دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي
دانشکده تربيت بدني وعلوم ورزشي
پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد (M.A )
گرايش : مديريت ورزشي
عنوان :
شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران
استاد راهنما :
دکتر محمد رضا اسمعيلي
استاد مشاور :
دکتر فريده اشرف گنجويي
پژوهشگر :
صديقه هاشمي
زمستان1393
Islamic azad of university
Central tehran branch
Faculty of physical Education and sport science
“M.A” Thesis
On Sport Managment
Subject:
Identification The Barriers In Development Of Fundamental Sports In Tehran
Advisor:
Dr.Mohammad Reza Esmaeili
Consulting Advisor:
Dr. Faride Ashraf Ganjoei
By:
sedighe hashemi
winter 2015
تشکر و قدرداني :
سپاس بي کران خداوند بزرگ را سزاست که به من نيرو و قدرت انجام دادن اين کار خطير را ارزاني داشت. اميدوارم شکر اين نعمت بزرگ را بتوانم به جاي آورم.
در وهله ي اول مايلم خالصانه از تلاش‌ها و حمايت‌هاي مستمر و هميشگي پدر و مادرم در طول اين سال‌ها تشکر کنم؛ به ويژه مادر فداکار و صبورم که در هر مرحله از زندگي ام، چه تحصيلي و چه ورزشي، همواره با پشتکار و انرژي مثال زدني اش در کنارم بوده و در هر موقعيتي چنان نقشي برايم ايفا کرده که هرگز احساس تنهايي و کمبود نکرده ام. نيک مي‌دانم که وجود وي در زندگي ام نعمتي بس گرانبهاست که لطف خداوند بزرگ به من بوده است. ازتمامي افرادي که در طول اين مدت در انجام اين کار کمک‌هاي زيادي به من کرده اند بي نهايت تشکر و قدرداني مي‌کنم.
در آخر هم وظيفه ي خود مي‌دانم که تشکر ويژه ي خود را از جناب آقايان دکتر محمد رضا اسمعيلي و دکتر عبدالرضا اميرتاش و خانم دکتر فريده اشرف گنجويي انجام دهم که به سرانجام رساندن اين کار بدون حمايت‌ها و راهنمايي‌هاي اين عزيزان هرگز ميسر نبود. تيزبيني، دقت فراوان و صبر و حوصله ي بي نظير ايشان عامل مهمي در شکل گيري نهايي اين پايان نامه بوده و بدون حضور ايشان اين کار قطعاً به پايان نمي‌رسيد. طول عمر، سلامتي و عزت هميشگي را براي ايشان آرزومندم.
تقديم به:
پدر و مادر عزيزم :
به پاس تعبير عظيم و انساني شان از کلمه ايثار و از خودگذشتگان.
به پاس عاطفه سرشار و گرماي اميدبخش وجودشان که در اين سردترين روزگاران بهترين پشتيبان است.
به پاس قلب هاي بزرگشان که فرياد رس است و سرگرداني و ترس در پناهشان به شجاعت مي گرايد.
و به پاس محبت هاي بي دريغشان که هرگز فروکش نمي کند.
فهرست مطالب
عنوانصفحه
فصل اول: کليات تحقيق1
1.1. مقدمه2
2.1. بيان مسئله4
3.1. اهميت و ضرورت تحقيق7
4.1. اهداف تحقيق9
1.4.1. اهداف کلي تحقيق9
2.4.1. اهداف جزئي تحقيق9
5.1. فرضيات تحقيق9
6.1. محدوده تحقيق10
7.1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق10
فصل دوم: مباني نظري و پيشين? تحقيق12
1.2. مقدمه13
2.2. ورزش13
1.2.2. اهداف تربيت بدني وورزش15
2.2.2. سلسله مراتب ورزش15
3.2.2. مشکلات ناشي از عدم فعاليت جسماني17
3.2. توسعه18
1.3.2. توسعه و گسترش ورزش19
2.3.2. رويكردهاي توسعه ورزش21
2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش22
1.3.3.2. چالش توسعه از پايين به بالا در مقابل توسعه از بالا به پايين22
4.3.2. نياز براي برنامه ريزي توسعه و پيشرفت در ورزش خاص23
1.5.3.2. مدل انديشه هاي هرمي27
7.2. مدل هرمي توسعه ورزش27
2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTA D)28
3.5.3.2. مدل توسعه اي C ôté’s از مشارکت ورزشي (D M S P)31
4.5.3.2. مدل Bailey و Morleyدر رابطه با توسعه افراد با استعداد32
4.2. ورزش پايه36
5.2. ورزش در مدارس41
1.5.2. ورزش مدارس در ساير کشور ها44
3.6.2. مشكلات درس تربيت بدني در مدارس48
6.2. عوامل بازدارنده51
7.2. ادبيات و پيشينه تحقيق55
1.7.2. پيشينه داخلي55
2.7.2. پيشينه خارجي60
9.2. جمع بندي:67
فصل سوم: روش شناسي تحقيق69
1.3. مقدمه70
2.3. روش تحقيق70
4.3. نمونه آماري و روش نمونه گيري71
5.3. متغيرهاي تحقيق71
6.3. ابزار اندازه‌گيري71
7.3. روايي ابزار اندازه گيري72
8.3. پايايي ابزار اندازه گيري72
9.3. روش گرد‌آوري اطلاعات73
3-10 روش تجزيه و تحليل آماري تحقيق78
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق79
1.4. مقدمه102
2.4. آمار توصيفي102
1.2.4. ويژگيهاي فردي102
1.1.2.4. نحوه توزيع نمونه تحت بررسي بر اساس وضعيت تاهل102
2.1.2.4. نحوه توزيع نمونه تحت بررسي بر اساس سن103
3.1.2.4. نحوه توزيع نمونه تحت بررسي بر اساس مدرک تحصيلي103
2.2.4. آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق104
3.4. تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها104
1.3.4. بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها104
2.3.4. آزمون فرضيه ها105
1.2.3.4. فرضيه اول105
4.2.2.3.4. فرضيه دوم105
3.2.3.4. فرضيه سوم106
4.2.3.4. فرضيه چهارم106
5.2.3.4. فرضيه پنجم107
6.2.3.4. فرضيه ششم107
7.2.3.4. فرضيه هفتم108
فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري110
1.5.مقدمه111
2.5. خلاصه آمار توصيفي111
1.2.5. ويژگيهاي فردي111
3.5. خلاصه آمار استنباطي111
1.3.5. بررسي طبيعي بودن توزيع داده ها111
2.3.5. بحث آزمون فرضيه ها112
1.2.3.5. بحث فرضيه اول112
2.2.3.5. بحث فرضيه دوم113
3.2.3.5. بحث فرضيه سوم114
4.2.3.5. بحث فرضيه چهارم115
5.2.3.5. بحث فرضيه پنجم116
6.2.3.5. بحث فرضيه ششم117
7.2.3.5. بحث فرضيه هفتم118
8.2.3.5. بحث فرضيه هشتم118
4.5. محدوديت‌هاي تحقيق119
1.4.5. محدوديتهاي اجرايي119
2.4.5. محدوديتهاي روش شناسي119
5.5. پيشنهادهاي تحقيق120
1.5.5. پيشنهادي مبتني بر يافتهها120
2.5.5. پيشنهادهاي روششناختي120
منابع:121

فهرست جداول
عنوانصفحه
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) 30
جدول 1.3. ضريب آلفاي کرونباخ به دست آمده براي هر يک از موانع 70
جدول2.3. جدول اسامي مدارس تحقيق72
جدول1.4. توزيع فراواني و درصد فراواني بر حسب جنسيت102
جدول 2.4. توزيع فراواني و درصد فراواني بر حسب سن (سال)103
جدول 3.4. توزيع فراواني و درصد فراواني بر حسب مدرک تحصيلي103
جدول 5.4. آمار توصيفي مربوط به موانع مشارکت در ورزش هاي پايه104
جدول 6.4. آمارههاي آزمون کولموگروف اسميرنف جهت طبيعي بودن توزيع دادهها104
جدول 7.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي تاثير موانع فرهنگي بر رشدوتوسعه ورزش پايه105
جدول 8.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي موانع مديريتي بر رشدوتوسعه ورزش هاي پايه مدارس105
جدول 9.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي تاثير موانع مالي بر رشدوتوسعه ورزش هاي پايه مدارس106
جدول 10.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي تاثير موانع ساختاري بررشد و توسعه ورزش هاي پايه مدارس106
جدول 11.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي موانع زماني بر رشدو توسعه ورزش هاي پايه در مدارس107
جدول 12.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي تاثير موانع انگيزشي بر رشدوتوسعه ورزش هاي پايه مدارس107
جدول 13.4. آزمون تي تک نمونهاي براي بررسي موانع جسماني -رواني بر رشدو توسعه ورزش هاي پايه در مدارس108
جدول 14.4. نتايج آزمون فريدمن109
جدول 15.4. فاکتورهاي موانع رشد وتوسعه ورزش هاي پايه در مدارس109
فهرست شکل ها
عنوانصفحه
شكل1.2. مدل سلسله مراتبي بخش‌هاي اصلي ورزش17
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت22
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پايين به بالا)23
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا يه پايين)24
شکل5.2. فرايند برنامه ريزي توسعه ورزش27
شکل 6.2. فرايند توسعه ورزش خاص27
شکل 7.2. مدل توسعه اي Côté’s از مشارکت ورزشي27
شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد33
فهرست نمودارها
عنوانصفحه
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبي ورزش17

چکيده :
تحقيق حاضر از نظر هدف توسعه اي- کاربردي و از نظر روش جمع آوري داده ها از نوع تحقيقات توصيفي- پيمايشي بوده است.جامعه آماري دراين پژوهش شامل كليه مديران ومعلمان تربيت بدني مدارس مقطع ابتدايي شهر تهراندر سال تحصيلي93-1392بوده است که اين تحقيق موردي در مناطق 1.4.8.13 آموزش پرورش صورت گرفته است.جامعه آماري حدود 460 نفربوده اند. اين پرسشنامه محقق ساخته شامل 32 سوال با متغيرهاي موانع فرهنگي ،موانع مالي ،موانع ساختاري،موانع زماني ،موانع انگيزشي ،موانع جسماني-رواني ،موانع مديريتي و برنامه ريزي بوده است،با ارزش گذاري از نوع ليکرت است که هر پاسخ، امتيازي بين 1 تا 5 را به خود اختصاص مي دهد..تعيين حجم نمونه با کمک جدول مورگان صورت گرفت که حدود134 نفربوده است وبه روش در دسترس نمونه گيري انجام شد. در اين تحقيق جهت ‌تحليل‌ دادها‌ براي خلاصه كردن و طبقه‌بندي داده‌هاي خام و محاسبه فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد، دامنه تغييرات و جداول فراواني و نمودار از آزمون توصيفي استفاده گرديد و از آزمون‌هاي استنباطي کلموگروف اسميرنوف جهت نرمال بودن داده ها، آزمون تي نمونه اي براي تعيين گزينه ها و از آزمون فريدمن به منظور رتبه‌بندي موانع و عوامل توسعه ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران استفاده گرديد.نتايج نشان داد که موانع فرهنگي ،موانع مالي ،موانع ساختاري،موانع زماني ،موانع انگيزشي ،موانع جسماني-رواني ،موانع مديريتي و برنامه ريزي بر رشد وتوسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير داشته است. پيشنهاد ميشود هر يک از مؤلفههاي موانع به صورت ويژه مورد بررسي قرار گيرد و موانع مشارکت از دو ديدگاه معلمان وصاحب نظران بررسي گردد و اقدامات و راهكارهاي موثري در زمينه افزايش پيشرفت ورزش هاي پايه ارائه شود.
فصل اول
1.1. مقدمه
امروزه در عصر حاضر ورزش و مشارکت افراد در فعاليت هاي ورزشي به عنوان يک پديده اجتماعي در خور بررسي وتأمل است. از مهم ترين کارکردهاي اين پديده، نقش مهم آن در ايجاد سلامت جامعه است. اين موضوع را مي توان از طريق ورزش برروي زندگي افراد که در اين زمينه مشارکت دارند، به‌روشني مشاهده کرد(مظفري،1392). سوهن و همکاران1(2014) بيان نمودند که مشارکت افراد در فعاليت هاي فيزيکي و بدني سبب توسعه اجتماعي، شناختي و رواني و در سطح بالاتر سبب بهبود تناسب اندام مي گردد(سوهن و همکاران،2014). ورزش به عنوان پديده اي مهيج، برانگيزاننده، موجد اتحاد ملي، عامل توسعه و ارتقاي سلامت در جامعه، جايگاه مهمي در جامعه بر عهده دارد(مکچنسي2،2013). به طور کلي ورزش در نهايت بازتابي از جامعه امروز است. از طريق ارتقاي ورزش، فعاليت هاي ورزشي به عنوان يک ابزار براي توسعه جوامع و صلح در فرهنگ هاي مختلف مي باشد(کارتوکوليس و همکاران3،2009). دراين راستا توسعه ورزش در ارتباط با افزايش مشاركت و ترويج فرصت‌ها و مزاياي حضور در فعاليت‌هاي ورزشي است. تعاريف مختلفي از مفهوم توسعه ورزش4 ارائه شده است. مفهوم توسعه ورزش بسيار کلي است و مي تواند توسعه ورزش را در کليه سطوح همگاني، نخبه، پايه و غيره در بر مي گيرد(بولک5،2006). توسعه ورزش يک کمک همه جانبه به مردم براي شروع يک ورزش، ماندن در ورزش انتخابي خود و موفقيت در آن است. توسعه ورزش توسط کالينز 6به عنوان يک فرصت هاي تاثيرگذار(موثر)، سيستم ها و ساختارها و فرايندهايي تعريف شده است که افراد جامعه را در تمام سطوح يا گروه هاي خاص يا منطقه اي قادر مي سازد در ورزش، تفريح و سرگرمي شرکت کنند و عملکردشان را به هر سطحي که مد نظر آن ها مي باشد، پيشرفت دهند(سوتيريادو7،2012).
از سوي ديگر مي توان يکي از مهمترين بخش هاي متدوال در توسعه ورزش يک جامعه را ورزش هاي پايه دانست. امروزه ورزش هاي پايه بطور ويژه مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته است. دانشمندان بسياري در تلاش هستند تا شاخص هاي پيش بيني کننده افراد مستعد در ورزش هاي مختلف را شناسايي و توسعه دهند(آبوت8،2005). بطوريکه کشور استراليا قبل از المپيک سيدني توجه بسيار زيادي را به ورزش پايه در مدارس پرداخته است(فارمر9،1996). ارائه مهارت اي حرکتي پايه و آموزش ورزش هاي پايه نظير ژيمناستيک و شنا و دوميداني به دانش آموزان آن ها را براي ورزش هاي آينده، فعاليت هاي بدني، خدمت سربازي و به طور کلي براي زندگي بهتر آماده خواهد کرد(هادي زاده،1390). آموزش ورزش پايه در دوران تحصيلي دبستان و حتي بالاتر از اين دوره مي تواند به نحوي اثربخش به دانش آموزان کمک کند تا چگونگي مشارکت در مسابقات و رقابت هاي ورزشي را بياموزند(تجاري،1386). علاوه بر اين ورزشي که پايه و اساس آن بر مدرسه باشد فرصت خوبي است براي معلمان که به طور معمول صلاحيت دارند و مهارت هاي چگونه زيستن و علم و دانش را به گونه اي سازمان يافته به همه کودکان در محيطي امن و حمايت کننده بياموزند. مهارت هاي حرکتي پايه تقريبا پايه و اساس همه فعاليت هاي بدني و ورزشي را تشکيل مي دهند(خدايي،1392). بررسي ركوردها و نتايج قهرمانان برتر و نخبه جهان مبين آن است كه اكثريت ركوردها مربوط به آن دسته نظام هاي ورزشي است كه داراي برنامه اي جامع، علمي و نظام مند براي تربيت ورزشكاران نخبه و سطح بالا هستند. اگر رشد و تكامل يک انسان، تامين نيازهاي او تلقي شود و تامين نيازهاي يک انسان را نيز زمينه مساعد براي شناخت استعداد و باروركردن و به شكوفايي رساندن آنها بدانيم، به اين حقيقت مي توان پي برد كه از نظر فلسفي، علمي و تحقيقاتي، حركت، ورزش، بازي و فعاليتهاي جسماني از عوامل مهم تاثيرگذار در رشد و تكامل طبيعي هر فرد مي باشند و در مسير رشد و تكامل انسان بايد استعدادهاي نهفته در درون او را شناخت و بارور كرد. بنابراين، بهترين محيط براي تحقق اين امر مدرسه و بهترين دوره براي باروركردن آن دوره نوجواني و جواني و يکي از بهترين وسايل براي شكوفاكردن آن ورزش و بازي است(رستمي و جعفري،1390).
ازينرو امروزه توسعه ورزش هاي پايه نياز به برنامهريزي در حيطههاي مختلف دارد كه يكي از اساسيترين آنها براي جلوگيري از وقت و هزينه بيهوده ميتواند شناسايي مشکلات توسعه ورزش هاي پايه در مدارس باشد. شناسايي موانعي که بر سر راه توسعه ورزش پايه وجود دارد مي تواند کمک شاياني به رفع آن ها و ارائه راهکارهاي موثري در زمينه بالابردن مشارکت در فعاليت هاي ورزشي و توسعه ورزش قهرماني گردد. بدون شک نظام آموزشي هر کشور مي تواند سهم بزرگي در توسعه ورزش و شناخت استعداد ها داشته و به رشد ورزش قهرماني کمک کند اما با توجه به ساختار آموزشي کشور در عمل کارآيي و اثربخشي اين سسيستم چشمگير نيست، لذا به نظر مي رسد که شناسايي علل اين ضعف و الويت بندي آن مي تواند کمک شاياني به کاهش اين نقص نمايد .تحقيقات انجام شده در اين موضوع صرفاٌ موردي بوده و علل ها اولويت بندي نشده به عنوان مثال مشکلات گوناگوني از قبيل امکانات و تسهيلات ورزشي، کمبود معلمان متخصص، کمبود تجهيزات ورزشي، بودجه، کمبود ساعات درس تربيت بدني در مدارس وجود دارد که يافته هاي اکثر پژوهش هاي (نمازي زاده1353، تابش1375، سجادي1368، رضايي1371، کوزه چيان1376، همتي1380، مظفري1388، هاردمن و مارشال1990، دانيل2007،) به اين عوامل اشاره دارد.
2.1. بيان مسئله
توسعه و پيشرفت واقعي كشورها شاخص هاي مختلفي دارد كه يكي از مهمترين آنها ورزش10 مي باشد. رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين پديده وجود دارد كه برخي از آنها با نگاه قهرماني و در برخي موارد نگاه سلامت عمومي و نشاط جامعه و در رويكرد ديگر نگاه اقتصادي مدنظر قرار مي گيرد، اما صرفنظر از همه آنها اهميت ورزش روز به روز در حال افزايش است. ارتباط ورزش با پديده هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي حاكي از اهميت اين پديده و نقش آن در برنامه هاي توسعه ملي كشورهاست و در يك نگاه كلي توسعه و پيشرفت ورزش در هر كشور با اقتدار و قدرت آن كشور ارتباط نزديكي دارد(طالب پور،1390). ورزش به عنوان ابزار چندبعدي با تاثيرات گسترده و نقش ارزشمند، يکي از شيوههايي است که افراد ميتوانند با استفاده از آن بر فشارهاي جسماني، روحي و رواني و اجتماعي فايق آيند(کردگار،1390). تحقيقات متعددي روشن ساخته اند که پرداختن به تفريحات سالم، به ويژه فعاليتهاي ورزشي، آثار مثبت فراواني در سلامتي جسمي و روحي انسان دارد(اميرتاش،83). شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعيت جسماني، سلامت روحي وسرگرمي بهينه افراد مي شود(سان11،2013).
دراين راستا يكي از مشكلات و مسائل عمده تحقق پيشرفت ورزش در کشور ما عدم نگاه همه جانبه به امور متفاوت است. غالبااين نگاه يك سويه و تنها به يك بعد از مسأله اشاره دارد. در حاليكه تحقق پيشرفت مستلزم نگاهي همه جانبه مي باشد. توسعه به همين معناست يعني رشد همه جانبه و نگاه به تمامي ابعاد مسأله(راسل و همکاران12،2009). كشورهاي پيشرفته در ورزش، پايه و اساس برنامه هاي تعليم و تربيت ورزشكاران را در مدارس ابتدايي متمركز مي كنند و زمينه را براي جذب دانش آموزان كم سن و سال به اماكن و تاسيسات ورزشي فراهم مي سازند. بنابرين توجه به ورزش پايه13 از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. سيستم ادراکي و حرکتي کودک در اثر جنبش و فعاليت توسعه مي يابد، کودکان در قالب حرکات بسياري از خواسته ها و علايق خود را که بيان آنها از طريق زبان امکان پذير نيست بيان مي کنند. کودکان با انجام ورزش هاي مختلف مهارت هاي حرکتي پايه را مي آموزند. بديهي است چنانچه نتوان فرصت هاي لازم براي توسعه و شناسايي موانع ورزش را در کودکان و دانش آموزان فراهم نمود سبب از دست دادن انگيزه هاي آنان از حضور در ورزش و عدم توسعه ورزش قهرماني در آينده مي گرد(باقرزاده و همکاران،1380).
در ميان همه موسسات تربيتي و آموزشي کشور بدون شک وزارت آموزش و پرورش مهمترين موسسه و نهادي در کشور است که نسبت به توسعه ورزش پايه تاثيرگذار باشد. امروزه بر همگان و به ويژه مسئولين و معلمان و دبيران آموزش و پرورش روشن و واضح است که استمرار يادگيري و اجراي حرکات اصلي و بنيادي و مهارت هاي حرکتي در دوره نوجواني و به خصوص در دوره ابتدايي انجام گرفته و توسعه مي يابد. بنابراين هر مقدار به کميت و کيفيت برنامه ورزشي پايه در مدارس توجه و سرمايه گذاري لازم نيز شود، اثرات و تاثيرات مثبت در بهبود الگوهاي بعدي زندگي دانش آموزان دارد و بالطبع در پيشرفت و رشد جسماني و رواني و اجتماعي و فرهنگي دانش آموزان نقش اساسي و سازنده اي دارد و کمک موثري براي استعداديابي به منظور شناسايي افراد نخبه در رسيدن به ورزش قهرماني و عادت به فعاليت جسماني مستمر در سنين بعدي مي باشد(مظفري و همکاران،1388).
ازينرو توسعه ي ورزش14 به صنعتي در حال جنبش در جهان تبديل شده است که در تلاش است تا افراد مختلف بيشتر فعال باشند. برنامه هايي که تعيين مي کنند افراد چگونه به فرصت هاي ورزشي در تمام سنين و با هر توانايي دست يابند براي مثال دانشگاه گلومورگان15 برنامه ي توسعه اي را با اين مضمون شروع کرده است که بايد به انجمن مسئول با تمام تجهيزات به معلمان مدارس داد تا ورزش هاي پايه را در اين مقطع شروع کنند. راهکار دوم نيز آموزش مربيان باشگاههاي درگير در حيطه ي ورزش مي باشد. در اين طرح توسعه استانداردهاي ملي براي براي توسعه ي ورزش در نظر گرفته شده است تا در آينده همين ورزش هاي پايه اي به صنعت ورزش حرفه اي تبديل شوند.محققين اين دانشگاه مديريت در ورزش را بسيار دخيل دانسته و يکي از پر اهميت ترين موارد توسعه مي داند(دانشگاه گلومورگان،2012). اساساً توسعه ورزش در ارتباط با افزايش مشاركت و ترويج فرصت‌ها و مزاياي حضور در فعاليت‌هاي ورزشي است. مشاركت در ورزش و فعاليت‌هاي بدني دامنه گسترده‌اي از مفاهيم از قبيل حضور كودكان در بازي، مشاركت دادن زنان در ورزش، حضور جوانان در ورزش‌هايي كه قانونمند بوده، و نهايتاً توسعه ورزش همگاني، حرفه‌اي و قهرماني را به هم مرتبط مي‌كند، بديهي است هر كشوري از اين موج فزاينده عقب بيافتد، به هيچ وجه نمي‌تواند خلأ ايجاد شده را پر نمايد و نهايتاً تفاوت‌ها در بهره‌وري از تأثيرات ورزش و فعاليت‌هاي حركتي روشن و واضح خواهند بود(کاليوپي و همکاران16،2008).
بنابراين براي درک بهتر در طرح هاي توسعه ي ورزش چنانچه موانع برطرف شوند سبب توسعه ي بيشتر ورزش در تمام دوره ها مي شود. شناسايي موانعي که بر سر راه مشارکت ورزش پايه وجود دارد مي تواند کمک شاياني به رفع آن ها و ارائه راهکارهاي موثري در زمينه بالابردن مشارکت در فعاليت هاي ورزشي و توسعه آن گردد. به عقيده ي ديونيو17( 2002) موانع يا محدوديت ها، مسير يا فرايند پيشرفت به سمت هدف را سست مي کنند. محدوديت ها يک سري از موارد وابسته به يکديگرهستندکه به حالت زنجيروار حرکت به سمت هدف را ضعيف مي کند. تئوري موانع شامل پنج گام است: شناخت موانع2- تجزيه و تحليل موانع3-راهکارهاي تسلط يا تحت امر درآوردن موانع 4- اجراکردن راهکار ها 5- تکرار اين مراحل براي موانع بعدي(ديونيو،2002).
لذا براي شناسايي موانعي که در مسير توسعه ورزش پايه قرار مي گيرند درک بهتر ورزش هاي پايه بسيار مهم است. بر اساس تعريفي که انجمن مربيگري ايرلند18 ارائه کرده است، هر فرد قبل از دوره ي تمرين فعاليت ها براي برنده شدن، بايد از سه مرحله ي شروع فعاليت، حرکات پايه اي و يادگيري براي بازي و يادگيري بگذرد. براي اجراي ورزش پايه ابتدا فرد حرکات پايه اي19 را بايد انجام دهد که اين حرکات سبب مشارکت با لذت افراد مي شود و از سنين پايين فرد را براي سبک زندگي فعال آماده مي کند و شامل مهارت هاي حرکتي، مهارت هاي هدف گزيني و مهارت هاي کنترل بدن مي شود. ورزش هاي پايه اي20 شکل پيشرفته و قانونمند حرکات پايه اي مي باشند. هر ورزش در خود مهارت هاي ورزشي پايه اي دارد. براي مثال بسکتبال شامل ايستادن، حمل توپ، دريبلينگ، پاس، شوت و تصميم گيري درست در لحظه ها مي باشد(انجمن ايرلند،2012). براي دستيابي به متغير هاي تاثير گذار بر توسعه و موانع ورزش هاي پايه اي نياز به بررسي تحقيقات و مطالب گسترده اي نيازمند است.
دراين راستا برخي از محققين پيوستار توسعه ي ورزش را در چند سطح در نظر گرفته اند(تاسيس، مشارکت، اجرا و انتخاب) و سپس دو نکته ي گروه هدف و موانع مشارکت افراد را هم به اين برنامه ها موثر دانسته اند. بنابراين هم به فرايند اجراهاي طرح هاي اجرا شده و هم به گروه ها و جمعيت ها و عوامل مربوط به آن ها و هم به موانع اجتماعي، اقتصادي و .. دخيل در عدم مشارکت آن ها پرداخته اند. درراستاي تحقيقات انجام شده هاردي و همکارن21 (2010) به بررسي مهارت هاي پايه اي پرداخته و دريافتند که تجهيزات ورزش مورد نياز و همچنين برنامه ريزي براي اين برنامه ها يکي از نکات ضروري براي گسترش اين ورزش ها مي باشد. گلنز و بي شاپ22 (2010) به بررسي برنامه ي توسعه اي پرداخته اند و تاثير اولويت هاي فرهنگي را دراين برنامه ها تاثير گذار دانسته اند. انجمن ايرلند شمالي23 در (2010) نيز در پژوهشي به بررسي موانع شرکت در ورزش و فعاليت بدني پرداختند و نشان دادند که که موانع اجتماعي و فرهنگي، موانع عملي، و موانع دانش به عنوان موانع اصلي انتخاب شدند.کرافورد، جکسون و گادبي24(1991) بر اساس مدل سلسله مراتبي نيز، سه دسته از موانع را شناسايي کردند: موانعي که به افراد و يا نيروهاي انساني مرتبط با برنامه ها مرتبط است، موانعي که به ارتباطات افراد يا دانش آموزان مربوط است و دسته ي آخر موانعي که به موانع ساختاري مربوطند که مربوط به سياستگذاري مي باشند. همچنين بحث حمايت از ورزش هاي پايه همواره در ورزش ايران وجود داشته است گسترش برنامه هاي تربيت بدني و ورزش هاي پايه در مدارس کشور به امکانات مالي و انساني مطلوب و برنامه ريزي دقيق و اصولي نياز دارد، اما شواهد موجود نشان از عدم برنامه ريزي مطلوب در زمينه اصول و اهداف کلي در آموزش و پرورش، کمبود معلم ورزش در مدارس ابتدايي، محدود بودن ساعات درس ورزش، کمبود کتاب هاي علمي و عدم تخصص کافي و کمبود دانش و آگاهي معلمان در زمينه ورزش، کمبود تجهيزات، وسايل و مکان هاي ورزشي کافي و استاندارد و ضعف مديريت يا عدم همکاري مديران طي سال هاي گذشته دارد(افضل پور و همکاران،1386).
بنابراين سازمان آموزش و پرورش که متولي تعليم و تربيت افراد، به ويژه نونهالان، نوجوانان و جوانان است، مسئوليت تامين سلامت جسم و روح آنان را از راه توسعه ي برنامه هاي تربيت بدني در مدارس نيز بر عهده دارد. از اين رو، گسترش برنامه هاي تربيت بدني در مدارس و توسعه ورزش هاي پايه از نيازهاي اساسي تعليم و تربيت بوده و لزوم استمرار آن در همه ي مقاطع تحصيلي انکارناپذير است. از نظر ساختار آموزش و پرورش يک دانش آموز نحوه انجام فعاليت هاي حرکتي و ورزشي عمده خود را در چارچوب درس تربيت بدني و ورزش آموزش ديده و اجرا مي کند و دستاوردهايي که در اين تحقيق با شناسايي موانع موجود در ورزش هاي پايه در مدارس، به دست مي آيد، قطعا در توسعه ورزش همگاني و بالطبع ورزش قهرماني تاثير گذار مي باشد و از طرفي در رشد سلامت جسماني و رواني و آمادگي هاي جسماني و حرکتي و ساختن نيروي فعال و سازنده در نسل فرداي جامعه اثرگذار است. براي پاسخ گويي به نيازهاي ورزش پايه شهر تهران و تحليل دقيق از چالشها و مشكلات كنوني و جهت دهي به توسعه ورزش پايه و شناسايي موانع و عوامل بازدارنده آن براساس نيازهاي واقعي، به برنامه جامع و تحقيقات وسيعي در اين استان نيازمند است. با توجه به تحقيقات انجام شده هر کدام از اين تحقيقات جنبه هاي مختلف و گوناگوني از ورزش به طور عام بررسي کرده اند. راه حلها و تنگناهايي را آشکار کرده اند و گامهايي در جهت پيشرفت ورزش برداشته اند. ولي يک حوزه خاص از ورزش (ورزش پايه) به طور گسترده به چالش کشيده نشده و تحقيقات صورت گرفته نسبتا کم بوده و نيازمند پژوهش هاي بيشتري است. لذا با توجه به اهميت ورزش هاي پايه محقق در پي اين سوال است که موانع توسعه ورزش پايه در مدارس شهر تهران چه مي باشد؟
3.1. اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه ورزش پديده اي پيچيده است و داراي ابعاد و كاركردهايي متعدد. ولي بيشتر آنها براي ما ناشناخته باقي مانده اند. براي بسياري از ما، ورزش تنها، موضوعي سرگرم كننده است كه براي گذران اوقات فراغت به كار مي آيد، در حالي كه بي ترديد، توسعه و گسترش ورزش در بين مردم آثار مفيد مثبت فراواني براي روح و جسم، سلامت و حتي براي زندگي اجتماعي انسان ها دارد. اين اثرات به اندازه اي از اهميت ويژه برخوردارند كه در حال حاضر ورزش و تفريحات سالم در كشورهاي توسعه يافته به عنوان يك صنعت مهم و عامل اثر گذار در رشد اقتصادي ملي تا حد زيادي مورد توجه مي باشد(ايکدا25،2001). در سطح بين المللي، ورزش يازدهمين رتبه را در بين صنايع عمده مختلف داراست. صنعت ورزش، بخش هايي نظير کالاهاي ورزشي، بازاريابي، سرپرستي اجرا و حمايت مالي، ورزش هاي حرفه اي، پوشاک ورزشي، رسانه هاي ورزشي و ورزش هاي تفريحي را در بر مي گيرد (جورجيا26، 2011). بطوريکه صنعت سلامت به عنوان يکي از صنايع مرتبط با ورزش مورد ملاحظه بوده و تجارت ناشي از مشارکت در فعاليت بدني شامل توليدات، آموزش، کالاها و خدمات مرتبط با فعاليت بدني مي باشد. بايد خاطر نشان كرد كه خدمات ارائه شده در بخش سلامتي و تندرستي و مصرف محصولات آن به عنوان يك صنعت مشخص و متمايز مورد نظر قرار گرفته است(آلكساندرياس27، 2008). بنابراين آنچه مسلم است كارآيي و بهره وري منابع انساني در هر جامعه اي در گرو برخورداري از زندگي سالم و داشتن سلامت رواني و جسماني ميسرخواهد بود. لذا پرداختن مستمر و منظم به فعاليت هاي بدني و ورزشي با توجه به شرايط حاكم بر ز ندگي امروزي امري ضروري و لازم مي باشد(پورقاسم،1387).
همچنين آموزش و پرورش نقش اساسي در رشد و پيشرفت و توسعه هر جامعه دارد. ارتقاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي جوامع بستگي به توجه مسئولان و برنامه ريزان و توسعه کمي و کيفي آموزش و پرورش در آن کشور دارد. از آنجا که تربيت بدني و ورزش يکي از قوي ترين نهادهاي تاثيرگذار در فرهنگ جامعه محسوب مي شود مي توان با گسترش و توسعه فعاليت هاي تربيت بدني و ورزش در مدارس سطح توانايي هاي جسماني، رواني و قواي عقلاني دانش آموزان را افزايش و تنش هاي رواني و جسماني آنها را کاهش داد(عبدلي و همکاران،1387). شرکت در فعاليت هاي ورزشي مدرسه فرصت هايي براي دانش آموزان فراهم مي کند تا از نظر فيزيکي فعال شده و عزت نفس و سلامت رواني خود را افزايش دهند. از مسائل عمده نظام تعليم وتربيت در هر جامعه، چگونگي تربيت و پرورش افراد بر اساس نيازهاي آن جامعه مي باشد. تحقق چنين هدفي مستلزم به کارگيري شيوه ها و اصولي مي باشد که مبتني بر يافته هاي علمي، پژوهشي و اصول عقلي است. بنابراين جامعه ما نيز براي توفيق در بهره مندي از بزرگترين و مهم ترين سرمايه هاي خود يعني نيروي عظيم نوجوان و جوان نياز به توجه پيگير، برنامه ريزي دقيق و حساب شده و نظارت بر اجراي مطلوب درس تربيت بدني و ورزش خصوصا ورزش هاي پايه در مدارس دارد.
با توجه به اينکه مسائل و عوامل بسياري بر توسعه ورزش هاي پايه در مدارس کشور تاثير گذار مي باشند و اينکه مشکلات و موانع زيادي در راه توسعه وجود داشته باشد، انجام تحقيق در اين زمينه ضروري است. لذا نتايج تحقيق مي تواند به مسئولان و دست اندرکاران امر تربيت بدني و ورزش در آموزش و پرورش کمک کند تا با شناخت عوامل اثر گذار و شناسايي و اولويت بندي مشکلات موجود، راهکارهاي مناسب را براي برطرف کردن مشکلات اتخاذ نموده، گامي موثر در تحقق اهداف آموزشي ورزش هاي پايه بردارند. همچنين دانستن مشکلات موجود مي تواند سيماي موجود ورزش هاي پايه را مشخص نمايد؛ زماني مسئولان و برنامه ريزان تربيت بدني مي توانند به خوبي و با دقت برنامه ريزي نمايند که در سطح کشور و کليه ي استان ها اطلاعات لازم موجود باشد و اين امر ضرورت و اهميت تحقيق در اين زمينه را دو چندان مي کند. نظر به وجود چنين مواردي، بررسي شناسايي موانع و مشکلات ورزش هاي پايه در مدارس ضرورت انکار ناپذير مي باشد. بنابراين اگر ورزش پايه کامل مورد تجزيه وتحليل قرار گيرد و عواملي که باعث رشد آن مي شود و رويکردهايي را که در توسعه آن دخيل اند شناسايي شده و اينکه چه عواملي پيشرفت در اين حيطه را تسهيل مي کند، به طور قطع راهکارهايي را که ما را به پيشرفت رهنمون مي سازد، در خواهيم يافت و خواهيم توانست با توسعه ورزش پايه که زيربناي ورزش همگاني و قهرماني است قهرمانان ورزشي را کشف يا پرورش يا حفظ نماييم. شناخت عوامل توسعه و موانع آن با توجه به اينکه اولاً عوامل اثرگذار بر توسعه ورزش پايه به طور کامل تعيين نشده و دوم اينکه اولويت‌بندي عوامل تأثيرگذار در توسعه ورزش پايه انجام نگرفته و سوم با توجه به اينکه موانع بازدارنده ورزش همگاني پايه در شهر تهران صورت نگرفته است، ضروري است.
4.1. اهداف تحقيق
1.4.1. اهداف کلي تحقيق
هدف کلي از اين تحقيق شناسايي موانع توسعه ي ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران مي باشد.
2.4.1. اهداف جزئي تحقيق
بررسي موانع فرهنگي بر رشد وتوسعه ورزش هاي پايه مدارس
بررسي موانع مديريتي وبرنامه ريزي بر رشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس
بررسي موانع مالي بر رشدوتوسعه ورزشهاي پايه درمدارس
بررسي موانع ساختاري بر رشدوتوسعه ورزش هاي پايه در مدارس
بررسي موانع زماني بررشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس
بررسي موانع انگيزشي بررشدو توسعه ورزش هاي پايه در مدارس
بررسي موانع جسماني-رواني بررشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس
بررسي اولويت بندي بين موانع رشد وتوسعه ورزش هاي پايه در مدارس.
5.1. فرضيات تحقيق
موانع فرهنگي بر رشد وتوسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثيرمعني داري دارد.
موانع مديريتي وبرنامه ريزي بر رشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
موانع مالي بر رشدوتوسعه ورزشهاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
موانع ساختاري بر رشدوتوسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
موانع زماني بررشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
موانع انگيزشي بررشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
موانع جسماني_رواني بررشدو توسعه ورزش هاي پايه مدارس تاثير معنيداري دارد.
اولويت بندي بين موانع رشد وتوسعه ورزش هاي پايه مدارس معنيداري وجود دارد.
6.1. محدوده تحقيق
محدوده زماني: زمان اجراي اين پژوهش در سال 1393-1392بوده است.
محدوده جامعه آماري: جامعه آماري اين پژوهش تنها به مديران آموزش و پرورش و معلمان تربيت بدني مدارس ابتدايي شهر تهران محدود شده است.
محدوده جمع آوري اطلاعات: براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از آزمودني ها، تنها از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازگيري استفاده شده است.
محدوده جغرافيايي تحقيق: اين پژوهش تنها در شهر تهران مناطق 1و4و8و13 آموزش پرورش انجام گرفته است.
7.1. تعاريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق
ورزش28
کلمه ورزش در زبان فارسي همانطوري که از علامت مصدر آن (ش) مشخص ميشود اسم مصدري است از فعل ورزيدن که در”فرهنگ فارسي عميد” بدين گونه معني شده است:کارپياپي، پياپي کاري کردن براي تمرين و عادت، حرکت پياپي اعضاي بدن براي تقويت اعصاب و عضلات، هرگونه عمل و حرکتي که براي تقويت اعضاء و به منظورحفظ تندرستي به تنهايي يا دسته جمعي انجام داده شود(سعدي سيوکي،1388).
ورزش مي تواند به عنوان تمام اشکال فعاليت بدني که مربوط به به آمادگي جسماني، رواني، رفاهي و تندرستي و تعامل اجتماعي تعريف شود که اين شامل بازي، تفريح ??و سرگرمي، سازمان يافته، ورزش گاهگاهي و يا رقابتي و ورزش هاي بومي مي باشد(انجمن ورزشي استراليا29،2013).
ورزش پايه30
ورزش پايه به ورزش هاي شنا، ژيمناستيک و دوميداني که در مدارس انجام مي گيرد اطلاق مي شود.
موانع31
موانع به کليه عواملي اطلاق مي شود که فرد را از اجرا و عدم اجراي فعاليتي باز مي دارد.
در اين تحقيق منظور از موانع مشکلاتي است که در ورزش هاي پايه در مدارس شهر تهران وجود دارد که به 7 دسته زير تقسيم شده است:
1. موانع فرهنگي
2. موانع مديريتي
3. موانع مالي
4. موانع زماني
5. موانع مديريتي وبرنامه ريزي
6. موانع ساختاري
7. موانع. انگيزشي
توسعه32
پيشرفت و رشد ورزش هاي پايه در مدارس استان تهران.
فصل دوم: مباني نظري و پيشين? تحقيق
1.2. مقدمه
در فصل حاضر مباني نظري و پيشينه تحقيق مورد بحث قرار مي گيرد که در مبحث مباني نظري ابتدا به تعريف ورزش، تعاريف، اهداف و توسعه ورزش، مدل هاي توسعه ورزش و سپس در انتها نيز درباره ورزش پايه و ورزش در مدارس و تحقيقات انجام شده در داخل اشاره مي شود و در ادامه به تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده در ساير کشور ها و در پايان به جمع بندي پرداخته مي شود.
2.2. ورزش
ورزش به معناي ورزيدن و مهارت يافتن و معادل واژه Sport در زبان رايج انگليسي برگرفته از واژه disport انگليسي مي‌باشد كه خود از كلمه desport فرانسه قديم و مركب از پيشوند نفي des و فعل port به معناي حمل كردن، بردوش كشيدن، زيربار بودن است. بنابراين در آغاز disport به معناي رها شدن و رستني از فشارهاي معمول زندگي بوده است(سازمان تربيت بدني ايران،1381). ورزش عبارت است از انجام دادن حركات بدني و تكرار آن‌ها به گونه‌اي كه موجب افزايش توان و ورزيدگي بيشتر مي‌شود(کاشف،1375).
کمسيون ورزش هاي استراليا33 ورزش را فعاليت انساني که نيازمند به اعمال توانايي يا مهارت جسماني براي دستيابي به نتيجه و برحسب ماهيت خود رقابتي است، تعريف مي نمايد. در گذشته اين طرز تفکر که ورزش به عنوان يک پديده ي فرهنگي در مجموعه ي فرهنگ زندگي قرار گرفته و همچنين، چه رقابتي و چه غير رقابتي، به عنوان يک پديده اجتماعي تعريف مي شود که فعاليت هاي بدني را در بر مي گيرد(کميسيون ورزش استراليا،2004).
همچنين در برنامة دوم توسعه كشورمان نيز ورزش و تربيت بدني اين چنين تعريف شده است: تربيت بدني و ورزشي بخشي از آموزش و پرورش است كه از فعاليت‌هاي جسماني به عنوان وسيله آموزشي استفاده مي‌كند. تربيت بدني و ورزش، پيكار در زندگي است براي گريز از كسالت، رخوت و سستي و متعادل نگاه داشتن اعضاء و جوارح بدن. تربيت بدني و ورزش، مجموعه‌اي از حركات و فعاليت‌هاي پرورش دهندة جسم و تقويت كننده روح و روان است(سازمان تربيت بدني ايران،آذر،1381).
امروزه ورزش به عنوان پديده اي مهيج، برانگيزاننده، موجد اتحاد ملي، عامل توسعه و ارتقاي سلامت در جامعه، جايگاه مهمي در جامعه بر عهده دارد(مکچنسي34،2013). زندگي در دنياي ماشيني حرکت انسان ها را محدود و به تدريج افراد را از فرصت هاي لازم براي فعاليت هاي بدني محروم کرده است. ورزش به عنوان يکي از مفاهيم اجتماعي وبا توجه به کارکردهاي خاص آن در زمينه مختلف، مورد توجه بسياري از دانشمندان و محققان قرارگرفته است(مظفري،1392). ورزش به عنوان ابزار چند بعدي با تاثيرات گسترده و نقش ارزشمند، يکي از شيوههايي است که افراد ميتوانند با استفاده از آن بر فشارهاي جسماني، روحي و رواني و اجتماعي فايق آيند. تحقيقات متعددي روشن ساخته اند که پرداختن به تفريحات سالم ، به ويژه فعاليتهاي ورزشي، آثار مثبت فراواني در سلامتي جسمي و روحي انسان دارد. شرکت افراد به سمت ورزش منجر به بهبود وضعيت جسماني ،سلامت روحي وسرگرمي بهينه افراد مي شود(سان35،2013). ورزش، سلامت جامعه و محيط را تحت تاثير قرار مي دهد. در حقيقت توجه سياستگذاران به جامعه، دست کم در بعضي جهات به ميزان امکانات فراهم شده براي جامعه بستگي دارد. در بعد اقتصادي نيز توجه ورزش براي سياستگذاران منشاء فوايدي شده است. رابطه ورزش تفريحي و توليد ناخالص ملي36 9/8 ميليارد دلار يا 22 درصد توليد ناخالص ملي در کانادا است. 2 درصد مجموع مشاغل در اين کشور در حيطه ورزش و تفريحات ايجاد مي شود. در همين کشور، ورزش و صنايع وابسته به آن از نظر ايجاد شغل مقام دوم و از نظر سهم در توليد ناخالص ملي مقام هشتم را در مجموع صنايع به خود اختصاص داده است(رانکين37،2012). تاثير ورزش و فعاليت هاي ورزشي بر سلامت جسماني و رواني انکارناپذير است، کاهش وزن و بيماريهاي قلبي، ديابت، افزايش فشارخون، افزايش کلسترول و بيماري هاي ديگر از تاثيرات جسماني ورزش مي توان نام برد(آريزونا دپارتمان38،2011). ترويج ورزش، قطعا عامل مهمي جهت رشد اقتصادي مي باشد. ورزش حتي به عنوان يك شيوه مستقل درماني يا به عنوان بخشي از درمان و نيز به عنوان پيشگيري از افسردگي، ناتواني و كاهش بازده كار در دنياي امروز مورد توجه است(اصفهاني،1375). ورزش كانون خوبي براي بازي جوانمردانه به شمار مي رود و بروز هر گونه رفتارهاي پرخاشگرانه و غير اخلاقي را مورد انتقاد قرار مي دهد. فعاليت هاي بدني به مردم مي آموزد تا در جهت حفظ سلامت بدن خود تلاش كنند و همچنين با تمرين و رقابت به اهداف بالاتري دست يابند(غفوري،1382).
ازينرو ورزش از فعاليت هاي مهم انساني است كه تقريبا درهرجامعه بشري به گونه اي موجود بوده است. بشر در طي اعصارگوناگون با اين پديده آشنائي وهر تمدن رويكردي خاص به آن داشته است. انديشمندان مسائل تربيتي در روزگاران پيشين به جنبه هاي ارزشي ورزش و نيروي عظيم آن در اجتماعي شدن انسان و بهنجارسازي او و ساختن شخصيت متوازن اجتماعي پي برده بودند. ارتباط فعاليت هاي ورزشي وتمرينات با بهداشت و سلامت از دير باز شناخته شده است. در عصرجديد، به ورزش نگاهي فراگير و همه جانبه و در مجموع به صورت يك نظام اساسي با ابعاد و نقش هاي مختلف افكنده مي شود. نظام ورزش براي موفقيت بايد؛ داراي دوام يا استمرار نسبي باشد. اهداف آن براي اكثريت افراد جامعه مشخص شود و با بقيه آحاد و نهادهاي اساسي جامعه سازگاري و هماهنگي داشته باشد. ورزش در پرتو عوامل سازش دهنده آن با ديگر نظام هاي درون نظام اجتماعي، كسب موفقيت مي كند؛ زيرا ورزش يكي از جنبه هاي نمونه نظام اجتماعي و جزء مكمل بافت اجتماعي است و از كليهء عوامل و جنبه هاي تشكيل دهندهء اين نظام متاثر مي شود. بنابراين، ضعف اقتصاد، بي گمان در ورزش تاثير مي نهد. چنان كه تائيد و پشتيباني نكردن دين از ورزش، آن را به ضعف مي كشاند(سازمان تربيت بدني،1382).
1.2.2. اهداف تربيت بدني وورزش
دسته اول شامل اهداف اختصاصي تربيت بدني ميباشد که توسعه قابليتهاي جسماني(قدرت، استقامت، انعطاف پذيري، سرعت و …) و توسعه قابليتهاي رواني (آرامش رواني، اعتماد به نفس، ايجاد شخصيت مطلوب و …) را مورد توجه قرار ميدهد. دستهاي ديگر شامل اهداف عمومي(همکاري، گذشت، تشريک مساعي، تواضع، احترام به قوانين و مقررات و …) مي باشد. از جمله اهداف ويژه تربيت بدني در حوزه علوم اجتماعي ميتوان از توسعه اعتماد به نفس و اراده، ايجاد آرامش روان، بيدار نمودن حس فعاليت و کار، تربيت استعداد، ايجاد حس همکاري و تعاون، احترام به زندگي فردي و اجتماعي، اطاعت از قوانين و مقررات، پيدا نمودن حس فرمانبرداري و ايجاد مديريت صحيح، ايجاد شخصيت مطلوب، ايجاد تهور و شجاعت و غلبه بر ترس نام برد.مطالعه نظري اهداف تربيت نشان ميدهد که اگر چه کشورها داراي اهداف گوناگون تربيت بدني ميباشند، ولي در مورد اهداف زير همه کشورها داراي يک نظر مشترک هستند(خدادادکاشي،1381).
* فعاليتهاي ورزشي براي رشد ايدهآل جسماني، هوشي، رواني و اجتماعي و ساختن يک شخصيت متعادل انساني.
* توسعه مطالعات آکادميک براي يک اجتماع فني
* افزايش آمادگي جسماني و مهارتهاي جنگي براي نيروهاي دفاعي
* کسب مهارتهاي جسماني براي گذرانيدن اوقات فراغت
* شرکت در فعاليتهاي ورزشي قهرماني توسط به انجام رسانيدن تمرينات ورزشي وکسب افتخار در ميادين بين المللي ورزش.
2.2.2. سلسله مراتب ورزش
در رويكرد سلسله مراتبي ورزش، بخشي از فعاليت هاي ورزشيقیمت: تومان


پاسخی بگذارید