8407-22801

پژوهشی

مقاله

پژوهشی

مقاله

نشریه آموزش پرستاری
مرداد و شهریور 5931، دوره 1، شماره 9 05037-DOI: 10.21859/jne Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند

ندا میرباقر آجرپز 2،1، منصوره زاغری تفرشی 3،*، جمیله محتشمی 3، فرید زایری 4

دکترای پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، شاخه بین الملل، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
مرکز تحقیقات بیماریهای اتوایمیون، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
7 دکترای آمار، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
* نویسنده مسئول: منصوره زاغری تفرشی، دکترای پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران. ایمیل: [email protected]
تاریخ دریافت مقاله: 22/52/1337 تاریخ پذیرش مقاله: 17/54/1337
چکیده
مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. به طوری که آموزشهای بالینی موجود، توانایی لازم برای انجام مهارتها را به دانشجو نمیدهد. یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ میباشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورینگ در آموزش دانشجویان اتاق عمل انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی منابع اطلاعاتی فارسی IranMedex, SID and Magiran و انگلیسی PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest و با کلید واژههای منتور، منتی، منتورینگ، منتورشیپ، اتاق عمل، جراحی از سال 2551 تا 2512 انجام شد، تمام مقالات و مطالعات مرتبط با منتورینگ جمع آوری شد که 372 مقاله بود. از این تعداد فقط 24 مقاله در مورد استفاده از منتورینگ در اتاق عمل بود.
یافتهها: از 24 مقالهای که مرور شد 11 مقاله پژوهشی و 3 مقاله مروری و در دوتم بود. تمها شامل 1- اعضاء هیأت علمی و کارشناسان اتاق عمل به عنوان منتور در آموزش دانشجویان اتاق عمل 2- اهمیت منتورینگ و ایجاد شایستگی بالینی در افراد تازه وارد به اتاق عمل بود. اکثر مطالعات مروری در مورد اهمیت استفاده از منتورینگ در آموزش تکنیکها و روشهای ویژه جراحی و مراقبتهای حین، قبل و بعد از آن بود.
نتیجه گیری: رویکرد منتورینگ بر ارتقاء سطح شایستگی بالینی دانشجویان اتاق عمل مؤثر است. پیشنهاد میشود این روش در
آموزش بالینی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی استفاده گردد.
کلیدواژهها: منتور، منتی، منتورینگ، منتورشیپ، اتاق عمل
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
اتاق عمل محیط پر خطری برای بیماران محسوب میشود. بعضی از مشکلاتی که بعد از عمل ممکن است برای بیمار روی دهد به دلیل کم تجربگی پرسنل اتاق عمل است. این موارد اگرچه زیاد نیستند ولی ممکن است مرگ بیمار را در پی داشته باشد )1(. به همین منظور تقویت دانش و مهارتهای لازم پرستاران در محیطهای اتاق عمل ضروری است )2(. کارکنان و دانشجویان رشته اتاق عمل در محیطهای پیچیدهای کار میکنند که فناوری و عملکرد مرتباً تغییر میکند، از این رو شایستگیهای بیشتری لازم دارند تا مراقبتی با کیفیت برای
74
مددجویان خود فراهم نمایند. به همین دلیل آموزش بالینی و ایجاد شایستگی بالینی در حرفه اتاق عمل امری ضروری است )3(.
یادگیری و سازگاری با انواع مختلف مهارتها و نقشهای کاری در محیط اتاق عمل امری مشکل است زیرا دانشجویان باید مداخلات زیادی را در فرایند جراحی قبل، حین و بعد از جراحی آموزش ببینند. این در حالی است که مطالعات نشان میدهد، فارغ التحصیلان فاقد مهارت مورد نیاز برای انجام مهارتهای بالینی هستند )7(. در این راستا نقش مربیان در آموزش دانشجویان، در موفقیت آمیز بودن آموزش بالینی و پیوند آموزش نظری و بالین محرز است )2(. مطالعات نشان داده که دانشجویان جدید الورود به دوره کارآموزی در عرصه اتاق عمل، علی رغم داشتن پایه نظری قوی، از تبحر و مهارت کافی در محیطهای بالینی برخوردار نبوده و در فرآیند مشکل گشایی، دچار ضعف هستند )6(. آنها در کلاسهای آموزش نظری، اطلاعاتی به دست میآورند اما ضروری است توانمندی لازم را در محیط واقعی بالینی در طی دورههای آموزش یا در آینده کسب نمایند. بسیاری از مطالعات، بیانگر آن است که شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش متداول پزشکی، پیراپزشکی و عملکرد مراقبتهای بالینی وجود دارد به طوری که آموزشهای بالینی موجود، توانایی لازم برای احراز توانمندی و مهارت بالینی را به دانشجو نمیدهد )4(. یکی از رویکردهای نوین آموزشی که در آن، رسیدن به عملکرد مطلوب در نقش بالینی مورد انتظار، مد نظر است، اجرای برنامه منتورینگ )مربی گری( میباشد. در سالهای اخیر توجه زیادی به منتورینگ در آموزش شده )1( و استفاده از آن به عنوان یک روش مناسب برای افزایش شایستگی مورد توجه قرار گرفته است )3(.
منتورینگ به عنوان فرایند تعاملی بین فردی، که میان فرد با تجربه و تازه کار روی میدهد تعریف میگردد. اجرای برنامه منتورینگ فاصله بین علوم نظری و عمل را پرکرده و تفکر انتقادی را در دانشجویان شکوفا میکند، همچنین موجب افزایش اعتماد به نفس، غنی سازی شغلی، بهبود کیفیت مراقبت از بیمار و مهارتهای رهبری، ارتقای یادگیری فعال، ایجاد محیط مناسب برای یادگیری، حمایت روحی، افزایش تعاملات بین دانشجویان، رضایت از دوره و خشنودی پرسنل میگردد )15, 11(. در رویکرد منتورینگ که در برخی دانشکدههای پرستاری وپیراپزشکی خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است، هر دانشجوی سال آخر به یک منتور سپردهقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید