امضاء
4ـ کتابخانه دانشکده: نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده:
در تاریخ یک CD حاوی فایل پایان نامه و یک نسخه پایان نامه تحویل اینجانب شد.
ضمن دریافت مستندات چکیده در …………………………………. ثبت شد.
امضاء
5ـ دانشجو:
اینجانب شیماء طهماسبی تهرانی نسخههای پایاننامه خود را که به تائید استادان راهنما، مشاور و داوران و مدیر گروه رسیده است به اشخاص فوق تحویل داده ام.
امضاء
6ـ کارشناس پژوهشی دانشکده:
مراتب تایید گردید و تسویه حساب دانشجو بلامانع است.
امضاء
سپاسگزاری
سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که کسوت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایتزالی را در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید. بار الها ! من با یاد تو ، به تو تقرّب می جویم و تو را به پیشگاه تو شفیع میآورم و از تو خواستارم، به کرمت، مرا به خودت نزدیک گردانی و یاد خود را به من الهام کنی و بر من رحمت آوری و به آنچه بهره و نصیب من ساخته ای، خشنودم قرار دهی و در همه حال به فروتنی ام وا داری.
‹ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق ›. بر خود لازم می دانم از کلیه کسانی که بنده را در تدوین و نگارش این پایان نامه یاری نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. به خصوص از استاد فرزانه جناب آقای دکتر نادر محقق (استاد راهنما) که در کلیه مراحل انجام این پژوهش با خوشروئی، یاری و راهنمائی ام نمودند و همچنین از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر عبدا… نعامی (استاد مشاور) که وقت خود را بی شائبه در اختیار من گذاشته و با دقت نظر خاصی مشاوره لازم در این خصوص ارائه نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی مینمایم. همچنین از کلیه معلمان و اساتید دوران تحصیلم از ابتدا تاکنون صمیمانه تشکر و قدردانی می نمایم.
تقدیم به پدر و مادرم :
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و از سایه وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. والدینی که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم، چرا که این دو وجود، پس از پروردگار ، مایه هستی ام بوده اند دستم را گرفتند و راه رفتن را در این وادی زندگی پر از فراز و نشیب آموختند.
آموزگارانی که برایم زندگی و انسان بودن را معنا کردند…
و به پاس محبت های بیدریغشان که هرگز فروکش نمیکند
این مجموعه را به پدر و مادر عزیزم تقدیم میکنم.

فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
فصل 1 (کلیات تحقیق)
1ـ1 بیان مسئله4
1ـ2 اهمیت موضوع تحقیق5
1ـ3 اهداف تحقیق5
1ـ4 سوالات تحقیق6
1ـ5 قلمرو تحقیق6
1-5-1 قلمروموضوعی6
1-5-2 قلمرو زمانی6
1-5-3 قلمرو مکانی6
1ـ6 مفروضات6
1ـ7 صطلاحات و تعاریف عملیاتی واژگان7
فصل 2 (ادبیات تحقیق)
مقدمه9
2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک11
2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک12
2-3 فلسفه شکل گیری کسب و کار الکترونیک15
2-4 تعریف مدل کسب و کار16
2-5 اهمیت و ضرورت مدل کسب و کار الکترونیک17
2-6 اجزاء اصلی مدل کسب و کار18
2-7 نحوه طراحی مدل کسب و کار19
2-8 مدل های کسب و کار الکترونیک19
2-9 بررسی چند مدل کسب و کار الکترونیک21
2-10 یکپارچه سازی مدل کسب و کار23
2-11 عوامل موثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیک25
2-12 اساس فرآیندهای کسب و کار الکترونیک26
2-13 عوامل اصلی در کسب و کار27
2-14 اجزای کسب و کار الکترونیک29
2-15 ابزار عمده کسب و کار الکترونیک30
2-16 شش تصمیم برای اتخاذ استراتژی کسب و کار الکترونیک31
2-17 شیوه های کسب و کار الکترونیک32
2-18 پذیرش فناوری کسب و کار الکترونیک33
2-19 توسعه یک فعالیت مخاطره آمیز الکترونیک35
2-20 انواع کسب و کار الکترونیک35
2-21 کاربری های کسب و کار الکترونیک36
2-22 استراتژی کسب و کار الکترونیک37
2-23 ارزش های ایجاد شده توسط کسب و کار الکترونیکی38
2-24 یک طرح تجاری جدید برای کسب و کار الکترونیکی38
2-25 چهار عامل برای موفقیت در کسب و کار الکترونیکی40
2-26 مزایا و معایب کسب و کار الکترونیک41
2-27 تحویل به موقع43
2-28 تولید و تحویل درست به موقع و مدیریت کیفیت جامع43
2-29 کاستن از موجودی انبار44
2-30 مقاومت در برابر تولید و تحویل درست به موقع45
2-31 تأثیر پدیده تولید و تحویل درست به موقع بر روی چاپ بسته بندی45
2-32 تاریخچه ایران خودرو47
2-33 برند ایران خودرو50
2-34 گروه صنعتی ایران خودرو51
2-35 سبد برند آیکو51
2-36 توسعه روش های مختلف فروش محصولات ایران خودرو52
2-37 پیشینه تحقیق54
فصل 3 (روش شناسی تحقیق)
مقدمه60
3-1 طبقه‏بندی تحقیق بر مبنای هدف60
3-2 طبقه‏بندی تحقیق بر حسب روش60
3-3 جمع آوری داده ها61
3-4 روایی و پایایی پرسشنامه62
3-5 ابزار و اندازه گیری آزمودنی ها62
3-6 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه62
3-7 روش نمونه گیری63
3-8 روش تحلیل های آماری63
3-9 آزمون های برازندگی مدل کلی65
3-9-1 شاخص های GFIو AGFI65
3-9-2 شاخص RMSEA66
3-9-3 مجذور کای66
3-9-4 شاخص NFI و CFI66
فصل 4 (تجزیه و تحلیل داده ها)
4-1 مقدمه68
4-2 آمار توصیفی68
4-2-1 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی68
4-3 آمار استنباطی72
4-3-1 محاسبه پایایی سوالات تحقیق83
4-3-2 یافته های مربوط به روایی86
4-3-3 تحلیل عامل تأییدی87
4-3-3-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین88
4-3-3-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار98
4-3-3-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری105
4-3-3-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات107
4-3-3-5 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت های عملیاتی111
4-3-3-6 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی113
4-3-3-7 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی123
4-3-3-8 تحلیل عاملی تأییدی کل127
4-4 نتایج آزمون فرضیات تحقیق185
4-4-1 فرضیه اصلی185
4-4-2 فرضیات فرعی186
4-4-2-1 فرضیه 1186
4-4-2-2 فرضیه 2187
4-4-2-3 فرضیه 3188
4-4-2-4 فرضیه 4189
4-4-2-5 فرضیه 5190
4-4-2-6 فرضیه 6191
4-4-2-7 فرضیه 7191
فصل 5 (نتیجه گیری)
مقدمه194
5-1 نتایج آزمون فرضیات194
5-2 محدودیت های تحقیق201
5-3 رتبه‏بندی مربوط به مولفه ها و پیشنهادات مدیریتی202
5-4 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی206
ضمائم207
جدول ضمائم208
پرسشنامه خبرگان226
فهرست منابع235
منبع فارسی235
منبع غیر فارسی237
Abstract239

فهرست جداول
جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک14
جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی17
جدول 2-3 روش‏های کسب درآمد الکترونیکی (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)20
جدول 2-4 عوامل مؤثر در انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی20
جدول 2-5 عناصر اصلی و مراحل توسعه برای شرکت‏ها (توبیاس کولمان، 2001)35
جدول 4-1 تفکیک نمونه آماری بر حسب جنسیت68
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب میزان تحصیلات69
جدول 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن70
جدول 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری71
جدول 4-5 خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ83
جدول 4-6 دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ84
جدول 4-7 میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه 27 گویه‏ای84
جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین88
جدول 4-9 ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین93
جدول 4-10 نسبت بحرانی و سطح معناداری96
جدول 4-11 ضرایب استاندارد97
جدول 4-12 آزمون نرمال بودن98
جدول 4-13 نسبت بحرانی و سطح معناداری103
جدول 4-14 ضرایب استاندارد104
جدول 4-15 ارزیابی نرمال بودن105
جدول 4-16 آزمون نرمال بودن107
جدول 4-17 نسبت بحرانی و سطح معناداری110
جدول 4-18 ضرایب استاندارد110
جدول 4-19 ارزیابی نرمال بودن111
جدول 4-20 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی113
جدول 4-21 ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی118
جدول 4-22 نسبت بحرانی و سطح معناداری121
جدول 4-23 ضرایب استاندارد122
جدول 4-24 ارزیابی نرمال بودن متغیر شرایط محیطی123
جدول 4-25 نسبت بحرانی و سطح معناداری126
جدول 4-26 ضرایب استاندارد126
جدول 4-27 ارزیابی نرمال بودن داده‏های مدل کلی128
جدول 4-28 ارزیابی نرمال بودن133
جدول 4-29 برآوردهای رگرسیونی مدل تحقیق134
جدول 4-30 ضرایب استاندارد روابط در مدل153
جدول 4-31 انتخاب بهترین روش برآورد168
جدول 4-32 برآوردهای رگرسیونی خودگردان سازی168
جدول 4-33 محاسبه حد بالا و پایین175
جدول 4-34 مقایسه نتایج حدأکثر درست نمایی و خودگردان سازی183
جدول 4-35 رتبه عوامل تحقیق185
جدول 4-36 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی185
جدول 4-37 آزمون t برای فرضیه اصلی186
جدول 4-38 آماره‏های مربوط به فرضیه اول186
جدول 4-39 آزمون t برای فرضیه اول187
جدول 4-40 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم187
جدول 4-41 آزمون t برای فرضیه دوم187
جدول 4-42 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم188
جدول 4-43 آزمون t برای فرضیه سوم188
جدول 4-44 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم189
جدول 4-45 آزمون t برای فرضیه چهارم189
جدول 4-46 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم190
جدول 4-47 آزمون t برای فرضیه پنجم190
جدول 4-48 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم191
جدول 4-49 آزمون t برای فرضیه ششم191
جدول 4-50 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم192
جدول 4-51 آزمون t برای فرضیه هفتم192
جدول 5-1 آماره‏های مربوط به فرضیه اصلی194
جدول 5-2 آزمون t برای فرضیه اصلی194
جدول 5-3 آماره‏های مربوط به فرضیه اول195
جدول 5-4 آزمون t برای فرضیه اول195
جدول 5-5 آماره‏های مربوط به فرضیه دوم196
جدول 5-6 آزمون t برای فرضیه دوم196
جدول 5-7 آماره‏های مربوط به فرضیه سوم197
جدول 5-8 آزمون t برای فرضیه سوم197
جدول 5-9 آماره‏های مربوط به فرضیه چهارم198
جدول 5-10 آزمون t برای فرضیه چهارم198
جدول 5-11 آماره‏های مربوط به فرضیه پنجم199
جدول 5-12 آزمون t برای فرضیه پنجم199
جدول 5-13 آماره‏های مربوط به فرضیه ششم199
جدول 5-14 آزمون t برای فرضیه ششم200
جدول 5-15 آماره‏های مربوط به فرضیه هفتم200
جدول 5-16 آزمون t برای فرضیه هفتم200
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی زنجیره‏ی تأمین202

رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی ارزش کسب و کار202
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی مدیریت ارتباط با مشتری203
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فناوری اطلاعات204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی فعالیت‏های عملیاتی204
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی عملکرد سازمانی205
رتبه‏بندی مربوط به مؤلفه‏ی شرایط محیطی206
فهرست اشکال
شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی16
شکل 2-2 مثلث منطق تجاری18
شکل 2-3 مدل شل در اقتصاد شبکه‏ای (توبیاس کولمان، 2004)27
شکل 2-4 عملکرد صادراتی و پیوندهای کسب و کار الکترونیکی33
شکل 4-1 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب غیر استاندارد93

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

شکل 4-2 تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین با ضرایب استاندارد94
شکل 4-3 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد99
شکل 4-4 تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد99
شکل 4-5 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب غیر استاندارد101
شکل 4-6 مدل اصلاحی تحلیل عاملی تأییدی متغیر ارزش کسب و کار با ضرایب استاندارد102
شکل 4-7 ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره105
شکل 4-8 تحلیل عاملی تأییدی متغیر مدیریت ارتباط با مشتری با ضرایب غیر استاندارد106
شکل 4-9 ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر فناوری اطلاعات107
شکل 4-10 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد108
شکل 4-11 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد108
شکل 4-12 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد112
شکل 4-13 تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد113
شکل 4-14 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب غیر استاندارد119
شکل 4-15 تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی با ضرایب استاندارد119
شکل 4-16 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب غیر استاندارد124
شکل 4-17 تحلیل عاملی تأییدی متغیر شرایط محیطی با ضرایب استاندارد124
شکل 4-18 مدل کلی با ضریب غیر استاندارد135
شکل 4-19 مدل کلی با ضرایب استاندارد135
شکل 4-20 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب غیر استاندارد149
شکل 4-21 اصلاح تحلیل عاملی مدل کلی با ضریب استاندارد149

فهرست نمودارها
نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی15
نمودار 2-2 مدل رشد کسب و کار از سنتی به الکترونیکی29
نمودار 2-3 فرآیند مدیریت30
نمودار 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت69
نمودار 4-2 توصیف نمونه آماری بر حسب تحصیلات70
نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن71
نمودار 4-4 تفکیک نمونه آماری بر حسب سابقه کاری72

چکیده
کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. با بروز فناوری‏های جدید اطّلاعاتی در دهه‌ی گذشته، نقش فناوری به خودی خود نمی تواند بیش از این به نحوی نزدیک بینانه به عنوان عاملی در تسهیل فرایند‏های شرکت به شمار آید، بلکه می‏بایست این مساله را به عنوان یکی از عوامل کلیدی استراتژی شرکت در نظر آورد. تسهیل در فرایند‏های تجاری از طریق فناوری‏های کسب و کار الکترونیک به عنوان یک چالش حسّاس و بنیادین برای تمامی صنایع و شرکت‏ها به شمار می‏رود. این مطالعه به دنبال تأثیر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان است، که بدین منظور با تحلیل عاملی اکتشافی 7 مولفه استخراج شد و جهت نظر خواهی از کارمندان شرکت ایران خودرو 400 پرسشنامه در بین آنها توزیع و جمع‏آوری گشت. داده‏های جمع‏آوری شده با استفاده از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار ایموس گرافیک مورد سنجش قرار گرفت و در نهایت نتایج نشان داد که روابط تمامی مولفه‏ها با تحویل به موقع به مشتریان مورد تایید قرار گرفت است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این تحقیق 881/0 میاشد که نشان از پایایی بالای آن دارد.

کلید واژگان: کسب و کار الکترونیک ـ تحویل به موقع ـ ایران خودرو.

مقدمه
این پایان نامه به مطالعه‏ی نقش متغیرهای تأثیرگذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان می‏پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه باید کاربران را در تصمیم‏گیری در فعالیت‏های کسب و کار و همچنین بازاریابی برای استراتژی و بقا در یک محیط رقابتی کمک کند. این پایان نامه شامل پنج فصل میباشد: پنج فصل این پایان نامه شامل: مقدمه، چکیده‏ای از ادبیات، روش، تجزیه و تحلیل و ارائه یافته‏ها، و خلاصه و نتیجه‏گیری است. در فصل اول مقدمه به ماهیت این مطالعه می‏پردازد. این فصل شامل پس‏زمینه مسئله، هدف از مطالعه، اطلاعات مربوط صنعت خودرو سازی در ایران، بیان مسئله، سوالات پژوهش، مفروضات و محدودیت‏ها، تعاریف از اصطلاحات کلیدی و خلاصه می‏شود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله
کسب و کار الکترونیک به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر موسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و موثر و کارا در این راستاست. تاثیر گسترش و رشد فناوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی و ورود آنها به عرصه سیستم‏های سازمانی بر توسعه راهبردهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و بازنگری در رویکرد سنتی به موضوع تجارت و بازار می‏شود. در این بین توسعه روز افزون اینترنت در کشورها و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان‏های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقرای مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. کسب و کار الکترونیک تاثیر به سزایی بر تمامی کارکرد‏های تجاری دارد. در واقع اصلی ترین سوال این نیست که آیا شرکت‏ها می‏بایست از کسب و کار الکترونیک استفاده کنند یا خیر بلکه نحوه‌ی اجرای کسب و کار الکترونیک در کسب مزیت رقابتی امری مهم تر به شمار می‏رود. فعّالیت‏های کسب و کار الکترونیک اکنون در شبکه‏ای گسترده از شرکایی که به صورت دیجیتالی به هم پیوسته‏اند مشغول فعّالیت‏اند تا امکان بهینه سازی تقاضا/ظرفیت/قیمت را در عین ارائه‌ی رابطه‏ای خدماتی میان فرد و خدمات در مسیر‏های گوناگون با سرعت ارتباطی چشمگیر فراهم آورند. (George Xirogiannis et al 2010). بدیهی است یکی از مهم ترین شاخصه‏های سنجش مشتریان در زمینه ارائه خدمات، دریافت به موقع خدمات و زمان دسترسی به آن است که مورد توجه محققین بسیاری نیز بوده است. با این حال تأثیر فناوری‏های نوین بر ارائه سریع تر خدمات تاکنون چنانچه باید و شاید در بررسی‏ها و تحقیقات مورد بررسی قرار نگرفته است. تحقیقات داخلی صورت گرفته در زمینه کسب و کار الکترونیک اغلب مربوط به راه‏های ترویج کسب و کار الکترونیک در شرکت‏ها و نهاد‏ها بوده و تاکنون به مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک و تأثیر آن بر دیگر جنبه‏های فرهنگ و فعالیت‏های سازمانی توجه لازم صورت نگرفته است. در مورد تحویل به موقع به مشتریان نیز کمتر تحقیقی این مؤلفه را به عنوان موضوع اصلی خود در نظر گرفته است بنابراین بررسی‏های ما در زمینه تحقیقات داخلی نتیجه قابل ذکری به دست نداده است و نیازمند بررسی‏های تکمیلی در این موضوع هستیم.

1-2 اهمیت موضوع تحقیق
به کارگیری کسب و کار الکترونیک منافع متعددی را به دنبال دارد. بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل پایین بودن هزینه مشارکت را قبول می‌کنند اینترنت باعث ارزانی دسترسی به اطلاعات و بازارهای جهانی می‌شود. این عامل موجب می‌گردد سرعت عمل در بازارهای چند منظوره که برای تولید کالاها و اطلاعات است، بالا برود. به طور بالقوه شکل تازه‌ای به سازمان‌دهی زیرساخت مشاغل موجود می‌بخشد و با ارزش‌گذاری مجدد، راه را برای انجام معاملات تجاری باز می‌کند و با مهندسی مجدد بازرگانی محدودیت‌هایی که به طور سنتی تولیدکنندگان را از مشتریان جدا می‌ساخت رها می‌سازد. از سوی دیگر، فعالیت‌های منفصل و جدا از هم نظیر سفارش، پرداخت و خدمات بعد از فروش، ممکن است به یک فرآیند واحد ادغام شده و باعث کاهش هزینه‌های اعتباری گردد. نتیجه چنین فرایندی منتهی به افزایش کارایی و رقابت‌پذیری در بین بنگاه‌های صادراتی است. با توجه به مطالب مطرح شده از کسب و کار الکترونیک برای افزایش انگیزه بازرگانی بخصوص صادراتی میتوان گفت ورود به سازمان تجارت جهانی و قرار گرفتن در وضعیت رقابتی امری اجتناب ‌ناپذیر است. از این رو استفاده از فناوری‌های نوین تجاری در بنگاه‌های صادراتی مورد تأکید قرار می‌گیرد. از آنجا که موفقیت در کسب و کار الکترونیک نیازمند توجه به عوامل جانبی و تأثیرگذار بر آن است لذا شناخت متغیر‏های بومی و اثر گذار بر آن میتواند رهگشا بوده و ضرورت این تحقیق را تا حد زیادی بیان کند.

1-3 اهداف تحقیق
به طور کلی هدف از این تحقیق توسعه منابع مطالعاتی موجود از طریق بررسی مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک بر فعالیت شرکت‏های خدماتی در بستر ایران و خدمات فروش خودرو و رسیدن به مدل ساختاری مؤلفه‏های موثر کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان میباشد که در زیر اهداف به طور مجزا ذکر شده اند:
1ـ یافتن متغیر‏های تأثیر گذار بر کسب و کار الکترونیک.
2ـ یافتن مؤلفه‏های بحرانی و اثر گذار کسب و کار الکترونیک.
3ـ ارائه‏ی مدل ساختاری مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان.
4ـ ارائه راه حل‏های پیشنهادی برای مدیران.

1-4 سوالات تحقیق
1ـ متغیر‏های تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک کدامند؟
2ـ مؤلفه‏های تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک کدامند؟
3ـ مدل ساختاری مؤلفه‏های کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع به مشتریان چگونه است؟

1-5 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق با توجه به محدوده‏ی پژوهش در سه بعد موضوعی، زمانی و مکانی مشخص میشود:

1-5-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق که به دنبال شناسایی و رتبه‏بندی عوامل تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک بر تحویل به موقع مشتریان میباشد در حوزه‏ی بازرگانی بین الملل میباشد.

1-5-2 قلمرو زمانی
مدت زمان صرف شده برای انجام این پژوهش 6 ماه بود، که صرف مراحل مقدماتی، مطالعات تئوریک و کار میدانی انجام گردیده است.

1-5-3 قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شرکت ایران خودرو در شهر تهران میباشد که مورد مناسبی جهت پیاده سازی تحقیق می‏باشد.
1-6 مفروضات
مفروضات این مطالعه عبارتند از:
1. متغیر‏های کسب و کار الکترونیک وتحویل به موقع مشتریان را میتوان شناسایی و اندازه‏گیری نمود.
2. ابزار پژوهش می‏تواند متغیر‏های کسب‏وکار الکترونیک و تحویل به موقع مشتریان را اندازه‏گیری کند.
3. پرسشنامه این تحقیق دارای الگوی اندازه‏گیری معتبر و قابل اعتماد است.
4. پاسخهای نمونه برای بیان نظرات شخصی، بدون ارتباط است.
5. مطالعه اطلاعات مفیدی را برای پژوهشگر، صاحبان کسب و کار‏های حرفه ای، سازمان‏های کار، محققان آینده، و دیگران فراهم می‏کند.

1-7 اصطلاحات و تعاریف عملیاتی:
کسب و کار:
پیترسن و پلومن بر این باورند که هرتبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است. (رکابی، حمید 1389).
کسب و کار الکترونیک:
بکارگیری فناوری اطلاعات یکپارچه در فعالیت‏ها و طراحی مجدد فرایند‏های تجاری و نوآوری کامل در مدل‏های تجاری توسط یک شرکت در فرایندهای درونی. (آمیت وزو،2001)
مفهوم مشتری:
مشتریان، مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می‏کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می‏برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد. (برنیکرهوف و درسلر، 1377، ص 33)
تحویل به موقع و رضایت مشتری:
امروزه سازمانهای تولیدی یا خدماتی، میزان رضایت مشتری را به عنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد می‏کنند و این روند همچنان درحال افزایش است. اهمیت مشتری و رضایت او چیــزی است که به رقابت در سطح جهانی بر میگردد. تحویل به موقع محصولات یا خدمات از عوامل مهم رضایتمندی مشتریان میباشد که سازمان‏ها باید به آن توجه ویژه‏ای داشته باشند. (جعفری و فهیمی، 1379، ص 53)

فصل دوم
ادبیات موضوع

مقدمه
تنها در حدود 10 سال از فراگیر شدن و کاربرد عمومی اینترنت گذشته است و میزان نفوذ این تکنولوژی در همین مدت کوتاه به حدی است که نمیتوان زندگی امروز را بدون آن تصور نمود. تفریح، ارتباط، آموزش، تجارت، حقوق و حتی روابط شخصی، از این فناوری متأثر شده و عرصه جدیدی در پیش روی افراد و شرکتها نمایان گردید. فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در حوزه تجارت، نه تنها امکانات و تسهیلات متعددی برای شرکتهای ارائه کننده محصولات و خدمات به شیوه سنتّی مهیا نموده و باعث پیشرفت چشمگیر آنان شد، بلکه موجب ایجاد بنگاههای جدیدی شد که تنها به ارائه خدمات و سرویسها روی شبکه اینترنت پرداخته و یا به طور موازی در هر دو حوزه سنتی و نوین مشغول به فعالیت گردیدند. با گسترش اینترنت، نیازهای جدید، منابع جدید، محصولات جدید، نگرشها و راههای جدید برای کسب و کار و همینطور ارزشهای جدید برای بنگاه و مشتری به وجود آمدند.
ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗـﺮﻱ ﺭﺍ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺭﻗﺒـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻣﻮﺯ ﺑﺮﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺩﻳﺠﺘﺎﻟﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺭﻭﺯﻩ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫـﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴـﻚ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ‏ﺁﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻘﺎ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻝ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﺁﻥ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻂ) ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.
تجارت و روشهای کسب و کار، یکی از مهمترین حوزه‏هایی است که با به کارگیری فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی و اینترنت به سرعت و به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. بسیاری از روشهای سنتی کسب درآمد متحول گشته و روشها و ارزشهای جدید فراوانی نیز پا به عرصه وجود نهادند. مدل کسب و کار یک متد انجام کسب و کار است به نحوی که توسط آن شرکت بتواند خود را حفظ نموده و بقای خود را تضمین نماید، به عبارت دیگر تولید درآمد کند.
فناوری اطلاعات در بسیاری از شئون زندگی اجتماعی و سازمانی رسوخ کرده است. در بازار پویا و رقابتی، سازمان‏ها به این سطح از نیاز رسیده‏اند که می‏بایست نحوه تخصیص‏های هزینه‏ای و سرمایه‏ای خود در امر فناوری اطلاعات را در سطوح عالی و استراتژیک تعیین نمایند. اما برای اینکه بتوان سطوح عالی تخصیص را معین نمود لازم است سازمان ابتدا وضعیت جاری خود را در حوزه آمادگی الکترونیک و در تعریف دقیق تر در حوزه کسب و کار الکترونیک مشخص نموده و به تعیین عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعه این رویکرد با توجه به نوع خدمت رسانی خود بپردازد. (زیروگینیس و گیلکاس، 2007)
در یک نگاه کلی می‏توان گفت کسب و کار الکترونیک عبارتست از کاربردی کردن کلیه سیستمهای اطلاعاتی برای تقویت و کنترل فرآیندهای کسب و کار. امروزه این فرآیندها با استفاده از تکنولوژی‏های مبتنی بر وب توسعه می‏یابند.
کسب و کار الکترونیکی پدیده‏ای است که تحول همه جانبه در تمام ابعاد فعالیت‏های تجاری شرکت‏ها برای دستیابی به تسهیل تجاری را می‏طلبد. این امر علاوه بر تحولات خرد که در سطح بنگاه اتفاق می‏افتد به شدت مستلزم تحولاتی در محیط حاکم بر شرکتهای تجاری و کشورهاست که به نحو مؤثر می‏تواند بستر لازم را برای توسعه ملی کسب و کار الکترونیکی در اختیار قرار دهد.
کسب و کار الکترونیکی یکی از مهمترین ابزارهایی است که امروزه با حرکتی انقلابی توانسته است حوزه تجارت و اقتصاد را متحول و تجدید نماید. توسعه کسب و کار الکترونیکی و تأثیری که بر مزیت‏های رقابتی سازمان‏ها و کشورهای جهان داشته است، نقش این ابزار را در توسعه اقتصادی تاحد زیادی نمایان می‏سازد. لذا، بهره مندی از این ابزار در ارتقای توسعه اقتصادی در کشور، مستلزم برنامه ریزی هماهنگ علمی در راستای توسعه منسجم و یکپارچه آن می‏باشد. تحقیقات و به طور کلی تفکر علمی در جریان توسعه کسب و کار الکترونیکی از الزامات لاینفک روند توسعه آن می‏باشد.
این نوع کسب و کار به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه گذشته رشد بالایی را تجربه کرده است. به طوری که رویکرد سیاست اکثر مؤسسات تجاری در پذیرش و به کارگیری کسب و کار الکترونیک در جهت ورود به بازارهای جهانی و جذب مشتریان جدید و مؤثر و کارا در این راستاست. اما به کارگیری کسب و کار الکترونیک در فعالیت‌های تجاری نیازمند توجه به یک سری عوامل درونزا و برونزای تأثیرگذار بر آن است. به طوری که توجه بنگاه‌های تجاری به این عوامل و برنامه‌ریزی در جهت استفاده مطلوب از فناوری کسب و کار الکترونیک ضمن آنکه موفقیت بهره‌برداری از آن را تضمین خواهد کرد، زمینه رشد بنگاه‌های استفاده کننده را نیز فراهم می‌کند.
کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوری‏های جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره‏ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه کنندگان و به طور کلی ارایه دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیم‏های بهتر، بهینه سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه‏ها و گشودن کانالهای جدید است.

2-1 تعریف کسب و کار الکترونیک
مطالعه سیستم کسب و کار الکترونیک در دنیای متلاطم و پیچیده امروزی امری ضروری است، زیرا که روندهای کلیدی در کسب و کارهای سنتی بسیار متحول شده و به سمت دسترسی سریع و جهانی، سرعت در کل زنجیره تأمین و انجام کسب وکار به صورت الکترونیک پیش می‏رود. (بوکولد، 2000)
کسب و کار الکترونیک مفهومی گسترده است که شامل تمامی جنبه‏های استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کار است و تنها در برگیرنده خرید و فروش نیست. بلکه شامل ایجاد انسجام و یکپارچگی در کل فرآیندهای کسب و کار و ارتباطات در داخل و خارج از سازمان می‏باشد. (روولی، 2002)
به عبارتی دیگر، کسب و کار الکترونیک یک اصطلاح کلی مورد استفاده برای توصیف فرآیندهای کاری به کار گرفته شده در محیط‏های مجازی یا الکترونیکی همچون شبکه جهانی وب می‏باشد. (بوتو، 2003)
از نظر زواس « کسب و کار الکترونیکی عبارت است از تبادل اطلاعات از طریق شبکه الکترونیکی، در هر مرحله‏ای از زنجیره عرضه، چه در درون یک شرکت یا بین شرکت‏ها، بین شرکت و مشتری یا بین بخش خصوصی و عمومی اقتصاد، و چه توأم با پرداخت پول باشد یا اینکه پرداختی صورت نگیرد. »
توربان (2002) نیز کسب و کار الکترونیکی «چیزی فراتر از کسب و کار الکترونیکی می‏داند که در آن به غیر از فعالیت‏های تجاری شرکت، بسیاری دیگر از روابط بین سازمانی و بین مشتری و سازمان نیز ماهیت الکترونیکی به خود می‏گیرد. »
کسب و کار الکترونیک عبارت است از کسب مشتری و بازرگانان برای مبادلات تجاری از راه خود کار کردن تراکنش‏ها، تبادلات، ارتباطات و تعاملات از راه فناوری‏های ارتباطی و کامپیوتری در جهت هدف‏های اقتصادی که شامل سیستم‏های بین سازمانی، مانند: تلفن، اینترنت، ایمیل، یا شبکه‏های کامپیوتری داخلی در جهت پشتیبانی معاملات آنلاین تجاری است. پس می‏توان گفت هدف این نوع کسب و کارهای جدید، خودکار سازی تراکنش‏های کسب و کار و جریان کار است. (حنفی زاده، 2006)
تعریف کلی که شرکتIBM از واژه کسب و کار الکترونیکی ارائه می‏نماید عبارت است از: انجام کسب و کار با استفاده از رسانه‏های الکترونیکی نظیر اینترنت.
فرآیندهای کسب و کار مورد نظر در تعریف IBMشامل تحقیق و توسعه، بازاریابی، تولید و تدارکات (پشتیبانی) داخلی و خارجی، مبادلات سمت خریدار تجارت الکترونیکی با عرضه کنندگان و مبادلات سمت فروشنده با مشتریان می‏شود. این فرآیندها همان فرآیندهای کلیدی تجاری می‏باشند.
» یک رویکرد امن، قابل انعطاف و یکپارچه برای دستیابی به ارزش در کسب و کارهای متفاوت به وسیله ایجاد ترکیب سیستم‏ها و فرآیندهایی که بر فعالیت‏های هسته اصلی کسب و کار با حفظ سادگی و استفاده از فناوری اینترنت استوار هستند. «(پاویک و همکاران، 2007)
DTI نیز کسب و کار الکترونیکی را این چنین تعریف می‏کند: به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات یکپارچه در فعالیت‏ها، طراحی مجدد فرآیندهای تجاری و یا نوآوری کامل در مدل‏های تجاری توسط یک شرکت در فرآیندهای درونی. کسب و کار الکترونیکی تعریف دیگری نیز دارد؛ یکپارچگی و سیالیت بیش از پیش طرح‏ها، فرآیندها، تجهیزات و سیستم‏های تجاری که در راستای برآورده سازی نیازهای دایم التغییر مشتریان صورت می‏گیرد.
کسب و کار الکترونیک باعث می‌شود تا فرایندهای تجارت، روابط و داد و ستد جهانی گردد. محیط تجاری شرکت، ممکن است، شامل یک شبکه جهت دسترسی به سازمان‌های عمومی یا شبکه‌هایی که با محافظت خاص برای دسترسی افرادی خاص طراحی شده و یا حتی شبکه داخلی باشد که برای دسترسی افراد و کارمندان داخل شرکت طراحی شده است. کسب و کار الکترونیک تنها قرارداد یک صفحه شبکه‌ای نیست. بلکه محیط مدل‌های تجاری اعم از تجارت با کارمندان، مشتریان، تأمین‌کنندگان و شرکا است. (سرمد، 1382، ص3)
گامی فراتر از کسب و کارهای الکترونیک مفهومی به نام کسب و کارهای الکترونیک پویا است. کسب و کارهای الکترونیک پویا در رابطه با این است که چگونه سازمان‏ها می‏توانند سیستم‏ها را در سه بعد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در یک حالت پویا، یکپارچه و منسجم کنند. کسب و کار الکترونیک پویا به آنها اجازه اصلاح سریع تر و ساده تر سیستم‏های موجود در زمانی که فرآیندهای کسب و کار نیازمند تغییرات است را می‏دهد و تمرکز روی یکپارچگی و پیچیدگی زیر ساختاری روابط کسب و کار با کسب و کار، از طریق اهرم قرار دادن و قدرت نفوذ مزایای استانداردهای اینترنت و زیر ساختارهای عمومی برای ایجاد کارایی‏های بهینه برای رشته‏های کامپیوتری درون و بیرون سازمانی دارد. (اندرو و همکاران، 2006)

2-2 تفاوت کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک
توربان (2002) تجارت الکترونیکی را شامل خرید و فروش کالا، خدمات و اطلاعات از طریق ابزارهای الکترونیکی نظیر اینترنت می‏داند.
از نظر ریپورت و جاورسکی (2001) تجارت الکترونیکی عبارت است مبادله فناورانه بین بخش‏ها (افراد یا سازمان‏ها) و فعالیت‏های الکترونیکی درون سازمانی و بین سازمانی که چنین مبادلاتی را تسهیل می‏کند.
« ونیستون کالاکاتا » (2005) تجارت الکترونیک را از چهار منظر زیر تعریف می‏کند:
1) دیدگاه ارتباطی: تجارت الکترونیک ارایه دهنده اطلاعات، محصولات/ خدمات یا پرداختها از طریق خطوط تلفن، شبکه‌های رایانهای و یا هر وسیله الکترونیک دیگر است.
2) دیدگاه فرآیند کسب و کار: تجارت الکترونیک کاربردی از فناوری در خودکار کردن معاملات تجاری و جریانهای کاری است.
3) دیدگاه خدماتی: تجارت الکترونیک ابزاری است که علایق و خواسته‏های شرکتها، مشتریان و مدیریت را مخاطب قرار داده و اداره می‌کند، از هزینه‌های خدمات می‏کاهد، کیفیت کالاها را بهبود می‌بخشد و سرعت تحویل کالا را افزایش می‌دهد.
4) دیدگاه برخط: تجارت الکترونیک ظرفیتی برای خرید و فروش محصولات و اطلاعات و همین‏طور سایر خدمات پیوسته بر تار جهان گستر را فراهم می‌سازد. واضح است که تجارت الکترونیک در بسیاری از زمینه‌ها قابل توصیف است. اما شاید مفیدترین توصیف آن با تجارت ارتباط پیدا می‌کند.

جدول 2-1 سطوح پیاده سازی تجارت الکترونیک

(منبع توربان (2002)، صفحه 704)

کسب و کار الکترونیک به مفهوم کلی شامل به کارگیری فناوری‌های جدید برای برقراری ارتباطات زنجیره‌ای بین سازندگان، فروشندگان، عرضه‌کنندگان و به طور کلی ارایه‌دهندگان کالا و خدمات از یک سو و خریدار و مصرف‌کننده و یا به طور کلی مشتری از سوی دیگر است و نتیجه آن اتخاذ تصمیم‌های بهتر، بهینه‌ سازی کالا و خدمات، کاهش هزینه‌ها و گشودن کانال‌های جدید است. ولی تجارت الکترونیک به هر شکلی از نقل و انتقالات در تجارت اطلاق می‌شود که در آن طرفین، بیشتر از طریق الکترونیکی با یکدیگر در تماس هستند تا از طریق نقل و انتقالات فیزیکی. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک زیربخشی از کسب و کار الکترونیک در سازمان‌ها است، زیرا در کسب و کار الکترونیک، شکل الکترونیکی کلیه فرایندهای کسب و کار سازمان از قبیل تولید، تحقیق و توسعه امور اداری، مالی، مدیریت نیروی انسانی، پشتیبانی و تجارت مطرح است. در حالی که در تجارت الکترونیک تنها فرآیند تجارت سازمان به صورت الکترونیک یک جزء بنیادی از کسب و کار الکترونیک به حساب می‌آید.
دپارتمان تجارت و صنعت انگلستان (۲۰۰۳ ) تجارت الکترونیکی را چیزی بیش از یک فناوری می‏داند. این دپارتمان معتقد است تجارت الکترونیکی به نحوه نگرش شرکت‏های تجاری به مشتری مربوط می‏شود. شرکت‏ها در کسب و کار الکترونیکی از اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی برای ارتقای عملکرد کسب و کار و حصول به موفقیت استفاده می‏کنند.
DTI معقتد است کسب و کار الکترونیکی با تجارت الکترونیکی تفاوت دارد. در حالی که تجارت الکترونیکی تعریف وسیع تری از فعالیت‏های تجاری است که بصورت الکترونیکی انجام می‏شود اما کسب و کار الکترونیکی سطح بالاتری از یکپارچگی فناوری‏های ارتباطی با فرآیندهای کسب وکار و کارهای مدیریتی است. مهمترین مسئله موفقیت در کسب و کار الکترونیکی درک این واقعیت است که مشتریان شما چگونه کار می‏کنند و چگونه کسب و کار خود را به سمت مشتری هدایت کنید.
توربان ( ۲۰۰۲) نیز کسب و کار الکترونیکی را معنایی عام تر از تجارت الکترونیکی می‏داند که شامل خرید و فروش الکترونیکی، خدمات مشتریان، مشارکت‏های تجاری و مدیریت زنجیره تأمین می‏باشد.

نمودار 2-1 تعریف تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی

2-3 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی
بطور کلی عقیده بر این است که همگرایی بین روند توسعه اطلاعات و روند توسعه فناوری اطلاعات منجر به انقلابی تحت عنوان انقلاب ارتباطات شد. از طرف دیگر تحولات درآمد محور و هزینه محور (مزیت رقابتی) در تئوری سازمان و مدیریت، باعث ایجاد تضاد ارتباطات (ضعف ارتباطات ناشی از نگرش‏های هزینه محور مزیت رقابتی و لزوم تقویت ارتباطات با مشتری ناشی از نگرش‏های درآمد محور مزیت رقابتی) در این حوزه شد. در این راستا، حل تضاد مذکور با استفاده از انقلاب ارتباطات، شیوه جدیدی را برای روابط درون سازمانی و برون سازمانی شکل داد. این شیوه جدید ارتباطات، تحت عنوان تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی نام گرفت.

شکل 2-1 فلسفه شکل‏گیری کسب و کار الکترونیکی

2-4 تعریف مدل کسب و کار
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﻏالباً ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ ﮐـﺴﺐ ﻭﮐـﺎﺭ، ﻣﻌـﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺗﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺩﺍﺷـت ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﻝﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻮﺯﻩ‏ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﺷـﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺑـﺎﺭه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺁﮐﺎﺩﻣﻴﮏ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﮑﺎء ﺍﻧﺪﮐﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
مدل کسب و کار مشخص میکند که یک شرکت چگونه میتواند پول به دست بیاورد و به این منظور مشخص میکند، این شرکت در زنجیره ارزش در کجا قرار دارد. به بیان ساده مدل کسب و کار بین ورودی‏ها و خروجی‏های یک سازمان ارتباط برقرار میکند. مرکزیت قرار گرفتن مدل کسب و کار نشان از اهمیت آن دارد. بنابراین اگر میخواهیم بدانیم چگونه میتوان ورودیهای یک سازمان را به خروجیهای مناسب تبدیل نمود و یا چگونه میتوان خروجیهای یک سازمان را در جهت کنترل و نقشآفرینی ورودی‏های سازمان به کار گرفت، باید مدل کسب و کار را به درستی طراحی نمود و آن را به درستی درک کرد. (امیررضا مهربان و همکاران، 1386)
تعاریف متعددی از مدل‏های کسب و کار الکترونیک شده است. در جدول زیر برخی از مهمترین تعاریف ارائه شده آمده است. برخی از تعاریف، بیان کننده اهدافی هستند که یک مدل کسب و کار دنبال می‏کند برخی دیگر بر اجزای اصلی مدلهای کسب و کار و شاید به نوعی بر ارتباطات درونی این اجزاء، متمرکز شده‏اند. جدول زیر برخی از پراستفاده‏ترین تعاریف مدل‏های کسب و کار را نشان می‏دهد.

جدول 2-2 تعاریف مدلهای کسب و کار الکترونیکی


دیدگاهتان را بنویسید