين صورت نخواهد داد . برخود لازم مي دانم اززحمات بي دريغ ،تلا ش هاي بي وقفه وراهنمايي هاي ارزشمند استاد راهنما ومديرگروه محترم جناب آقاي دکترمجيد زنجيردار واستاد مشاوره جناب آقاي دكتر حميدرضا قاسمي وهمچنين ازداورمحترم جناب آقاي دکترپيمان غفاري و سرکارخانم فروزان کيوانفر مدير پژوهش دانشکده مديريت درراستاي انجام اين رساله تشکر و قدرداني نمايم .
تقديم به :

تمام کسانيکه داشته هاي خود را مديون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسير پرپيچ وخم زندگيم ، مشعل اميد را در شب هاي زندگيم به ارمغان آوردند. وياري سبز شان همواره و بي منت،اميد بخش وياري دهنده درتمام زندگيم بوده است .
و برادر و خواهرم که در تمام مراحل تحصيلي حامي و پشتيبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره اي از درياي بي کران محبتهايشان را سپاس گفته باشم .

چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1 مقدمه4
2-1 بيان مسئله6
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق8
4-1 اهداف تحقيق9
5-1 چارچوب نظري تحقيق9
6-1 فرضيه هاي تحقيق12
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات13
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه15
2-2 مباني نظري تحقيق- بخش اول:16
1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه:16
2-2-2 آگاه شدن از واکنش بازار18
3-2-2-پژوهش بال و براون19
4-2-2 نتيجه تحقيق بال و براون20
5-2-2 ضريب واکنش سود22
3-2 بخش دوم- مفاهيم سود و سود غيرمنتظره:25
1-3-2 مفاهيم سود در حسابداري:25
2-3-2 روش هاي پيش بيني سود:27
3-3-2 مدل باکس- جنکينز:28
4-3-2 مراحل عملي روش باکس- جنکينز:28
5-3-2 مدل گام زدن تصادفي:29
4-2 بخش سوم بازده و بازده غير منتظره30
1-4-2 بازده30
2-4-2 روش هاي محاسبه بازده سهامداران30
3-4-2 بازده مورد انتظار34
4-4-2 بازده مورد انتظار پرتفوليو34
5-4-2 بازده غيرعادي سهام36
5-4-2 تئوري بازار کارآ40
6-4-2 تأثير کارايي: عدم قابليت پيش بيني40
7-4-2 نقاط ضعف نظريه بازار کارآ41
8-4-2 پاسخ نظريه بازار کارآ41
9-4-2 بازار چطور کارآ مي شود؟42
10-4-2 درجات کارايي42
5-2-بخش چهارم ريسک عدم پرداخت:43
1-5-2 ماهيت ريسک:43
2-5-2 ريسک چيست؟43
3-5-2 انواع ريسک44
4-5-2 ريسک عدم پرداخت( نکول)45
5-5-2 روشهاي اندازه گيري ريسک عدم پرداخت:45
6-2بخش پنجم پيشينه تحقيق50
1-6-2 تحقيقات خارجي50
2-6-2 تحقيقات داخلي60
7-2 خلاصه فصل62
فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق
1-3 مقدمه65
2-3 روش تحقيق65
3-3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري66
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغير هاي تحقيق:67
5-3 متغيرهاي مدل68
6-3 قلمرو تحقيق72
7-3 روش هاي جمع اوري اطلاعات73
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات73
1-8-3 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي73
9-3 اعتبار دروني و بروني پژوهش78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه‏81
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها81
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق84
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:84
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان مي شود85
1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول:85
2-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم90
3-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم97
4-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي چهارم99
5-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم101
6-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم102
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه108
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها109
1-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول109
2-2-5 نتايج فرضيه اصلي دوم109
3-2-5 نتايج فرضيه اصلي سوم110
4-2-5 نتايج فرضيه اصلي چهارم111
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي پنجم111
6-2-5 نتايج فرضيه اصلي ششم112
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق112
4-5 پيشنهادها113
1-4-5 پيشنهاد هايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش113
2-4-5 پيشنهادهاييبراي پژوهش هاي آتي113
5-5 محدوديت هاي تحقيق114
پيوست ها
جدول مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري116
منابع و ماخذ
منابع فارسي:121
منابع لاتين:122
منابع اينترنتي:125
چکيده انگليسي:126
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود11
جدول( 1-2 )عوامل موثر بر ضريب واکنش سود25
جدول( 2-2) ضرايب شاخص Z آلتمن49
جدول( 3-2 )طبقه بندي شرکتها توسط کريستين و راي56
جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري)82
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) براي متغير وابسته (بازده غير عادي انباشته) تحقيق85
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين دو سود غير منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غير عادي(CAR)86
جدول(4-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره87
جدول (5-4) ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره88
جدول (6-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي91
جدول (7-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي92
جدول (8-4) : ضرايب معادله رگرسيون براي سه متغيرريسک عدم پرداخت، سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي93
جدول( 9-4) خلاصه يافته هاي حاصل از بررسي تاثير ورود متغير ريسک عدم پرداخت بر ضرايب آماري فرضيه يک95
جدول (10-4) خلاصه نتايج حاصل از فرضيه شماره 296
جدول (11-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 398
جدول (12-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 4100
جدول (13-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5101
جدول (14-4) : خلاصه نتايج حاصل از بررسي فرضيه شماره 5103
جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين همه متغير هاي مدل104
جدول(16-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه به روش Enter105

نمودار (1-2 ) همبستگي کاملاً منفي35
نمودار (2-2) همبستگي کاملاً مثبت35
نمودار (3-2 ) همبستگي صفر و عدم همبستگي36
نمودار (4-2 ) انواع ريسک44
نمودار (1-3) مدل تحليلي تحقيق67
نمودار (1-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون بين براي متغيرهاي بازده غير عادي انباشته و سود غير منتظره89
نمودار (2-4) خط و معادله رگرسيون90
نمودار (3-4) آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون94
چكيده:
اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. يکي از اطلاعاتي که سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است که نشان دهنده توان مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شرکت مي باشد. يکي از عواملي که اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگي واحد تجاري مي باشد. در اين پژوهش مفهومي به نام ضريب واکنش سود به عنوان نسبت تاپير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير عادي شرکتها به عنوان معياري براي تصميمات منطقي سرمايه گذاران و ساير استفاده کنند گان مالي مورد بررسي قرار گرفت و تاثير ريسک عدم پرداخت به عنوان معياري از توان مالي شرکتها بر اين ضريب واکنش سود مورد مورد بررسي قرار گرفت. دوره زماني تحقيق 4 سال و از سال 1384 تا 1387 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزارSPSS و به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاکي از تاثير منفي ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود مي باشد.
مقدمه:
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد که طي آن سرمايه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خويش نيازمند اتخاذ بهينه ترين تصميمات مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يکي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سود1مطرح گرديد .
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم که آيا ريسک عدم پرداختکه يکي از مهمترين ريسک هايي است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واکنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
فصل اول
كليات تحقيق
1-1 مقدمه
گزارشگري مالي يکي از مهمترين فراورده هاي سيستم حسابداري است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم براي تصميم گيري اقتصادي استفاده کنندگان در خصوص ارزيابي عملکرد و توانايي سودآوري بنگاه اقتصادي است. شرط لازم براي دستيابي به اين هدف، اندازه گيري و ارائه اطلاعات ، به نحوي است که ارزيابي عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوري و پيش بيني فعاليت هاي آتي بنگاه اقتصادي موثر افتد. يکي از اقلام حسابداري که در گزارش هاي مالي تهيه و ارائه مي شود، سود خالص است که کاربرد هاي متفاوتي دارد. معمولا سود به عنوان عاملي براي تدوين سياست هاي تقسيم سود و راهنمايي براي سرمايه گذاري و بلاخره عاملي براي پيش بيني به شمار مي آيد.
مديران ، تحليل گران و سرمايه گذاران بيشترين توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مديران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع مي شوند، زيرا پاداش آن ها به ميزان سود شرکت ها بستگي دارد. تحليل گران مالي ، درگير تجارت پردازش و تفسير اطلاعات هستند ودرک صحيح محتواي اطلاعاتي سود ، يک بخش اساسي از اين رويه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلي در مورد وضعيت شرکت ها به طور قابل ملاحظه اي بر قيمت سهام اثر مي گذارد و بعيد است که حساسيت و وسواس بازار ، نسبت به ارزيابي عملکرد مبتني بر سود ، کاهش يابد. حسابداري براي سرمايه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق بهادار ، مفيد و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي2 نداشت هيچ گونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها به وجود نمي آمد و باعث تصميمات خريد و فروش نمي شد و بدون تصميمات خريد و فروش هيچگونه تغييري درحجم معاملات و قيمت ها وجود نداشت. اطلاعاتي سودمند هستند که باعث تغيير در عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند.
به علاوه ، ميزان و درجه مفيد بودن اطلاعات، مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و يا قيمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گيري شود. اين معادل سازي سودمندي محتواي اطلاعات ، منظر اطلاعاتي سودمندي تصميم ناميده مي شود.
منظر اطلاعاتي توسط اکثر هيات هاي تدوين استاندارد پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران خواهان پيش بيني بازدهي آينده سهام توسط خودشان هستند ( به جاي اينکه حسابداران براي آنها اين کار را بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند) و از اين منظر ، سرمايه گذاران حريصانه همه اطلاعات سودمند را مي بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقيقات تجربي بر سودمندي حد اقل برخي از اطلاعات حسابداري دلالت داشته اند. علاوه بر اين ، رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند راهنمايي براي حسابداران جهت تعيين اطلاعات سودمند ( از طريق تعيين ميزان واکنش بازار) باشد.
منظر اطلاعاتي ، سودمندي تصميم يک رويکرد گزارشگري مالي است که مسئوليت فردي براي پيش بيني آينده عملياتي شرکت و تمرکز بر تامين اطلاعات سودمند براي اين هدف را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويکرد فرض مي کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتي ، که شامل صورت هاي مالي نيزهست، واکنش نشان مي دهد. البته زماني که سودمندي را با حد و اندازه تغيير قيمت اوراق معادل مي سازيم بايد مراقب باشيم. حسابداران بهتر است که تصميمات خود را در خصوص محتواي صورت هاي مالي را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما اين موضوع لزوما بدين معني نيست که جامعه هم برايش بهتر باشد. اطلاعات يک کالاي بسيار پيچيده است و ارزش هاي خصوصي و عمومي(اجتماعي) آن، يکسان نيست. يکي از علل آن هزينه اطلاعات است. زيرا استفاده کنندگان از صورت هاي مالي ، به طور مستقيم هزينه آن را نمي پردازند. بنابر اين آنها ممکن است اطلاعاتي را سودمند بيابند، که به جاي افزايش سودمندي جامعه، هزينه بيشتري را بر جامعه تحميل نمايد.
در فصل اول پس از بيان مسئله تحقيق، تاريخچه موضوع تحقيق را مورد بررسي قرار مي دهيم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم. همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف کلي و ويژه بيان مي کنيم. چارچوب نظري تحقيق که بنيان اصلي طرح سئوال و موضوع تحقيق بوده است، در اين فصل آورده شده و در ادامه به فرضيه هاي تحقيق و مدل تحليلي نيز اشاره شده است.
2-1 بيان مسئله
در دنياي سرمايه گذاري امروز تصميم گيري شايد مهمترين بخش از فرايند سرمايه گذاري باشد که طي آن سرمايه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خويش، نيازمند اتخاذ تصميمات بهينه مي باشند. در اين ارتباط مهمترين عامل فرايند تصميم گيري اطلاعات است. اطلاعات مي تواند بر فرايند تصميم گيري تاثير بسزايي داشته باشد. زيرا موجب اخذ تصميمات متفاوت در افراد متفاوت مي شود. در بورس اوراق بهادار نيز تصميمات سرمايه گذاري متاثر از اطلاعات است. نظريه پردازان بازارهاي اوراق بهادار ،گزارشگري مالي را مهمترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران مي دانند. به همين دليل يکي از اهداف حسابداري و تهيه صورتهاي مالي فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهيل تصميم گيري است.
از آنجا که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار همگان قرار نمي گيرد بين مديران و سرمايه گذاران عدم تقارن اطلاعاتي3 ايجاد مي گردد.عدم تقارن اطلاعاتي وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده مي باشند. همين امر سبب مي شود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص يک بنگاه اقتصادي متاثر از برآوردها و روشهاي حسابداري است. بدين لحاظ امکان دستکاري يا مديريت سود وجود دارد. انگيزه مديريت از دستکاري سود نيل به اهداف خويش است که نه تنها الزاما با اهداف شرکت و سهامداران همسو نمي باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.
تحليلگران اوراق بهادار ، مديران شرکتها ، سرمايه گذاران و افرادي که در بازار سرمايه مشارکت دارند بيشترين توجه خود را به رقم سود به عنوان آخرين قلم در اطلاعات صورت سود و زيان معطوف مي کنند. تاکيد بيش از حد بر سود تداعي کننده آن است که بازار ساير شاخص هاي عملکرد را ناديده مي کيرد . سود به عنوان نتيجه نهايي فرايند حسابداري که تا اين حد مورد توجه و تاکيد استفاده کنندگان اطلاعات حسابداري است ،تحت تاثير رويه هاي حسابداري است که مديريت انتخاب کرده و محاسبه شده است. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعاتي محسوب مي شوند که در هنگام تصميم گيري توسط افراد در نظر گرفته مي شود.اين رقم بر مبناي تعهدي محاسبه و شناسايي مي شود. مديريت انگيزه دارد با به کارگيري غير محافظه کارانه رويه هاي حسابداري، رشد شرکت را ثبات بخشد.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها کاملا مخاطره گريز فرض مي شوند، آنها حاضرند تا زمان دستيابي به اطلاعات مطمئن و مصونيت مناسب در برابر آثار ناشي از اطلاعات بد، مبالغي را براي پنهان کردن اين نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ايجاد مصونيت اثربخش، زيان هاي درخور توجهي در بازار تحمل مي شود و بازار صحنه جا به جايي ثروت از بازندگان بي شمار به برندگان اندک خواهد بود. استفاده از خبرهاي بد براي تخصيص مجدد کل منابع اقتصادي در فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوبتر جداي از تحمل زيانهاي ناشي از جابجايي ثروت مي تواند منجر به کسب بازده مناسب شود تا حدي که زيانهاي وارده را نيز جبران کند. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپايه اطلاعات داخلي به وسيله مديران واحد اقتصادي ، نمونه اي از قوانيني است که با توجه به توزيع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سودد4 مطرح گرديد ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده اندازه گيري مي کند (کوتاري ، 2001 ، ص 15)5.
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.در اين تحقيق نيز در پي يافتن پاسخ اين سوال هستيم که آيا ريسک عدم پرداخت6 که يکي از مهمترين ريسک هايي است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثيري بر ضريب واکنش سود دارد يا خير؟ بنابر اين رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
3-1 اهميت و ضرورت تحقيق
بر اساس تحقيقات تجربي صورت گرفته به نظر مي رسد اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. فقط کافي است در نظر داشته باشيم اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي نداشت هيچگونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين باعث تصميمات خريد و فروش نخواهد شد و بدون تصميمات خريد يا فروش هيچگونه تغييري در حجم معاملات و قيمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. رويکردي که بر تئوري حسابداري مالي و تحقيقات از سال 1968 حاکم بوده است و تنها اخيرا شروع به نتيجه دادن از طريق اندازه گيري ديدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتي از طريق اصلي ترين هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران مي خواهند خودشان بازدهي آينده سهام را بيش بيني کنند به جاي اينکه حسابداران اين کار را براي آنها بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند و از اين منظر حريصانه خواهان همه اطلاعات سودمند هستند. تحقيقات تجربي نشان داده اند که حداقل برخي از اطلاعات حسابداري مفيد ملاحظه شده اند. علاوه بر اين رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند به حسابداران کمک کند که سودمندي را از طريق اينکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتي راهنمايي کند که چه اطلاعاتي سودمند هستند و چه اطلاعاتي براي سرمايه گذاران ارزش ندارند، افزايش دهند.
يکي از اطلاعاتي که سرمايه گذاران ، تحليلگران و اعتبار دهندگان به آن اهميت زيادي مي دهند اطلاعاتي است که نشان دهنده سلامت مالي واحد تجاري و اطمينان نسبي جهت تداوم فعاليت شرکت مي باشد. يکي از عواملي که اين اطمينان نسبي را با ابهام مواجه مي سازد ريسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگي واحد تجاري مي باشد سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعات مالي علاقمند به دانستن اطلاعاتي مي باشند که نشان دهنده ميزان سلامت مالي و اطمينان نسبت به تداوم فعاليت واحد تجاري باشد. اهميت اين تحقيق آشکار سازي روابط بين ريسک عدم پرداخت شرکت ها و ضريب واکنش سود اين شرکتها جهت کمک به استفاده کنندگان از اطلاعات مالي جهت اخذ بهترين تصميم مي باشد.
4-1 اهداف تحقيق
پس از تحقيق بال و براون اين مسئله مطرح مي شود که چرا بازار به اخبار خوب و بد واکنش متفاوتي نشان مي دهد. چرا سود بخش کمي از تغيير در قيمت را تعيين مي کند و چه عواملي مي تواند در واکنش بازار بر سود غير منتظره تاثير گذار باشد. بعد از تحقيق بال و بران تحقيقات متعددي انجام شد که در آنها به بررسي عوامل مختلف تاثيرگذار بر ضريب واکنش سود پرداختند، نتايج اين تحقيقات منجر به شناسايي عوامل مهم تاثيرگذار بر ضريب واکنش سود گرديد.
هدف اصلي اين تحقيق آزمون واکنش بازار نسبت به سود غير منتظره با تاثير از ريسک عدم پرداخت است . و بيان اين موضوع که بازار تمايل دارد نسبت به سودهاي غيرمنتظره اي که ناشي از ريسک عدم پرداخت است واکنش نشان دهد. در واقع اين تحقيق نشان مي دهد که ريسک عدم پرداخت يکي از عوامل تاثيرگذار بر واکنش سرمايه گذاران نسبت به سودهاي غير منظره است.
همچنين از ديگر اهداف اين تحقيق مي توان به کمک به سرمايه گذاران و ساير استفاده کنندگان از اطلاعت مالي براي فهم بيشتر عناصر صورتهاي مالي و تاثير آنها بر ضريب واکنش سود اشاره کرد.
5-1 چارچوب نظري تحقيق
ضريب واکنش سود7 :
چرا بازار به اخبار خوب GN8 يا به اخبار بدBN 9 برخي شرکت ها نسبت به برخي ديگر واکنش نشان مي دهد؟ اگر پاسخ با اين سوال را بتوان پيدا کرد حسابداران مي توانند فهم و درک خود را در مورد اينکه چطور اطلاعات حسابداري مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد باشد را بهبود بخشد. اين در ابتدا مي تواند باعث حرکت به سمت تهيه اطلاعات بسيار سودمند مالي باشد. نتيجتا يکي از مهمترين راهنمايي هايي که تحقيقات تجربي حسابداري مالي از زماني که تحقيق بال و براون انجام شده شناخت و توضيح در مورد واکنشهاي مختلف بازار به اطلاعات سود است. اين موضوع ضريب واکنش سود ناميده مي شود . ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده توسط شرکتي که اوراق را منتشر کرده است اندازه گيري مي کند.
دلايل واکنش متفاوت بازار : اسکات دلايلي براي واکنش متفاوت بازار به سود گزارش شده بر مبناي بهاي تمام شده تاريخي به شرح زير اعلام کرد:
ريسک: هر چه قدر توالي بازده مورد انتظار آينده شرکت پر ريسک تر باشد ارزش آن براي سرمايه گذار ريسک پذير پايين خواهد بود. براي يک سرمايه گذار متنوع (پرتفوي) بتا معياري براي محاسبه اثر گذار دارايي است. سرمايه گذار به سود سال جاري به عنوان يک شاخص قدرت سود آوري و بازدهي آتي نگاه مي کند. هر چه اين بازده آتي پر ريسک تر باشد واکنش بازار سرمايه گذاران به سود هاي غير منتظره پايين خواهد بود
ساختار سرمايه: شرکت هايي که داراي اهرم (وام) زياد هستند، افزايش در سود خالص ( بيش از بهره) موجب تقويت و افزايش ايمني اوراق قرضه و ساير بدهي هاي شرکت مي شود به گونه اي که خبر هاي خوب مربوط به سود خالص مورد استقبال دارندگان اوراق قرضه قرار مي گيرد . از اين رو ضريب واکنش در برابر سود خالص براي شرکت هايي که دارنده وام سنگين در مقايسه با شرکت هايي که بدون بدهي يا با بدهي کم هستند باعث مي شود که ضريب واکنش سود آنها کاهش يابد. شواهد تجربي در مورد ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي بار اهرم بالا و همچنين ضريب واکنش سود پايين براي شرکت هاي با نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام بالا توسط هاليوال ، لي فارقر ،1991، گزارش شده است.
تداوم روند سودآوري: هر چه قدر اخبار خوب يا بد در سود سال جاري، در سالهاي آينده نيز پايدار باشد، انتظار داريم ضريب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب ،GN، سال جاري ناشي از معرفي موفقيت آميز يک محصول جديد يا کاهش شديد هزينه توسط مديريت باشد پاسخ بازار بايد نسبت به زماني که اخبار خوب متاثر از سود غير منتظره فروش تجهيزات است، بيشتر باشد. سرمايه گذاران انتظار ندارند که سود هاي غير منتظره اي که شناسايي شده است و ناشي از فروش تجهيزات ، اموال و ماشين آلات است در آينده نيز تکرار شود بنابر اين واکنش آنها نسبت به اين نوع سود هاي غير عملياتي کمتر و در نتيجه ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود.
کيفيت سود: به ظاهر هر چه کيفيت سود بالا باشد انتظار ضريب واکنش سود بالاتري نيز خواهد رفت چرا که سرمايه گذاران بهتر مي توانند از عملکرد جاري به عملکرد آتي شرکت پي ببرند.
شباهت انتظارات سرمايه گذاران: سرمايه گذاران مختلف با توجه به اطلاعات پيشين و توانايي خود در ارزيابي اطلاعات صورت هاي مالي نسبت به سود خالص دوره بعد يک شرکت ، داراي انتظارات متفاوتي هستند. هر قدر انتظارات سرمايه گذاران در مورد سود خالص و آينده شرکت شباهت بيشتري به هم داشته باشد اثر هر ريال از سود غير منتظره بر قيمت سهام بيشتر مي شود. در نتيجه ضريب واکنش سود خالص بالاتر خواهد بود.
توان آگاهي دهندگي قيمت: با فرض يکسان بودن شرايط هرچه قيمت اطلاعات بيشتري را تبيين کتد محتواي اطلاعاتي سود حسابداري کمتر و ضريب واکنش سود پايين تر خواهد بود. يکي از علائمي که نشان دهنده بار اطلاعاتي قيمت مي باشد، اندازه شرکت است. شرکت هاي بزرگ بيشتر مطرح هستند و مورد نظر رسانه هاي خبري قرار مي گيرند. با اين وجود تحقيقي را ايستن و زمجوزکي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند که اندازه و بزرگي شرکت نمي تواند به عنوان متغير عمده ضريب واکنش سود را توجيه کند.
در اين تحقيق عامل ريسک عدم پرداخت و تاثير آن بر ضريب واکنش سود مورد بررسي قرار مي گيرد.
نتايج تحقيقات اجام شده در مورد ضريب واکنش سود در جدول 1-1 نشان داده شده است.
جدول (1-1) نتايج تحقيقات انجام شده در مورد ضريب واکنش سود
نتايج اصليدوره تحقيقمحقق(محققين(تداوم روند سودآوري به عنوان اولين عامل موثر بر ضريب واکنش سود شناسايي و تعيين گرديد
( کور مندي و لايپ ،1987، ص340)101980-1974کور مندي و لايپتنها عامل موثر به شکل منفي بر ضريب واکنش سود ريسک سيستمتاتيک است و عامل نرخ فرصتهاي رشد ، به شکل مثبت بر ضريب واکنش سود تاثير گذار است
( کولين و کوتاري، 1989، ص 49)11
1987-1980کولين و کوتاري
تداوم روند سود آوري پس از کنترل متغير هاي ريسک و رشد، عاملي موثر بر ضريب واکنش سود است
(استين و زيمچوسکي ، 1989 ، ص 31)12
1987-1981استين و زيمچوسکي
ضريب واکنش سود براي شرکتهي فاقد اهرم يا با سطح پايين اهرم نسبت به شرکتهاي اهرمي و يا با سطح بالاي از اهرم بزرگتر است
(لي و فارقر، 1991،ص 22)13
1984-1970
لي و فارقر
علاوه بر ريسک سيستماتيک ، ريسک عدم پرداخت) (Default Risk نيز کاهش دهنده ضريب واکنش سود است

1988-1987هاليوال و رينولد
رتبه بندي اوراق قرضه و نسبت بدهي ها به عنوان شاخص هاي ريسک عدم پرداخت در تشريح ضريب واکنش سود نقش دارد
(بيلينگز، 1999، ص 510)14
1996-1977بيلينگز
انشار و باز پرداخت بدهي ها که به ترتيب ، باعث افزايش و کاهش ريسک عدم پرداخت مي گرردد، به دليل وجود شاخص هاي غير قابل اتکاء مانند عدم اندازه گيري دقيق مفاهيم مفهوم در تئوري هاي بنيادين ، ناپايداري مدل هاي اقتصادي و زير سوال بودن سودمندي اصول بنيادي نظريه کلاسيک مالي بر طبق تحقيقات اخير، به شکلي دقيق نمي تواند باعث کاهش و افزايش ضريب واکنش سود گردد
(يئو و کيم ، 2002، ص11)15
1993-1984يئو و کيمدريافتند که ميزان ضريب واکنش در شرکتهايي که داراي نسبت هاي بالاي سود تقسيمي به جريانهاي نقدي آزاد و نسبت هاي اهرم کوچکترهستند و نيز شرکتهايي که داراي فرصت هاي رشد بالاتري هستند بزرگتر است
1998-1980آريف و چنگ

6-1 فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي اول: بين سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته در بازار سرمايه ايران ارتباط وجود دارد.
فرضيه اصلي دوم: ريسک عدم پرداخت بر ضريب واکنش سود تاثير گذار است.
فرضيه اصلي سوم: ريسک سيستماتيک(بتا) بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي چهارم: فرصت هاي رشد بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي پنجم: اندازه شرکت بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
فرضيه اصلي ششم: پايداري سود شرکت بر روابط ميان ريسک عدم پرداخت و سود غير منتظره استاندارد شده و بازده غير عادي انباشته تاثير گذار است.
7-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات:
ضريب واکنش سود16 : ضريب واکنش سود ، بازده غير منتظره بازار را در واکنش به اجزاي غير منتظره سود گزارش شده اندازه گيري مي کند (کوتاري ، 2001،ص 6)17.
بازده غير عادي18: به عنوان تفاوت ميان بازده واقعي شرکت با بازده مورد انتظار يا بازده کل بازار مي باشد(همان منبع،ص 9)4.
سود غير منتظره: به عنوان تفاوت بين سود واقعي کسب شده و سود مورد انتظار تعريف مي شود (همان منبع،ص 11)5.
ريسک عدم پرداخت6: اين ريسک به معني احتمال عدم توانايي واحد تجاري در پرداخت به موقع بدهي ها و ايفاي تعهدات خود در سر رسيد اين بدهي ها مي باشد ( لي و فارقر،1991 ،ص 20)7.
پايداري سود8: پايداري سود بيانگر اين اموضوع است که چه مقدار از سود سال جاري در سال بعد نيز تکرار مي شود (هاليوال و رينولد ، 1994، ص415)9.
فصل دوم
مروري بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
حسابداري به عنوان مکانيزمي جهت ايجاد توان ارائه اطلاعات مربوط، علاوه بر ايجاد امکان تصميم گيري بهتر سرمايه گذاران ، داراي منافع اجتماعي از طريق بهبود کارکرد بازارهاي اوراق بهادار مي باشد. تحقيقات حسابداري تاکيد دارد که قيمت ها در بازار اوراق بهادار به اطلاعات حسابداري واکنش نشان مي دهد که اين واکنش نشان از محتوا و، بار اطلاعاتي و اطلاعات مفيد حسابداري است که باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران مي شود و ميزان درجه مفيد بودن ، به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و با به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري مي شود.
شواهد اوليه واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداري ، توسط آقايان بال و براون در سال 1968 ارائه شد، آنها نشان دادند که شرکتهايي با اخبار خوب داراي بازده غير منتظره مثبت و شرکتهايي با اخبار بد داراي بازده غير منتظره منفي هستند. موقعيت خاص هر فرد يا گروه براي دستيابي به سود و زيان در عرصه بازار ، عامل اصلي در خوب و بد بودن خبرها به شمار مي رود، با اين حال از ديدگاه بازار ، خبرهاي خوب عامل افزايش بازده و خبرهاي بد عامل کاهش بازده در بازار است.
اگرچه افراد و گروه هاي مختلف ، انگيزه هاي متفاوتي براي تهيه و ارائه اطلاعات دارند، با اين حال، چنانچه اطلاعات خبرهاي بد باشد ، توجيه لازم براي پنهان کردن و عدم افشاي آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهاي بدي که آگاهي نسبي قبلي در مورد آن وجود دارد ، تا حد زيادي بعيد به نظر مي رسد. در واقع ، از آنجا که افراد و گروه ها کاملا مخاطره گريز فرض مي شوند، آنها حاضرند تا زمان دستيابي به اطلاعات مطمئن و مصونيت مناسب در برابر آثار ناشي از اطلاعات بد، مبالغي را براي پنهان کردن اين نوع اطلاعات صرف کنند. بدون ايجاد مصونيت اثربخش، زيان هاي درخور توجهي در بازار تحمل مي شود و بازار صحنه جا به جايي ثروت از بازندگان بي شمار به برندگان اندک خواهد بود.
استفاده از خبرهاي بد براي تخصيص مجدد کل منابع اقتصادي در فرصت هاي سرمايه گذاري مطلوبتر جداي از تحمل زيانهاي ناشي از جابجايي ثروت مي تواند منجر به کسب بازده مناسب شود تا حدي که زيانهاي وارده را نيز جبران کند. پنهان کردن و اختفاي اطلاعات سبب مي شود تا ارزش خاص اطلاعات افزايش يابد. با تاکيد بر ادعاي وجود بازندگان بسيار و برندگان اندک در بازار ، مي توان علت اصلي اقدامات بازيگران عرصه بازار براي کاهش پنهان کاري و اختفاي اطلاعات را درک کرد، اقداماتي که از طريق ايجاد تقاضا براي انتشار عمومي اطلاعات ، معني دار مي شود و ابزاري موثر براي کاهش توزيع مخاطرات سرمايه گذاران در بازار است. الزامات مربوط به منع داد و ستد اوراق بهادار برپايه اطلاعات داخلي به وسيله مديران واحد اقتصادي ، نمونه اي از قوانيني است که در ارتباط با توجه به توزيع مخاطرات در بازار وجود دارد. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار مي توان به اخبار مربوط به وضعيت مالي ، نقدينگي، ريسک و پيش بيني هاي سود اشاره کرد. از اين رو براي شناخت و توضيح علل واکنش هاي مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومي تحت عنوان ضريب واکنش سودد ERC مطرح گرديد(کوتاري ، 1992،ص 175)19.
طي تحقيقات مختلف رابطه بين ضريب واکنش سود و متغيرهاي مالي شرکتها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است. رويکرد اصلي در اين پژوهش آزمون تجربي سودمندي محتواي اطلاعاتي سود از طريق آزمون تاثير گذاري سود غير منتظره بر بازده غير منتظره با تاثير پذيري از ريسک عدم پرداخت مي باشد.
در اين فصل ابتدا ادبيات موضوعي در خصوص سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه، ريسک عدم پرداخت، مفاهيم سود ، سود غيرمنتظره و بازده غير منتظره پرداخته شده سپس در انتهاي فصل به تحقيق هاي گذشته داخلي و خارجي و نتايج آن نيز اشاره گرديده است.
2-2-مباني نظري تحقيق- بخش اول:
1-2-2 سودمندي محتواي اطلاعاتي سود و واکنش بازار سرمايه:
بر اساس تحقيقات تجربي صورت گرفته به نظر مي رسد اطلاعات حسابداري براي سرمايه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ريسک بازده اوراق مفيد و سودمند است. فقط کافي است در نظر داشته باشيم اگر اطلاعات حسابداري محتوا و بار اطلاعاتي نداشت هيچگونه بازنگري در پيش بيني ها در اثر دريافت آنها وجود نخواهد داشت و بنابراين باعث تصميمات خريد و فروش نخواهد شد و بدون تصميمات خريد يا فروش هيچگونه تغييري در حجم معاملات و قيمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفيدند اگر باعث تغيير عقايد و رفتارهاي سرمايه گذاران شوند ، بعلاوه ميزان و درجه مفيد بودن مي تواند به وسيله وسعت و اندازه تغييرات حجم و قيمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گيري شوند. رويکردي که بر تئوري حسابداري مالي و تحقيقات از سال 1968 حاکم بوده است و تنها اخبرا شروع به نتيجه دادن از طريق اندازه گيري ديدگاه ها نموده است. منظر اطلاعاتي از طريق اصلي ترين هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري پذيرفته شده است. ديدگاه اين منظر اين است که سرمايه گذاران مي خواهند که خودشان بازدهي آينده سهام را بيش بيني کنند به جاي اينکه حسابداران اين کار را براي آنها بر اساس شرايط ايده آل انجام دهند و از اين منظر حريصانه همه اطلاعات سود مند را مي بلعند. تحقيقات تجربي نشان داده اند که حداقل برخي از اطلاعات حسابداري مفيد ملاحظه شده اند. علاوه بر اين رويکرد اطلاعاتي بيان مي کند که تحقيقات تجربي مي تواند به حسابداران کمک کند که سودمندي را از طريق اينکه به واکنش بازار اجازه دهند که آنها را به سمتي راهنمايي کند که چه اطلاعاتي سودمند هستند و چه اطلاعاتي براي سرمايه گذاران ارزش ندارند، افزايش دهند. منظر اطلاعاتي سودمندي تصميم يک رويکرد گزارشگري مالي است که مسئوليت فردي براي پيش بيني آينده عمليات شرکت و تمرکز بر تامين اطلاعات سودمند براي اين هدف را مورد توجه قرار مي دهد. اين رويکرد فرض مي کند بازار اوراق بهادار کارا به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتي که شامل اطلاعات صورتهاي مالي نيز هست واکنش نشان مي دهد. در اين بخش دلايل اينکه چرا ما بايد واکنش قيمت بازار شرکتها را به اطلاعات صورتهاي مالي پيش بيني کنيم بررسي خواهيم کرد. در بررسي اين موضوع معمولا اطلاعات صورتهاي مالي به بصورت خالص به پيش بيني هاي زير در مورد رفتار سرمايه گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورتهاي مالي محدود مي شود (نوروز بيگي، 1386،ص 175)1.
سرمايه گذاران درباره بازده مورد انتظار و ريسک داراي باورهاي پيشين هستند. اين باورهاي پيشين بر پايه اطلاعاتي قرار دارد که در دسترس همگان است تا اينکه سود جاري شرکت اعلام شود (که سرمايه گذاران در باورهاي خود تجديد نظر خواهند کرد). حتي اگر اين باورها بر پايه اطلاعاتي قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هيچ الزامي وجود ندارد که باورهاي پيشين همانند باشند، زيرا سرمايه گذاران درقیمت: تومان


پاسخی بگذارید