HYPERLINK “http://www.jne.ir/” \h نشریه آموزش پرستاری مقاله پژوهشی

آذر و دی 5931، دوره 1، شماره 1 05051-DOI: 10.21859/jne بررسی میزان افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در نیمسال اول سال تحصیلی 35-5931

زهرا سادات مهدیون 1، علیرضا خاتونی 2،*، علیرضا عبدی 3، فرانک جعفری 4

کارشناس ارشد روانشناسی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
دانشیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
استادیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
* نویسنده مسئول: علیرضا خاتونی، دانشیار آموزش پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،
[email protected] :کرمانشاه، ایران. ایمیل
تاریخ دریافت مقاله: 90/94/1304 تاریخ پذیرش مقاله: 93/90/1301
چکیده
مقدمه: افت تحصیلی یک مشکل چند بعدی و شایع در نظام آموزشی است که باعث اتلاف هزینه، سرخوردگی و از دست دادن روحیه و رفتارهای منفی اجتماعی در دانشجویان میشود. با توجه به ضرورت شناخت عوامل موثر بر این مشکل آموزشی و بحث بر انگیز بودن نتایج مطالعات موجود در خصوص علل افت تحصیلی در مناطق مختلف، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه در نیمسال اول سال تحصیلی 01-1309 انجام شد.
روش کار: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، 33 نفر از میان 310 نفر دانشجوی پرستاری وارد مطالعه شدند. روش نمونهگیری برای گروه با افت تحصیلی )11 نفر( به صورت سرشماری و برای گروه موفق) 22 نفر( تصادفی منظم بود. ابزار مورد استفاده پرسشنامه روا و پایای پژوهشگر ساخته بود، که توسط نمونههای پژوهش تکمیل گردید. دادهها با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباطی و نرمافزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: در این بررسی میزان افت تحصیلی با احتساب تعداد کل دانشجویان )310( و تعداد افرادی که افت تحصیلی )11 نفر( داشتند برابر با 90/3% برآورد شد. اثر علل خانوادگی برای افت تحصیلی بیشتر از علل آموزشی و فردی بود و آزمونهای آماری نشان داد که گروه موفق )بدون افت تحصیلی( با ناموفق )با افت تحصیلی( از لحاظ متغیرهای جنس) 991/9 > P(، محل سکونت) 913/9 = P(، شغل پدر) 990/9 = P(، برنامه ریزی برای مطالعه) 924/9 = P(، نگرش به آینده شغلی )991/9 > P( تفاوت معنادار داشتند.
نتیجه گیری: یافتههای این مطالعه حاکی از اثرات منفی مشکلات خانوادگی، مذکر بودن، زندگی در خوابگاه دانشجویی، عدم برنامهریزی درسی و نگرش منفی به آینده شغلی، بر میزان افت تحصیلی دانشجویان پرستاری بود ،لذا توصیه میشود اقدامات لازم درخصوص شناسایی دانشجویان مستعد و ارائه برنامههای مشاورهای لازم به آنها انجام گردد.
کلیدواژهها: دانشجویان، پرستاری، وضعیت آموزشی، ترک تحصیل
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دولتها و جوامع مختلف تحصیل را به عنوان یک ضرورت جهت کاهش فقر جهانی و افزایش سطح برابری، صلح و پایداری برای همه میدانند، و بدین منظور وظیفه تحصیل و تربیت نیروی انسانی کارآمد و موثر به مراکز دانشگاهی محول شده است، لذا از آنجایی که دانشجویان سرمایه-های انسانی گرانقدر هر کشوری از لحاظ خلاقیت، نوآوری و سازندگی محسوب میشوند، توجه به تربیت و آموزش آنها بسیار با اهمیت است )1(. در هر سازمان علمی، نظام آموزشی مانند ماشینی عمل میکند که در آن فراگیران بایستی براساس کیفیت و ویژگی های مورد انتظار تحول یابند. درصورتی که بازده مورد انتظار حاصل نشود، افت تحصیلی و اتلاف منابع آموزشی مطرح میشود )2(. افت تحصیلی یکی از مشکلات هر نظام آموزشی محسوب میشود که در میان دانشجویانرشته های مختلف، وجود دارد و مطالعات نشان میدهد که حدود 12%از دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در طی تحصیل خود، حداقلبرای یک ترم تحصیلی مشروط می شوند )3, 4(. در مورد افت تحصیلی،تعابیر و تعاریف متفاوتی ارائه شده است که با معیارهایی نظیر مشروطی،تکرار درس، طولانی شدن مدت تحصیل، اخراج، انصراف، ترک تحصیلبررسی شده است )1( و وجه مشترک همه آنها ناتوانی و شکست در انجام و اتمام موفقیت آمیز دوره تحصیلات رسمی است که شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی می باشد )0(.
افت تحصیلی، نه به عنوان یک مشکل شخصی بلکه به عنوان یک معضل اساسی اجتماعی بایستی هر چه زودتر کشف شده و عوامل موثر در بروز آن شناسایی و رفع گردند؛ زیرا این مسئله علاوه بر اتلاف هزینه ها، بر اثر دیرتر راه یافتن فرد به بازار کار، سبب سرخوردگی و از دست دادن روحیه دانشجو شده و خسارات فراوانی نیز به خانواده ها، جامعه و کشور وارد می آورد. از سوی دیگر، افت تحصیلی ممکن است رفتارهای منفی اجتماعی، ترک تحصیل یا ترک خانواده، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، و خودکشی را به دنبال داشته باشد )7(. اهمیت تبعات مزبور به حدی زیاد است که مهم ترین علت خودکشی در دانشجویان یکی از دانشگاه های آمریکا شکست تحصیلی بوده است )2, 3(. نتایج تحقیقات نشان میدهد که افت تحصیلی یک مشکل مهم و چند وجهی است و برای پیشگیری از آن باید به نقش عوامل متعدد توجه کرد؛ اکثر مطالعات انجام شده پیرامون افت تحصیلی تاکنون بر ویژگیهای روانشناختی دانشجویان و خصوصـیات اسـتاد، دانشکده و سیستم آموزشگاه متمرکز بوده است، درحالیکـه علل افت تحصـیلی را بایـد در مجموعـه عوامـل فـردی و خانوادگی، هم نشینان و ارتباطات، سیستم دانشکده، برنامه ریزی آموزشی و سطح علمی اساتید جستجو کرد )8(، همچنین پژوهشگران براین باورند که برای حل این مشکل به مشارکت فعالانه والدین، اساتید، مشاوران و روانشناسان نیازمند است )7(. با توجه به مخاطرات متعدد ناشی از افت تحصیلی، لزوم پیشگیری از آن از اهمیت فراوانی برخوردار است لذا وجود یک نظام آموزشی هوشیار که بتواند دانشجویان در معرض خطر را غربالگری و شناسایی کند ضروری مینماید. در همین رابطه، لازمه شناسایی دانشجویان در معرض خطر و پیشگیری از افت تحصیلی و تبعات آن، تبیین و شناسایی عوامل خطرساز نظیر عوامل دموگرافیک، سوابق تحصیلی و معدل دوره متوسطه می باشد) 0،2(. مطالعات متعددی در خصوص افت تحصیلی در ایران انجام شده است که دلایل این مشکل بر حسب محل پژوهش ،معیارهای افت تحصیلی و نمونههای مورد مطالعه متفاوت بوده است )1, 8(، لذا با توجه به تاثیر منفی افت تحصیلی بر دانشجو، خانواده و جامعه )0, 7(، و با توجه به عدم انجام چنین مطالعهای در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه مذکور در نیمسال اول سال تحصیلی 01-1309 انجام شد.
روش کار
این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی- مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در نیمسال اول سالتحصیلی 01-1309 بودند) 310 نفر(. نمونههای پژوهش شامل کلیهدانشجویان دچار افت تحصیلی )11 نفر( و به نسبت دو برابر) 22 نفر( از دانشجویان موفق بودند ،22 دانشجوی موفق جهت مقایسه با دانشجویان ناموفق وارد مطالعه شدند. در خصوص دانشجویان ناموفق )دچار افت تحصیلی(، روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود و به این منظور کلیه دانشجویان ناموفق وارد مطالعه شدند. در خصوص دانشجویان موفق نیز از روش نمونه گیری تصادفی منظم استفاده گردید، بدین منظور فهرست اسامی 438 دانشجوی موفق از اداره آموزش دانشکده گرفته شد و بر اساس حروف الفبا شمارهگذاری گردید. از میان اسامی از عدد 1 تا 19 یک مورد به صورت تصادفی انتخاب شد سپس به عدد مذکور عدد 10 اضافه گردید و این روند ادامه یافت تا 22 نفر دانشجوی پرستاری انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مشغول به تحصیل بودن دانشجویان پرستاری و رضایت به تکمیل پرسشنامه بود و دانشجویانی که به دانشگاههای دیگر انتقالی گرفته و یا از سایر دانشگاهها مهمان شده بودند از مطالعه خارج شدند. در این پژوهش ،منظور از دانشجوی موفق دانشجویانی هستند که در نیم سال اول تحصیلی 1301-1309 دارای معدل مساوی یا بالاتر از 11 بوده و نیز در مقایسه با نیمسال قبل دچار افت معدل کمتر از 2 نمره نشدهاند ،همچنین دانشجویان ناموفق کسانی بودند که حداقل یکبار مشروط شدهاند و یا افت معدل به میزان 2 نمره نسبت به نیمسال قبل داشتند .این معیار در مطالعات مختلف بر اساس مشروط شدن حداقل یک نیمسال، تکرار پایه، ترک تحصیل زودرس، افت نمره معدل نسبت به نیمسال قبل، و معدل کمتر از 12 ذکر شده است )1, 8(. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه روا و پایای پژوهشگرساخته استفاده گردید که براساس مروری بر مطالعات موجود طراحی شده است. برای بررسی روایی ابزار از روش اعتبار محتوا استفاده شد و بدین منظور پرسشنامه در اختیار 12 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در زمینههای آموزش و پرستاری قرار گرفت و سپس نظرات اصلاحی آنها در پرسشنامه لحاظ گردید. برای بررسی پایایی ابزار، از روش همسانی درونی استفاده شد و میزان آلفای کرونباخ برابر 84/9 به دست آمد. پرسشنامه شامل دو قسمت است که بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیتشناسی پاسخ دهندگان بود که شامل جنسیت، سن، وضعیت سکونت، معدل دیپلم، سهمیه ورودی، فاصله بین اخذ دیپلم تا ورود به دانشگاه، اشتغال به کار و وضعیت تاهل می باشد؛ بخش دوم شامل 30 سوال )عبارت( در رابطه با عوامل فردی )18 سوال(، عوامل خانوادگی )12 سوال(، و عوامل آموزشی )0 سوال( بود که از طریق معیار لیکرت و از نوع 1 انتخابی بود. برای هر کدام از پاسخ ها امتیازاتی به صورت ،نظری ندارم= 1، کاملا مخالف = 2، نسبتا مخالف = 3، نسبتا موافق = 4 و کاملا موافق= 1، در نظر گرفته شد. مجموع امتیازات بدست آمده در هر حیطه تقسیم بر تعداد مولفههای حیطه، نمره مورد نظر برای هر دسته از عوامل است که نمره بالاتر نمایانگر اهمیت بیشتر عامل مورد نظر برای افت تحصیلی است. جهت نمونهگیری، مجوزهای لازم از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، و مرکز تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی گرفته شد، سپس پژوهشگر با همکاری اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی، ابتدا فهرست اسامی دانشجویان موفق و ناموفق را استخراج نمود. در مرحله بعد نسبت به هماهنگی تلفنی با دانشجویان موفق و ناموفق جهت حضور در دفترمشاوره اقدام گردید. بعد از مراجعه نمونهها، و توضیح اهداف مطالعه واطمینانبخشی در رابطه با حق گمنامی و محرمانه ماندن اطلاعاتشخصی، پرسشنامه ها توسط ایشان و در حضور مشاور دانشکده تکمیلگردیدند. داده ها پس از جمع آوری وارد نسخه 10 نرم افزار SPSSشدند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آمار توصیفی )میانگین، درصد فراوانی، انحراف معیار( و آمار تحلیلی )مجذور کا، تست کامل فیشر، آزمون تی مستقل، ضریب همبستگی اسپیرمن( استفاده گردید. همچنین برای بررسی نرمال بودن متغیرهای کمی از تست شاپیرو- ویلک استفاده گردید که براساس آن متغیرهای عوامل خانوادگی، عوامل آموزشی و عوامل شخصی در دو گروه نرمال بودند) 91/9 <P (. سطح معناداری همه آزمون ها کمتر از 91/9 در نظر گرفته شد.
یافتهها
از 33 دانشجوی مورد مطالعه ،10 نفر مذکر) 1/48%( و 32 نفر) 07%( مجرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن برابر با 27/2 ± 03/22 سال بود که بیشتر آنها) 28 نفر ،8/84%( در گروه 23-29 سال بودند .13 نفر) 4/30%( در ترم 7 و مابقی به ترتیب در ترمهای 4 )11 نفر ،
جدول 1: مقایسه دو گروه موفق و ناموفق از نظر متغیرهای جنس، محل سکونت، شغل پدر، برنامهریزی برای مطالعه، نگرش به آینده شغلی، و سابقه عدم قبولی در دروس
آزمون آماری ناموفق، تعداد )درصد( موفق، تعداد )درصد(
P < 9/991 ،X2 = 22/3 جنس
11 )199( 1 )22/7( مذکر
9 )9/99( 17 )77/3( مونث
P =9/913 ،X2 = 7/23 محل سکونت
19 )09/0( 19 )41/1( خوابگاه
1 )0/1( 12 )14/1( منزل شخصی
P = 9/990 ،X2 = 13/14 شغل پدر
3 )27/3( 11 )19( آزاد
2 )18/2( 2 )0/1( کارمند
2 )18/2( 1 )22/7( بازنشسته
4 )30/4( 9 )9/99( بیکار
9 )9/99( 4 )18/2( کارگر
P = 9/924 ،X2 = 0/90 برنامهریزی برای مطالعه
1 )0/1( 11 )19( دارای برنامهریزی
19 )09/0( 11 )19( بدون برنامه ریزی
P > 9/991 ،X2 = 10/92 نگرش به آینده شغلی
4 )30/4( 21 )01/1( خوش بین
2 )18/2( 1 )4/1( بدبین
1 )41/1( 9 )9/99( بی تفاوت
P > 9/991 ،X2 = 10/13 سابقه عدم قبولی در دروس
0 )14/1( 9 )9/99( دارد
1 )41/1( 22 )199( ندارد
22 )199( 11 )199( کل

3/33%(، 0 )0 نفر ،2/18%( و 1 )3 نفر ،1/0%( در حال تحصیل بودند .
29 نفر%) 0/09( در خوابگاه زندگی میکردند و بقیه موارد منزل شخصی داشتند .3 نفر) 1/0%( از شرکت کنندگان شاغل بودند .07% )32 نفر( از نمونهها دیپلم خود را در رشته تجربی اخذ کرده بودند .میانگین معدل دیپلم کلیه نمونههای پژوهش 00/1 ± 31/17 برآورد شد. سهمیه قبولی دانشجویان در امتحان کنکور با بیشترین فراوانی به ترتیب برابر با مناطق محروم) 11 نفر ،1/41%(، آزاد) 13 نفر ،4/30%(، سایر )3 نفر ،1/0%( و شاهد) 2 نفر ،1/0%( بود. فاصله ورود به دانشگاه بعد از دیپلم برای بیشتر )10 نفر% ،1/48( نمونههای پژوهش 1 سال بود. میانگین تعداد هماتاقی و تعداد اعضای خانواده به ترتیب برابر با 34/2 ± 70/3، 01/1 ± 30/0 برآورد گردید. مادر همه نمونهها به شغل خانهداری مشغول بودند و در خصوص شغل پدر، مشاغل آزاد بیشترین فراوانی )14 نفر ،4/42%( را داشت. تحصیلات پدر و مادر در بیشتر نمونههای پژوهش ابتدایی بود .0/03% )21 نفر( برای مطالعه برنامهریزی نداشتند، و نگرش 8/71% )21 نفر( از آنها مثبت بود. از میان نمونههای پژوهش فقط 0 نفر) 2/18%( تاکنون به مشاوره تحصیلی مراجعه کرده بودند، و 0 نفر) 2/18%( سابقه عدم قبولی در دروس داشتند.
در این مطالعه از 33 نفر مورد مطالعه 11 نفر) 3/33%( از آنها ناموفق)دچار افت تحصیلی( و 22 نفر) 7/00%( موفق بودند. و با احتسابجامعه پژوهش) 310 نفر( شیوع افت تحصیلی برابر با% 90/3 برآوردشد. میانگین و انحراف معیار عوامل موثر بر افت تحصیلی به ترتیبشامل عوامل خانوادگی )00/9 ± 89/2(، عوامل شخصی )01/9 ±40/2(، و عوامل آموزشی )78/9 ± 37/2( بودند. از دیدگاه دانشجویانپرستاری، از عوامل خانوادگی، مولفههای سطح اقتصادی پایین خانواده با میانگین 42/3، فوت والدین )11/3( و زندگی با یکی از والدین )11/3( نمره بیشتری داشتند. همچنین در این رابطه از عوامل آموزشی، ارزشیابی نادرست از نحوه عملکرد دانشجویان توسط اساتید )00/3(، کافی نبودن روش ایجاد انگیزه در دانشجویان توسط اساتید )78/3(، پایین بودن کیفیت آموزش اساتید )03/3(، و ارتباط ناکافی بین اساتید و دانشجویان )03/3( از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و در خصوص عوامل فردی، مواردی مانند نداشتن برنامه جهت مطالعه و یادگیری )99/4(، کم بودن علاقه به رشته تحصیلی )78/3(، کم بودن میزان تمرکز ذهنی )71/3( و داشتن احساس افسردگی )72/3( مهمتر بودند.
جدول 2: مقایسه گروههای موفق و ناموفق از نظر میانگین متغیرهای عوامل شخصی، عوامل آموزشی، و عوامل خانوادگی
آزمون آماری کل ناموفق موفق گروههای مطالعه متغیرها
P = 9/881 ،t = 9/181 2/40 ±9/011 2/12 ±9/10 2/47 ± 9/00 عوامل شخصی
P = 9/110 ،t = 1/04 2/37 ±9/788 2/94 ± 9/80 2/13 ±9/71 عوامل آموزشی
P = 9/233 ،t = 1/23 2/89 ±9/004 2/47 ± 1/10 2/00 ±9/88 عوامل خانوادگی

براساس آزمون کای اسکوئر تفاوت بین گروه موفق و ناموفق )دارای افتتحصیلی( در خصوص متغیرهای جنس) 991/9 < P(، محل سکونت)913/9 = P(، شغل پدر) 990/9 = P(، برنامهریزی برای مطالعه
)924/9 = P(، نگرش به آینده شغلی )991/9 < P(، و سابقه عدم قبولی در دروس) 991/9 < P( معنادار بود) جدول 1(. اما در خصوص متغیرهای نوع دیپلم، ترم تحصیلی، سهمیه ورودی، وضعیت تاهل ،وضعیت شغلی، سطح تحصیلات پدر، سطح تحصیلات مادر، و سابقه مشاوره تحصیلی تفاوتی بین دو گروه )موفق و ناموفق( وجود نداشت.
آزمون من-ویتنی یو نشان داد که در افراد موفق میانه معدل دیپلم بیشتر است) 990/9P=(، اما تفاوت بین دو گروه در خصوص نگرش نسبت به عوامل افت تحصیلی در سه حیطه عوامل شخصی، آموزشی و خانوادگی، براساس آزمون تی مستقل معنادار نبود )جدول 2(. با استفاده از آزمونهای همبستگی ارتباط مثبت معناداری بین متغیر سن با سن ورود به دانشگاه) 991/9 < r = 9/781 ، P( و فاصله بین دیپلم تا ورود به دانشگاه) 991/9 < r = 9/189 ،P( وجود داشت.
اطلاعات در جدول به صورت میانگین ± انحراف معیار آمده است.

بحث
در این مطالعه شیوع افت تحصیلی برابر با 90/3% بود که در مقایسه با بسیاری از مطالعات موجود متفاوت بود؛ عالیخانی این میزان را 10/0% در دانشجویان پرستاری بیان کرده است )3(، و در مطالعه چنگیزی-آشتیانی و همکاران) 2919( میزان آن 10% در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک بوده است )0(. حسام و همکاران) 2913( فراوانی افت تحصیلی را در دانشجویان پزشکی، پرستاری و بهداشت محیط به ترتیب برابر با 3/41%، 3/17%، و 7/19% ذکر کردهاند )8(، همچنین در بررسی دیگری دانشجویان رشتههای رادیولوژی، فناوری اطلاعات و علوم آزمایشگاهی افت تحصیلی بیشتری نسبت به سایر رشته-های علوم پزشکی داشتند )19(. شیوع افت تحصیلی میتواند تحت تاثیر شیوههای تدریس اساتید، میزان استفاده از تکنیکهای کمک آموزشی، آینده شغلی، محیط فیزیکی و اجتماعی کلاس درس، نحوه ارزیابی افت تحصیلی، میزان انگیزه دانشجویان، اعتیاد به مواد مخدر، احساس تنهایی و وضعیت زیستی و خانوادگی دانشجو در مناطق مختلف متفاوت باشد )1(، لذا پایین بودن این میزان در مطالعه حاضر میتواند نمایانگر بهینه بودن شاخصهای کیفیت آموزش در دانشکده محل پژوهش باشد .در این مطالعه فاکتورهای مربوط به علل خانوادگی مانند سطح اقتصادی پایین خانواده، فوت والدین، زندگی با یکی از والدین، و ارتباط ناکافی دانشجو با والدین؛ عوامل فردی، مواردی مانند نداشتن برنامه جهت مطالعه و یادگیری، کم بودن علاقه به رشته تحصیلی، کم بودن میزان تمرکز ذهنی و وجود احساس افسردگی؛ و عوامل آموزشی مانند ارزشیابی نادرست از نحوه عملکرد دانشجویان توسط اساتید، کافی نبودن روش ایجاد انگیزه در دانشجویان توسط اساتید، پایین بودن کیفیت آموزش اساتید، و ارتباط ناکافی بین اساتید و دانشجویان؛ اصلیترین علل افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بودند که تفاوتی بین دیدگاه دو گروه )موفق و ناموفق( در این رابطه وجود نداشت، همچنین براساس آزمونهای همبستگی، ارتباط مثبت بین عوامل مختلف )خانوادگی، آموزشی و فردی( معنادار بود. نجیمی و همکاران، عوامل مربوط به محتوای آموزشی مانند عدم تناسب دروس با توانائیها و ارزشهای دانشجو، نامتناسب بودن دروس با وظایف شغلی، و عدم جذابیت محتوای دروس به عنوان عوامل اصلی افت تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی اصفهان بیان کردهاند )11(، اما در این رابطه رحیمی و همکاران) 2913( عوامل اقتصادی و تعداد ساعات مطالعه در شبانه روز را بااهمیت دانستهاند )19(، و قاسمی و همکاران) 2914( نیز به فوت یکی از اعضای خانواده، شیوه تدریس اساتید، زیاد بودن واحدهای هر ترم و همزمانی ارائه دروس نظری و عملی به عنوان علل اصلی افت تحصیلی در دانشجویان پرستاری اشاره کردهاند )12(. در این رابطه Bailey و همکاران) 2993( ریشه افت تحصیلی در دانشجویان پرستاری را در عدم آمادگی دانشآموزان برای ورود به مرحله دانشگاهی دانستند، و به لزوم آمادهسازی آنها برای عبور راحت از مرحله دانشآموزی به مرحله دانشجویی با بیان استانداردهای مورد انتظار، وتوضیح در خصوص حرفهها و رشتههای تحصیلی دانشگاهی
قبل از ورود به دانشگاه تاکید کردهاند )13(. در ایران بیشتر از 79%دانشجویان پرستاری بدون آگاهی از وضعیت کاری و تحصیلی در حرفهپرستاری، وارد این رشته میشوند، بنابراین انتظار میرود مشکلاتیمانند ترک تحصیل و افت تحصیلی بروز کند )14(. در پژوهشهای دیگربه اهمیت کوریکولوم پنهان) hidden curriculum( دانشکده )11(و ارتباط مثبتقیمت: تومان


دیدگاهتان را بنویسید